Αισθηματικά - Venus - Ο ιππότης του πάθους.pdf

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 23 views
of 384

Please download to get full document.

View again

Description
MARGARET MALLORY Ο Ιππότης του Πάθους Tίτλος πρωτοτύπου: KNIGHT OF DESIRE by Margaret Mallory Copyright © 2009 by Peggy L. Brown Translation Copyright © 2012, Compupress S. A. – Anubis Publications Cover Illustration by Aleta Rafron Λοχαγού Δεδούση 1 & Μεσογείων 304, 15562 Χολαργός, τηλ.: 2109238672, fax: 2109216847 Web site: www.anubis.gr, e-mail: anubis@compupress.gr ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ EKΔOΣHΣ: Aλεξάνδρα Λέτσα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιφιγένεια Αναστασίου ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Kάτια Καζάκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έ
Share
Transcript
   Ο Ιππότης του Πάθους MARGARET MALLORY  T ίτλος πρωτοτύπου: KNIGHT OF DESIRE by Margaret Mallory Copyright © 2009 by Peggy L. BrownTranslation Copyright © 2012, Compupress S. A. – Anubis PublicationsCover Illustration by Aleta Rafron Λοχαγού ∆εδούση 1 & Μεσογείων 304, 15562 Χολαργός, τηλ.: 2109238672, fax: 2109216847Web site: www.anubis.gr, e-mail: anubis@compupress.gr ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ EK∆OΣHΣ:  Aλεξάνδρα Λέτσα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιφιγένεια Αναστασίου ∆ΙΟΡΘΩΣΗ: Kάτια Καζάκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Έρση Σωτηρίου ΠPOΣAPMOΓH ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Mαίρη Λυµπέρη www.e-bookshop.gr  Aνάπτυξη και διάθεση ψηφιακών βιβλίωνΚλάδος της Digital Content A.E.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ E-BOOKS: Ιάσων Μανούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ WEB SITE: Digital Content A.E. Digital Content A.E. Λοχαγού ∆εδούση 1 & Μεσογείων 304, 155 62 Χολαργός, τηλ.: 2106516888 fax: 2109216847Web site: www.digicon.gr, e-mail: info@digicon.gr  VENUS FOREVER – 06   ISΒN: 978-960-497-534-1 Όλοι οι χαρακτήρες και τα γεγονότα του βιβλίου είναι φανταστικά. Κάθε οµοιότητα µε πρόσωπα ζωντανά ή µη είναι εντελώς συµπτωµατική. Απαγορεύονται η αναδηµοσίευση και αναπαραγωγή -ολική, µερική ή περιληπτική-, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του κειµένου µε οποιονδήποτε τρόπο -µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο- χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη, καθώς και η κυκλοφορία του σε οποιαδήποτε µορφή, ίδια ή διαφορετική από την παρούσα, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, σύµφωνα µε το Νόµο 2121/1993 και τους Κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x