Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Desembre de 2012

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 57 views
of 20

Please download to get full document.

View again

Description
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Desembre de 2012. Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadístiques. Mercat laboral a les Illes Balears. Dades de desembre de 2012: Atur registrat Afiliació a la Seguretat Social
Share
Transcript
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Desembre de 2012 Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadístiques Mercat laboral a les Illes Balears Dades de desembre de 2012:
 • Aturregistrat
 • Afiliació a la Seguretat Social
 • Contractes de treball
 • Atur – Desembre 2012
 • Respecte del mes anterior:
 • El mes de desembre tanca amb 95.835 persones en situació d’atur, 542 persones menys que al novembre, que suposa un descens del 0,56%, quan en el conjunt d’Espanya cau un 1,20%.
 • Es dóna un descens intermensual, mentre que la majoriad’anysl’atur continua pujant al desembre Variació intermensualde l’atur registrat a les Illes Balears, desembre-novembre. Font: OTIB Perfil delsaturatsregistrats a les Illes Balears, desembre 2012 Atur – Desembre 2012
 • Respecte del mes anterior:
 • El mes de desembre tanca amb 95.835 persones en situació d’atur, 542 persones menys que al novembre, que suposa un descens del 0,56%, quan en el conjunt d’Espanya cau un 1,20%.
 • En termes interanuals:
 • El nombre d’aturats baixa un 2,30% (2.252 persones menys) respecte l’any anterior, per segon mes consecutiu, mentre al conjunt d’Espanya creix un 9,64%.
 • L’aturbaixa també al desembre, desprésdelsincrementsdelsprimersmesos de l’any Variació interanual de l’atur a 2012 a les Illes Balears. Font: OTIB Les Illes Balears és, per segon mes cosecutiu, la únicacomunitatautònomaonbaixael nombre d’aturats respecte l’any anterior Variació interanual de l’atur registrat a desembre de 2012. Font: MEYSS Des de l’any 2006 no es produïa una davallada en l’atur interanual el desembre a les Illes Balears Variació interanual de l’atur registrat a desembre de 2012. Font: MEYSS Per illes, l’aturcau a totes les illes, ambmésintensitat a Menorca (-3,2%). Afiliació – Desembre 2012
 • Respecte del mes anterior:
 • L’afiliació mitjana baixa en 10.948 persones (-3,10%) a les Illes Balears en el mes de desembre, mentre al conjunt d’Espanya minva un -0,53%.
 • La reducció intermensual delsafiliats al desembre és inferior a la de l’any anterior i similar alsanyspassats Variació intermensual(desembre respecte novembre) de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: OTIB La reducciódelsafiliats al desembre és inferior a la delsmesos de desembre d’anysanteriors Variació intermensual(desembre respecte novembre) de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: OTIB Afiliació – Desembre 2012
 • Respecte del mes anterior:
 • L’afiliació mitjana baixa en 10.948 persones (-3,10%) a les Illes Balears en el mes de desembre, mentre al conjunt d’Espanya minva un -0,53%.
 • En termes interanuals:
 • L’afiliació mitjana cau un 2,53% (8.884 persones menys), la menor reducció del conjunt d’Espanya, que cau en mitjana un 4,57%.
 • La reducciód’afiliats en termes interanuals a les Illes Balears és la menor del conjuntd’Espanya Variació interanual de l’afiliació mitjana a desembre de 2012. Font: TGSS El nombre de contractes creix respecte a desembre de 2011en totselssectors, tret de la construcció Variació interanualdels contractes de treball a desembre a les Illes Balears. Font: OTIB Perfil dels contractes registrats a desembrea les Illes Balears Gràcies per la seva atenció Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadístiques
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x