Ashura Tarifi

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 74 views
of 3

Please download to get full document.

View again

Description
ASHURA-NOAH'S PUDDING A special ritualistic cooking for Muharram Turkish English
Share
Tags
Transcript
  Aşure Tarifi Aşure Malzemeleri : 1.5 Kilo Buğday4 Kilo Şeker½ Kilo Fasulye½ Kilo Nohut½ Kilo Kuru Üzüm30-40 adet Kuru Kayısı1 Avuç pirinç (bereket için) Nar, Fındık ve Ceviz içi (Süsleme içingereken kadar) ã Aşureyi pişirmeye başlamadan bir gece önce Buğday ayıklanıpyıkandıktan sonra büyükçe bir tencereye konulup üzeri 5-6parmak geçecek kadar su ile doldurulur ve bir taşım kaynatılıpkapağı kapatılır ve gece bırakılır. (Buğday sabaha kadar şişer) ã Aynı gece, nohut ve kuru fasulye ayrı kaplarda haşlanır (piyazlıkkıvamında). Ve ardından soğuk suya konulup sabaha kadardinlendirilir. Sabahleyin kabukları ayıklanır. ã Ertesi gün eğer buğdayın suyu sarı ise süzülüp yıkanır ve yenidenkazana konulup üzeri kazanın 2/3 kadar su ile doldurulur vekapağı açık şekilde kaynatılmaya başlanır (kaynamayabaşlayınca altının tutmaması için sürekli karıştırılır). Eğerkazandaki su azalırsa ve yoğunluk çok artarsa kaynamış sueklenir. ã Kaynamaya başlayınca bereket için bir avuç pirinç eklenir. ã Bu arada kayısılar zar halinde kesilip kuru üzümlerle beraber birtaşım kaynatılır. ã Buğday kıvamında pişince şeker ilave edilerek,şeker eriyipkaynayınca, fasulye-nohut ve 10 dk sonra üzüm&kayısı ilaveedilerek ve 10-15 dk daha kaynatılır. ã Kaynama esnasında devamlı karıştırılacak, koyuluk çoksa sıcaksu ilave edilecek. Tadına bakılıp, gerekirse şeker ilave edilecek. ã Kıvam tamam olunca kaplara konulacak. Donduktan sonramolozla süslenecek.  Ashure (Noah’s Pudding) ã 1.5 kilogram Wheat kernels ã 4 kg Sugar ã ½ kg dried white kidney beans ã ½ kg dried chickpeas ã ½ kg yellow raisins ã 30-40 piece dried apricots ã 1 cup rice (for Barakah), pomegranate, walnut and hazelnuts forgarnishInstructions: - A night before making the Ashure, wash and put wheat kernels ina large pot and cover it with water. (Water level should be 5finger over the wheat kernels as they will absorb the water overnight) Bring pot to boil and cover the pot and let it sit overnight. - Same night, place dried beans and chickpeas in separate potsand boil until they are softened. After that, place them into coldwater to prevent further softening. In the morning, remove theirouter shells. - Next day, drain the wheat kernels and wash it one more time toget rid of the “yellow water”. Subsequently, place them back intothe pot and cover it with water. ( Water level should be 2/3 of thepot and wheat kernels should be completely submerged). Aswater level decreases, and if the consistency becomes too thicköboiled water should be added. Once it starts boiling, itshould be constantly stirred to make sure bottom of thepot is not burned. - Once it starts boiling add handful of rice for barakah. - In a separate pot, cut dried apricots as cubes and place it withraisins and boil it for 5 minutes. - After wheat is cooked (3-4 hours) and the consistency of themixture is thickened add sugar and stir until all the sugar isdissolved,  -  Then add peeled beans and chickpeas and cook for another 15minutes and add raisins and apricots. Cook for additional 10-15minutes then place it into bowls and let it cool. - After it cools, garnish it with crushed walnuts, hazelnuts andpomegranates.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks