manipulatif1

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 14

Please download to get full document.

View again

Description
 15. 3 Fungsi utama Bahan Bantu Mengajar adalah bagi memudahkan para pelajarmemahami isi pengajaran. Bahan Bantu Mengajar yang berkesan haruslah dapatmembantu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang mempunyai dayakreativiti, bijak memilih bahan yang sesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agarianya berkesan. Walaupun pada masa-masa tertentu pelajar-pelajar memahamipengajaran guru, namun keperluan kepada Bahan Bantu Mengajar adalah pentingtidak kira sama ada bahan yang digunakan ba
Share
Transcript
     15. 3 Fungsi utama Bahan Bantu Mengajar adalah bagi memudahkan para pelajarmemahamiisi pengajaran. Bahan Bantu Mengajar yang berkesan haruslah dapatmembantu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang mempunyai dayakreativiti, bijak memilih bahan yang sesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agarianya berkesan. Walaupun padamasa-masa tertentu pelajar-pelajar memahamipengajaran guru, namun keperluan kepadaBahan Bantu Mengajar adalah pentingtidak kira sama ada bahan yang digunakan bahanelektronik atau bukan elektronik. .Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauhmanakah alat berkenaandapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar.Keberkesanan Bahan BantuMengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga olehteknikpenggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145).Antara jenis-jenis BBM itu boleh dibahagikan kepada dua iaitu: 1. Peralatan elektronik sepertikomputer, televisyen, radio dan sebarang alat audio video. 2. Peralatan bukan elektronik seperti peta, carta, surat khabar, bahan manipulatif, tangram, papan paku, bongkah kayu dansebagainya. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dapat mengatasi masalah sepertidisiplinpelajar, kekurangan masa, kawalan kelas, dan kurang minat pelajar terhadappengajaran guru. Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja dapat meningkatkan rasaingintahu di kalangan pelajar, bahkan dapat menambahkan variasi kepada teknikpengajarandan pembelajaran dalam kelas. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah, pelbagai BahanBantu Mengajardigunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yangmenarik dan berkesan (Yusup Hashim, 1997, m.s 16). Mok Soon Sang(1996, m.s 58),pula mengatakan bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam prosespengajaran adalah amat penting. Ini kerana ia dapat membantu gurumenyampaikanpengajaran dengan mudah, cepat serta menarik. Bahan Bantu Mengajar yangdisediakan mestilah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Manakalaisi kandungan haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendakdiajar. Padaamnya,cara menggunakan Bahan Bantu Mengajar hendaklah diuruskan    16. 4dengan betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsepataufakta matematik dalam ingatan mereka (Musa Daia, 1992, m.s 72). Selain sebagai bahantambahan kepada penyampaian pengajaran secara lisanoleh guru,penggunaan Bahan BantuMengajar sebenarnya turut memberi peluangkepada pelajar memperolehi pengetahuanmelalui penggunaan pelbagai deria, iaituderia penglihatan, deria sentuh, dan deria pendengaran (Mok Soon Sang, 1996,m.s.162). Senarai Bahan Bantu Mengajar yang dapatdigunakan oleh guru matematiktidak terbatas. Ia hanya terhad oleh inisiatif dan kreativitiguru. Bahan Bantu Mengajarmatematik atau bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pembelajaranmatematik termasuklah: a. Bahan-bahan pembilang seperti manik-manik  berwarna, blok-blok kayu pelbagai bentuk, penyedut minuman, butang, kayu aiskrim dan  sebagainya. b. Bahan berbentuk kertas seperti kad, carta, kertas graf dan sebarang kertas. c.Alat-alat pengukuran seperti cawan mainan, tin dan botol. d. Alat permainan dan teka tekimatematik. e. Alat elektronik seperti computer, kalkulator dan internet f. Model-model pertalian geometri seperti papan paku atau geoboard, tangram, model geometri kayu ataupun plastik.1.2 Pernyataan MasalahMatematik penting dan berguna untuk kehidupan seharian dankerjaya pada masadepan pelajar.Hampir semua pelajar menganggap Matematik adalah suatusujek yangsukar dan abstrak. Para guru juga merasakan pengajaran Matematik sebagisuatucabaran besar. Mengapakah keadaan begini berlaku?    17. 5 Adakah isi kandungan matematik memang sukar dan abstrak sehinggadianggap hanyasesuai untuk segolongan pelajar yang berkebolehan tinggi sahaja?Atau adakah cara penyampaian dan pengajaran guru yang menyebabkan matematiksukar dan kurang diminatioleh kebanyakan pelajar? Pembelajaran matematik tidak sepatutnya menjadi suatu pengalaman yangberbentuk 3B, iaitu membosankan, membingungkan dan memberatkan pelajar kita.Pengajaran matematik juga bukanlah suatu tugas yang sukar dan berat kepadaguru.Pendidikan matematik pada peringkat sekolah rendah dan menengah bercorakpendidikanasas. Walaupun terdapat beberapa konsep matematik yang abstrak, namunbegitu kebanyakkankonsep dan kemahiran yang diajar adalah asas dan diperlukandalam kehidupan harian kita.Oleh itu, pembelajaran matematik sepatutnya dijadikansebagai satu pengalaman yang seronok dan mencabar kepada semua pelajar. Di antara sebab mengapa tanggapan negatif terhadapmatematik ini terjadi,mungkin disebabkan faktor pelajar kurang minat. Para guru sentiasa berusaha mencarirangsangan yang dapat menimbulkan perasaan atau kepuasan yangmenyenangkandalam diri pelajar. Bagi tujuan ini, penggunaan pelbagai teknik pengajarandanpembelajaran, serta latihan yang berperingkat-peringkat, bermakna dan sesuaidengankebolehan, pengalaman dan minat pelajar perlu diambil kira. Ini supaya minat pelajardapat dikekalkan selama yang diperlukan baginya untuk menguasai idea atauisipelajaran tertentu. Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakahalatberkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. KeberkesananBahanBantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga olehteknikpenggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145).Seseorang guru haruslah sedar bahawa pelajar-pelajar mempelajari sesuatudengan cara berlainan dan kadar kecekapan yang berbeza-beza (Habibah Alias danRahil Mahyuddin,1990, m.s. 292). Oleh itu guru haruslah peka ketika memilih jenisBahan Bantu Mengajar dengan memastikan ia memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya.    18. 6Manakala Bahan Bantu Mengajar yang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri-ciriberikut: a. Berkait dengan isi kandngan pelajaran yang diajar dan hasil yang diharapkan. b.  Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin. c. Tahan lama,,pengukuhan itu haruslahseimbang dengan kos yang diperlukan dalam penggunaannya. d. Dibuat dengan perincianyang tepat. e. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun hilang. f.Rupa bentuk dan warna yang menarik g. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah h.Sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah. i. Mudah diubah alih dan dipasang semula. j.Fleksible dan pelbagai guna. k. Operasinya mudah l. Cukup besar supaya semua pelajar dapatmelihatnya apabila digunakan semasa demonstrasi dalam kelas.Ini bagi memastikan minat pelajar dapat terus dikekalkan. Penggunaan Bahan BantuMengajar yang sesuai akanmendorong minat pelajar untuk melalui prosespembelajaran yang menyeronokan. Seterusnyadapat membantu pelajar mencapaiobjektif pembelajaran seperti yang telah dirancangkan.Minat boleh dianggap sebagaidaya pengerak yang mendorong kita supaya memberi perhatiankepada seseorang,sesuatu benda atau kegiatan atau ianya boleh merupakan pengalamanyangberpengaruh dan telah dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Crow dan Crow, 1983,m.s.90). Dalam konteks pengajaran Matematik, keberkesanannya akan diperolehidenganmelibatkan keseluruhan pancaindera, iaitu deria lihat, dengar, sentuh, hidu danrasa.Penglibatan deria-deria tersebut hanya dapat berlaku secara serentak jikapelbagai BahanBantu Mengajar digunakan dalam pengajaran (Fatimah Ali,, 1980,m.s. 165).    19. 7 Kepentingan bantuan Bahan Bantu Mengajar dalam aktiviti pengajaran danpembelajaransering diperkatakan . Selain itu, ia juga dikatakan mampumempelbagaikan teknik belajar yanglebih berkesan dan boleh membantu aktiviti-aktiviti pembelajaran agar tidak membebankanguru dan murid. (Abdul Rahman,1997, m.s. 254). Bahan Bantu Mengajar merupakan alatyang dapat membantu gurumeningkatkan proses pengajaran dan menyediakan sumber untuk  pembelajaran. Jadiperanan Bahan Bantu Mengajar ialah untuk memenuhi kedua-dua prosesini bagimeningkatkan proses komunikasi, menyediakan pelbagai kaedah atau teknik mengajarbagi meningkatkan motivasi pelajar dan melahirkan masyarakat yang bermaklumatserta berfikiran kritis dan kreatif (Yusup Hashim, 1998, m.s, 287). .1.3 SoalanKajianDalam menyelesaikan masalah kajian ini, penyelidik akan cuba mengenalpastiperkara- perkara seperti yang disenaraikan di bawah ini. 1. Apakah hubungan antara penggunaanBahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar tahun 5 terhadap matematik. 2. Apakah ciri-ciridan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Matematik1.4 Kesignifikan KajianKurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) menekankan pengajaran dan pembelajaranyang berpusatkanpelajaran. Dalam konteks pelajaran matematik KBSR khasnya, penggunaanBahanBantu Mengajar memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajarandanpembelajaran. Guru merancang aktiviti yang menggunakan Bahan Bantu Mengajaruntuk menyampaikan konsep matematik dengan lebih berkesan. Hasil daripada kajianini diharapkan  dapat memberikan kesedaran kepada guru-guru matematik khususnyadan pihak-pihak lainagar memberikan perhatian dan mengambil tindakan sewajarnyaterhadap kepentingan BahanBahan Mengajar dalam pengajaran matematik.    20. 8 Menurut Omar Hamalik (1982,m.s.79 ) menjelaskan bahawa kemajuanteknologi modensekaligus mengajak kita mengubah sikap dan menyedari akanpentingnya Bahan BantuMengajar sebagai memenuhi tuntutan kurikulum danpeningkatan kemampuan pelajar. Hasildapatan daripada kajian ini diharapkandapat: a. membantu pengkaji memperbaiki kelemahandiri sendiri berhubung dengan penggunaan Bahan Bantu Mengajar untuk dimanfaatkankepada pelajar yang dibimbing. b. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan guru-gurumatematik tentang pentingnya penggunaan Bahan Bahan Mengajar dalam proses pengajarandan pembelajaran. Selain itu membentuk guru supaya lebih kritis dan kreatif dalam pembinaan dan pemulihan Bahan Bahan Mengajar yang sesuai dengan minat pelajar yangdibimbing. c. Memberi gambaran yang jelas tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar kepada pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negara danKementerian Pendidikan Malaysia. Justeru itu satu perancangan yang lebih teliti dapatdirangka seperti menganjurkan kursus yang bersistematik kepada para guru untuk menyalurkan pengetahuann tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar di kalangan guru-guru matematik khasnya.1.5 Batasan KajianKajian ini hanyalah difokaskan kepada mata pelajaran Matematik Tahun Lima sahaja.Respondennya terdiri dari pelajar-pelajar TahunLima, 2003 yang sedang belajar diSekolah Kebangsaan Kem Pengkalan Chepa, Kota Bharu,Kelantan. Sekolah iniadalah merupakan sebuah sekolah rendah yang terletak kira-kira 10 kmdari bandarKota Bharu. Pelajarnya adalah terdiri dari anak-anak penduduk tempatan dananak-anak tentera Batalion 8 Bridget. Pemilihan yang dibuat adalah secara rawak.Respondenyang dijadikan sampel dalam kajian ini adalah memperolehi kemudahanasas yang sama.Memandangkan sekolah yang dipilih adalah terhad kepada sebuahsekolah sahaja maka segalakenyataan dan dapatan yang diperolehi hasil dari penyelidikan ini adalah hanya bolehdigunapakai dalam kajian ini sahaja.    21. 9 BAB 2 TINJAUAN LITERATURDalam bab ini,akan dibincangkan tentang kajian yangtelah dijalankan oleh pengkajisebelum ini. Banyak kajian dan penulisan mengenai hubungandi antara penggunaanBahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. Minat yang mendalamdalam matapelajaran matematik memainkan peranan yang penting terhadap pencapaiandalambidang matematik Juga kajian-kajian mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis BahanBantuMengajar yang digunakan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.2.1 MinatPelajar Terhadap MatematikMinat boleh menentukan kecemerlangan atau kemunduranseseorang pelajar di dalammatematik  (“Minat tentukan , 2002, m.s. 1). Akibat tidak berminat
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x