BI PEM

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 391 views
of 2

Please download to get full document.

View again

Description
exam questions
Share
Transcript
  NAMA:……………………………KELAS:…………… SEKOLAH KEBANGSAAN MACHANG BUBOK 14020 BUKIT MERTAJAM UJIAN PENCAPAIAN KEMAHIRAN I 2017TAHUN 4 Mac 2017013 1¼  jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan ! a# kamupadaruang yang disediakan. 2 .Kertaspeperiksaaninimengandungiduabahagian: Ba$a%&an A dan Ba$a%&an B .3 . Kamudikehendakimenjawab #!m'a  soalandalamkedua-duabahagian.4. Bagi Ba$a%&an A  , setiapsoalandiikutioleh !m(a)  pilihanjawapan, iaitu A* B*C dan D .  Bagisetiapsoalan, pilih #a)'  jawapansahaja. H&)aman  jawapankamupadakertasjawapanobjektif yang disediakan. Jikakamuhendakmenukarjawapan, padamkantanda yang telahdibuat. Kemudian $&)aman  jawapan yang baharu. Bagi Ba$a%&an B  , jawab #!m'a  soalandalamruangjawapan yang disediakan. !eraikan Ba$a%&an B daripadakertaspeperiksaanini. .. Kertas soalan ini mengandungi +  halaman bercetak. BAHASA INGGERISPEMAHAMAN  2 01, [Lihat halaman sebelah SULIT
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks