Poly Ponuda Messer 07.12.2017

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 11 views
of 2

Please download to get full document.

View again

Description
document
Share
Transcript
  ДО:МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ул.Источна индустриска зона бб.1040 Маѕари1000 СкопјеATT: Зоран Беќаровски Понуда бр. 1338510дата: 07.12.2017Понудата важи: 60 дeнаР.бр.Име на производКол.Ед.м.Ценапо ед.Износ 1Календар500ком130,4165.205,00 мкд2Столен календар500ком92,8546.425,00 мкд3Отпечатена картичка со мемори стик100ком634,0063.400,00 мкд Техничка спецификација: Тип на материјал: бела пластична картичка со УСБФормат: 86х54ммУВ врзувачки бои отпорни на атмосферски влијанија4Ласерски гравирано пенкало100ком170,0017.000,00 мкд Техничка спецификација:- Ласерско гравирање на пенкало- Прецизност до најситни детали5Отпечатен Чадор50ком281,0014.050,00 мкд Техничка спецификација:Одличен печат и острина и на најситни деталиАнтиалергени боиГаранција за издржливост на печат6Хартиена кеса500ком48,7624.380,00 мкд7Тефтер А5 формат500ком41,9720.985,00 мкд8Тефтер А5 формат со каширани корици100ком132,0013.200,00 мкд Техничка спецификација:хартија: 300гр мат Федригони кунструк за корица, 80гр офсетна внатрепечат: 4/4 корица, едностран принт на внатрешни листови 1/1 црно белообем: 100 листовидоработка: еднострана ламинација на корица, каширање на 1.5мм сива лепенка и поврзување со спирала Вкупно:264.645,00 мкд Забелешка:1. Триделен календардимензија: 200x310 на подлошки, 160x310 на листовихартија: 350г мат кунздрук за подлошки, 150г мат кунзрдук за листовипечат; 4/0доработка: подредување на месеците, спојување на сите делови со метална спирала.2. Столен календар со простор за пенкалцахартија: 350г мат кунздрук за подлошка, 150г мат кунздрук за ливчињапечат: 4/0 за корица, 4/4 на листовидоработка: штанцање, лепење на 2 позиции, спојување на календариум со подлошка3.Двострано отпечатена картичка со мемори стик4. Двострано гравирано пенкало5. Чадор отпечатен на една позицијаЦената за чадор отпечатен на 2 позиции изнесува 309 ден/ком6.хартиена кесахартија: 200г мат кунздрук Забелешка за пробен примерок: Доколку сакате да одобрите пробен примерок, Ве молиме истото да го направите во нашите продукциски простории,во спротивно сметаме дека имате доверба во нас и го прифаќате производот изработен по нашите стандарди заквалитет. Забелешка на плаќање: Во случај на девалвција на денарот на денот на плаќање на фактурата,за разликата дополнително ќе ве задолжиме.  ДО:МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ул.Источна индустриска зона бб.1040 Маѕари1000 СкопјеATT: Зоран Беќаровски Понуда бр. 1338510дата: 07.12.2017Понудата важи: 60 дeнаР.бр.Име на производКол.Ед.м.Ценапо ед.Износ печат: 4/0доработка: 1/0 мат лмаинација, штанцање со постоечка станца, лепење, вметнување врвкиЦената за 1000 кеси ќе изнесува 41.98 ден/ком7. тефтер А5хартија: 350г мат кунздрук за корица, 80г офсетна за внатрешнипечат: 4/0 за корица 1/1 ( црно бело ) за внатрешнидоработка: 50 листа во тефтер спојување со спирала8. тефтер А5 со каширани корицихартија: 150г мат кунздрук за корица, 80г офсетна за внатрешнипечат: 4/0 за корица, 1/0 за внатрешнидоработка: 1/0 мат ламинација на корица, каширање на корица со сива лепенка, 80 листа во тефтер, спојување соспиралаВреме на изработка:по договорРoк на плаќање: авансно, по профактураВо цените не е вклучен ДДВ 18%Лице за контакт: СТОЈКОВСКА, ИванаE-mail: ivana.s@polyesterday.com.mk Телефон:Мобилен: 071262428 Забелешка за пробен примерок: Доколку сакате да одобрите пробен примерок, Ве молиме истото да го направите во нашите продукциски простории,во спротивно сметаме дека имате доверба во нас и го прифаќате производот изработен по нашите стандарди заквалитет. Забелешка на плаќање: Во случај на девалвција на денарот на денот на плаќање на фактурата,за разликата дополнително ќе ве задолжиме.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x