ΔΙΑΡΡΟΗ.pdf

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 216 views
of 112

Please download to get full document.

View again

Description
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έρευνα για ένα αθέατο πρόβλημα Επιμέλεια Μανώλης Κουτούζης Συγγραφική ομάδα Βεργίδης Δ., Ζάγκος Χ., Κόκκινος Γ., Κουτούζης Μ., Κυρίδης Α., Πανδής Π., Σωτηρόπουλος Δ. ΑΘΗΝΑ 2013 ISBN: 978
Share
Transcript
  ΑΘΗΝΑ 2013 Επιμέλεια Μανώλης Κουτούζης Συγγραφική ομάδα Βεργίδης Δ., Ζάγκος Χ., Κόκκινος Γ., Κουτούζης Μ., Κυρίδης Α., Πανδής Π.,Σωτηρόπουλος Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Έρευνα για ένα αθέατο πρόβλημα  ISBN: 978-618-5006-24-2Γλωσσική επιμέλεια – ∆ιόρθωση: Κατερίνα ΠαπαχρήστουCopyright ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, ΑΘΗΝΑ  Τηλ.: 210 5218700, Fax: 210 5218754 e-mail: info@kanep-gsee.gr, www.kanep-gsee.grΣελιδοποίηση – Εκτύπωση ΚΑΜΠΥΛΗ ADV. Aντιγόνης 60 & Λένορμαν  Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail: info@kambili.gr  Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο ∆υναμικό του Ιδιωτικού Τομέα – Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks