Mari Belajar Bahasa Arab Nahu Dan Sarof

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 114 views
of 18

Please download to get full document.

View again

Description
Kredit to Muallij Mustaqim ibn Muhammad Najib
Share
Transcript
  󰁍󰁡󰁲󰁩 󰁂󰁥󰁬󰁡󰁪󰁡󰁲 󰁂󰁡󰁨󰁡󰁳󰁡 󰁁󰁲󰁡󰁢 󰀱 󰁁󰁬󰀭󰁍󰁵󰁡󰁬󰁬󰁩󰁪 󰁍󰁵󰁳󰁴󰁡󰁱󰁩󰁭 󰁩󰁢󰁮󰁵 󰁍󰁵󰁨󰁡󰁭󰁭󰁡󰁤 󰁎󰁡󰁪󰁩󰁢 MARI BELAJAR BAHASA ARAB   ( NAH U   d a  n   S  A  R O F )    ASAS 1 Terjemahan Oleh: Al-Muallij Mohd Nur Syaitul Mustaqim bin Mohd Najib Al-Kelantani Al-Husaini  󰁍󰁡󰁲󰁩 󰁂󰁥󰁬󰁡󰁪󰁡󰁲 󰁂󰁡󰁨󰁡󰁳󰁡 󰁁󰁲󰁡󰁢 󰀲 󰁁󰁬󰀭󰁍󰁵󰁡󰁬󰁬󰁩󰁪 󰁍󰁵󰁳󰁴󰁡󰁱󰁩󰁭 󰁩󰁢󰁮󰁵 󰁍󰁵󰁨󰁡󰁭󰁭󰁡󰁤 󰁎󰁡󰁪󰁩󰁢 Kepentingan Bahasa Arab Dalam Hidup Seorang Muslim Tidak perlu diragukan lagi, memang sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an kerana bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada sebagaimana firman Allah taala:                                                                         “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” Bonus 1 :                   : Bagaimana khabarmu? / Apa Khabar? 1.1 :                    : Apa Khabar? 1.2:                   : Selamat pagi : Good Morning 1.3:                       : Selamat Siang : Good Day 1.4:                     : Selamat Petang : Good Evening 1.5:                      : Selamat Malam : Good Night Bonus 2 :            : Perkenalan 2a.Perkenalan sesama lelaki Uthman                   Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan. Umar              Mudah-mudahan demikian! Uthman                                                            Maaf, apakah awak mengizinkan saya memperkenalkan diri kepada awak?  󰁍󰁡󰁲󰁩 󰁂󰁥󰁬󰁡󰁪󰁡󰁲 󰁂󰁡󰁨󰁡󰁳󰁡 󰁁󰁲󰁡󰁢 󰀳 󰁁󰁬󰀭󰁍󰁵󰁡󰁬󰁬󰁩󰁪 󰁍󰁵󰁳󰁴󰁡󰁱󰁩󰁭 󰁩󰁢󰁮󰁵 󰁍󰁵󰁨󰁡󰁭󰁭󰁡󰁤 󰁎󰁡󰁪󰁩󰁢 Umar                                Sila, dengan segala senang hati. Uthman                                       Nama saya Usman bin Haji Yusuf. Umar                                        Nama yang bagus, nama yang diberkati, Insya Allah. Uthman                        Terima kasih, siapakah nama awak? Umar                                             Nama saya Umar bin Haji Abdul Qadir. Uthman                                                                                                  Nama awak juga bagus. Saya adalah jiran baru awak. Sejak hari ini saya duduk (tinggal) di rumah ini. Umar                                 Rumah yang penuh berkah, insya Allah. Uthman                                                              Kami mengharapkannya seperti itu, saya gembira berkenalan dengan awak. Umar                           Saya juga gembira ( berkenalan dengan awak ).  󰁍󰁡󰁲󰁩 󰁂󰁥󰁬󰁡󰁪󰁡󰁲 󰁂󰁡󰁨󰁡󰁳󰁡 󰁁󰁲󰁡󰁢 󰀴 󰁁󰁬󰀭󰁍󰁵󰁡󰁬󰁬󰁩󰁪 󰁍󰁵󰁳󰁴󰁡󰁱󰁩󰁭 󰁩󰁢󰁮󰁵 󰁍󰁵󰁨󰁡󰁭󰁭󰁡󰁤 󰁎󰁡󰁪󰁩󰁢 2b. Perkenalan sesama perempuan                                                Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.                                                Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?                                                Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?                                        Nama saya Maryam binti Haji Hasan.                                                           Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?                                                 Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.                                    Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.                                                       Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.                                                      Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?                     Dengan segala senang hati.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks