1. NECESITATEA STRATEGIE I DE AC?IUNE

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5 views
of 88

Please download to get full document.

View again

Description
STRATEGIA DE A CŢIUNE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN ENTITĂŢILE REŢELEI NAŢIONALE DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC. FORMAREA PROFESIONALĂ A personalului DIN ENTITĂŢILE REŢELEI NAŢIONALE DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC. 1. NECESITATEA STRATEGIE I DE ACŢIUNE.
Share
Transcript
STRATEGIA DE ACŢIUNE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN ENTITĂŢILE REŢELEI NAŢIONALE DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGICFORMAREA PROFESIONALĂ A personalului DIN ENTITĂŢILE REŢELEI NAŢIONALE DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC1. NECESITATEA STRATEGIEIDE ACŢIUNE 1.1 .Nevoiapromovarii accesuluila programe de formare profesională capabile să transmită cunoştinţe şi să dezvolte aptitudini în întreprinderi şi instituţii publice pentru a inova şi a dezvoltaîn România o gândire antreprenorială.1.2. Nevoiaunorobiectivepentruformarea profesională in domeniulInovarii, TransferuluitehnologicsiAntreprenoriatului.1.3. Nevoia la nivelulspectrului socio-economic romanesc de a se concepe, a se produce si a se comercializaprodusesiserviciinoi (atat la nivelulsectoruluiprivat, cat si la cel public-administratiisiautoritatipublicecentralesi locale.)1.4. Nevoiainstruiriimanagementuluisipersonalului din domeniul ITT si al Antreprenoriatului.1.5. Nevoiaasigurariiuneidezvoltari competitive la nivelulspectrului socio-economic romanesc.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”1.6. Nevoiautilizariirezultatelorobtinute in cadrulproiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic” proiect pilot pe scena inovării româneşti în domeniul formării profesionale, finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”2. SCOPUL STRATEGIEI DE ACTIUNE
 • Introducerea graduală încă din învăţământul gimnazial, continuând cu cel liceal şi mergând până la învăţământul universitar a FormariiProfesionale in domeniul ITT siAntreprenoriatului.
 • IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Strategia de actiunecuprindepatruparti:3.1. Stabilireaobiectivelorpentruinstruireapersonalului RENITT.3.2. Creareaunuiparteneriatdeschispentruformareaprofesionala, care pentruinceputcuprinde IRECSON si AROTT. Acestavapromovainstruireaformatorilorprindezvoltare de metodesicursurispecifice.3. CONTINUTUL STRATEGIEI DE ACTIUNEIRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”3.3. Creareaunui pact pentruFormareaProfesionala in domeniul ITT siAntreprenoriat. IntreMinisterulEducatieNationale, MinisterulCulturii, MinisterulEconomiesiMinisterulpentru IMM-uri,ComertsiMediul de Afaceri . PactulintreMinisteresiParteneriatuldeschisdintre IRECSON si AROTT vaactiona in directiacoordonariisiindepliniriiobiectivelorpropuse. 3.4. Creareaunui program minimal de formareprofesionala in ITT siAntreprenoriat, cu referire la competentelespecifice de baza care vorfitransmisepersonaluluiRENITT.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Acestaestereprezentat de StrategiaInovarii: ”O Uniune a inovarii”, construitape o abordarestrategica a inovariisi care reprezintaobiectivul politic primordial al UE sifundamentul strategic pentruformareaprofesionala in ITT siAntreprenoriat.In acestsens, instrumentelepolitice, masurilesifinantarilesuntastfelproiectateincatsapoatacontribui la aliniereapoliticilornationale/regionale ale statelormembre UE, in domeniulinovarii.In mod concret, aceastainitiativapropuneurmatoarele:4. CADRUL STRATEGIEI DE ACTIUNEIRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”1. Continuarea investițiilor statelor membre în educație, cercetare şi dezvoltare, inovare şi TIC. Astfel de investiții ar trebui, pe cât posibil, nu numai să fie protejate de reducerile bugetare, ci să beneficieze de finanțări suplimentare.2. Elaborarea reformelor care să crească rentabilitatea investițiilor în educație, cercetare şi dezvoltare, inovare şi TIC şi să abordeze problema fragmentării. Sistemele de cercetare şi de inovare ale UE şi ale statelor membre trebuie să fie coordonate mai bine, iar performanța acestora trebuie îmbunătățită.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”3. Modernizarea sistemelor educaționale la toate nivelurile. Excelența trebuie să devină principiul director. Este nevoie de universități de talie mondială, trebuie să crească nivelul competențelor şi să fie atrase talente de vârf din străinătate.4. Cercetătorii şi inovatorii trebuie să poată lucra şi coopera în întreaga UE la fel de uşor ca şi la nivel național. Spațiul european de cercetare trebuie finalizat în termen de patru ani, instituind astfel un cadru pentru o veritabilă liberă circulație a cunoştințelor.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”5. Simplificarea accesului la programele UE.Efectul de pârghie al acestora asupra investițiilor din sectorul privat trebuie intensificat, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții. Rolul Consiliului European pentru Cercetare trebuie consolidat. Contribuția programului cadru la dezvoltarea IMM-urilor cu creştere rapidă trebuie intensificată. Fondul european de dezvoltare regională ar trebui să fie exploatat la maximum pentru dezvoltarea capacităților de cercetare şi inovare în întreaga Europă, pe baza unor strategii de specializare regionale inteligente.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”6. Cercetarea UE trebuie să producă mai multe inovări. Trebuie intensificată cooperarea dintre lumea ştiinței şi mediul de afaceri, trebuie îndepărtate obstacolele şi trebuie instituite stimulente.7. Indepărtarea barierelor rămase în calea antreprenorilor care vor să „introducă idei pe piață”: un acces mai bun la finanțare, în special pentru IMM-uri, drepturi de proprietate intelectuală accesibile, reglementări şi obiective mai inteligente şi mai ambițioase, instituirea mai rapidă de standarde interoperabile şi utilizarea strategică a bugetelor alocate achizițiilor publice. Ca o etapă intermediară, ar trebui să se ajungă la un acord în privința brevetuluiUE înainte de sfârşitul anului 2013.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”8. Lansarea de parteneriate europene pentru inovare cu scopul de a accelera cercetarea, dezvoltarea şi desfăşurarea pe piață a inovărilor, în vederea abordării provocărilor societale majore, punerii în comun a expertizelor şi resurselor şi stimulării competitivității industriei din UE,etc.9. Punctele forte din domeniul design-ului şi creativității trebuie exploatate mai bine. Trebuie să fie promovate inovarea în domeniul social. Trebuie să fie dezvoltată o mai bună înțelegere a inovării din sectorul public, să fie identificate şi oferitavizibilitate inițiativelor de succes şi să se compare progresele obținute.10. Imbunătățirea lucrului cu partenerii internaționali. Aceasta înseamnă deschiderea accesului la programele UE de CD, asigurând în acelaşi timp existența unor condiții comparabile în străinătate. Aceasta înseamnă, de asemenea, adoptarea unui front UE comun pentru a proteja interesele, acolo unde este nevoie.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Beneficiile rezultate din celezecepuncteprogramaticevor fi semnificative, dupa cum urmeaza: dacă se îndeplineşte obiectivul de a cheltui 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare (CD) până în 2020, ar putea fi create 3,7 milioane de locuri de muncă şi PIB-ul anual ar putea creşte cu aproape 800 de miliarde EUR până în 2025 . Realizarea acestui obiectiv va necesita sprijinul deplin şi susținut din partea Consiliului European, Parlamentului European, guvernelor statelor membre, întreprinderilor, autorităților publice, cercetătorilor şi publicului.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Inițiativa„O Uniune a inovării” ne oferă o viziune, un program, o distribuție clară a sarcinilor, precum şi proceduri de monitorizare solide. Comisia Europeană va face tot posibilul pentru ca inițiativa „O Uniune a inovării” să devină realitate.În acest context european:-Educaţia şi instruirea în antreprenoriat trebuie introduse în programul cursurilor furnizorilor de formare profesională în domeniul ITT. -Nevoiauneicolaboraripentru conceperea cursurilor, materialelor didactice, instruire pentru formatori şi programe de studiu. Astfel, este stabilită o platformă fermă pe care o putem construi de acum înainte.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” -Conştiinţa politică crescândă cu privire la educaţia şi instruirea în antreprenoriat dinultimii ani, susţinută de documentele europene recente, constituie o baza solidă pentru lansarea unei asemenea strategii. -Ocultură naţională competitivă a antreprenoriatului nu va apărea pur şi simplu. Va fi solicitat întregul sistem sistem educaţional românesc. Dar până acolo, strategia de faţă îşi propune să rămână doar la nivelul ReNITT şi să confere competenţe în ITT şi antreprenoriat personaluluidin unităţile membre ale reţelei, la un standard ridicat. Pentru ca acest lucru să se îndeplinească, vor fi necesare următoarele:IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” -Crearea unui suport de management în organizaţiile de formare profesioanlă, la autorităţile regionale şi locale orientat spre ITT şi antreprenoriat; -Formarea de formatori pentru domeniul ITT şi antreprenoriat şi asigurarea de instruire a acestora; -Suplimentarea cursurilor şi materiilor oferite de organizaţiile care asigură educaţie sau instruire în şi despre ITT şi antreprenoriat; -Crearea de spaţii pentru cursuri şi materii în domeniul ITT şi antreprenoriat în curricula unor programe existente şi asigurarea că acestea sunt atractive pentru resursa umană din cadrul ReNITT;IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” -Asigurarea cooperării în ceea ce priveşte ITT şi antreprenoriatul între furnizorii de formare profesională în domeniu; -Asigurarea unor resurse de cunoaştere bazată pe cercetare pentru educaţie şi instruire în ITT şi antreprenoriat; -Demonstrarea beneficiilor unei educaţii şi instruiri mai bune în ITT şi antreprenoriat la fiecare etapă a educaţiei;-Sporirea interesului pentru antreprenoriat în rândul celor mai tineri angajaţi ai entităţilor ReNITTIRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”In plus, suntnecesaresiurmatoareledefinitiigeneralepentruinovaresiAntreprenoriat care vorfifolosite in strategia de actiune: -Inovarea este o activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. -Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere. IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”-Antreprenoriatul înseamnă stabilirea viabilităţii economice a unei inovaţii şi transpunerea ei în demararea sau dezvoltarea unei afaceri (organizaţie/ întreprindere). Antreprenoriatul înseamnă inovativitate şi asumare a riscului prin iniţierea afacerii proprii şi funcţionarea ei. In bazacelor de maisusParteneriatul deschis pentru formare profesională între IRECSON şi AROTT, va contribui la dezvoltarea culturii de ITT şi antreprenoriat la nivelul ReNITT.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Aceastaviziuneeste de a:Oferi personaluluiReNITT o introducere în gândirea inovativaşi antreprenoriale;Dezvolta cunoştinţele de ITT şi antreprenoriat ale personaluluiReNITT;Dezvolta abilitatea personalului de a acţiona inovator şi antreprenorial.5. VIZIUNEA STRATEGIEI DE ACTIUNE PENTRU INSTRUIRE IN ITT SI ANTREPRENORIATIRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Pentrurealizareaacestorasuntnecesarecunostintereferitoare la:Educaţia şi instruirea în ITT şi antreprenoriat permit individului să creeze valori prin iniţierea de noi activităţi sau îmbunătăţirea celor existente, gândind independent, făcând faţă incertitudinii şi identificând şi exploatând noi oportunităţi şi impunându-şi scopuri ambiţioase şi îndeplinindu-le. Aceste activităţi pot fi comerciale sau sociale. Este nevoie de noi activităţi care crează valori şi care sunt iniţiate de oameni întreprinzători. IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Educaţia şi instruirea în ITT şi antreprenoriat joacă un dublu rol. Mai întâi, tinde să stimuleze dorinţa de a fi inovator, iar apoi de a deveni antreprenor prin asumarea riscului. Acest lucru poate fi îndeplinit prin cunoştinţele relevante fondării, funcţionării şi dezvoltării unei organizaţii sau întreprinderi, completate cu cunoştinţe despre procesul de inovare şi transfer tehnologic. Educaţiaşi instruirea în ITT şi antreprenoriat pot fi discipline independente sau elemente integrate în disciplinele existente.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Predarea trebuie structurată progresiv în cadrul sistemului de formare profesională. Ea trebuie să plece de la construirea unei baze de cunoştinţe în domeniul ITT şi al antreprenoriatului, unde accentul trebuie pus pe stimularea dorinţei de inovaţie. De exemplu,predarea de competenţe antreprenoriale concrete sporeşte pe măsură ce participanţii la instruire se apropie de desăvârşirea formării lor în domeniu.Teoria şi practica educaţiei inovative trebuie folosite în mare măsură în cadrul sistemului de formare profesională.Formatorii trebuie să folosească o metodologie care sporeşte competenţele de specialitate ale resursei umane şi abilitatea de a folosi aceste competenţe în mod inovativ atât în mod individual, cât şi împreună cu alte competenţe. Metodele de predare inovative trebuie să consolideze competenţele comprehensive, de durată ale personaluluiReNITT.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”- Cercetările în domeniul educaţiei arată că învăţarea completă este dobândită prin rezolvarea de probleme practice, în care cunoştinţele de specialitate sunt compleméntate de cunoştinţele experimentale. PersonalulReNITT trebuie să participe la procese creative şi să îşi dezvolte cunoştinţe experimentale în paralel cu cunoştinţele lor de specialitate. Interacţiunea îndeaproape cu comunitatea de afaceri este, deasemenea, un element important al educaţiei şi instruirii de succes în ITT şi antreprenoriat.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” -Obiectivul este ca cei care au beneficiat de educaţie sau instruire în ITT şi antreprenoriat să creeze mai multe valori pentru ei înşişi şi pentru alţii care nu au beneficiat de o astfel de educaţie sau instruire. -Această iniţiativă va ajuta la crearea unei forţe de muncă cu competenţe antreprenoriale în cadrul ReNITT şi la o creştere a numărului celor care îşi fondează întreprinderi proprii inovative sau care devin angajaţi cu o gândire antreprenorială în instituţii publice, asociaţii sau întreprinderi existente.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” La bazastabiliriiobiectivelor a stat înţelegerea largă a educaţiei şi instruirii în ITT şi antreprenoriat.Obiectiv 1 – Dezvoltarea de metode de lucru şi crearea de oportunităţi de experinţă şi absorbţie, astfel încât personalulsă îşi dezvolte conştiinţa şi imaginaţia, pentru a dobândi încredere în propriul potenţial inovativ şi un cadru pentru asumarea de angajamente şi întreprinderea de acţiuni. Formatorii trebuie să folosească metode de predare inovative care sporesc abilitatea participanţilor la instruire de a-şi folosi competenţele în mod inovativ şi de a-şi dezvolta independenţa.6. OBIECTIVE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL ReNITT PENTRU PERIOADA 2014-2020IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Deja se fac eforturi pentru crearea de discipline, materiale didactice noi şi alte activităţi pentru personaluldin cadrul ReNITT. În plus, vor fi dezvoltate noi metode de predare care să conducă la acumularea de competenţe în domeniul ITT şi al antreprenoriatului în rândul personaluluiReNITT. Competenţele referitoare la ITT şi antreprenoriat sunt cuprinse în standarde ocupaţionale precum Managerul de Inovare, Broker de Tehnologii, Standardul SR 13547-4 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare şi lista competenţelor comune mai multor ocupaţii (Hotărârea nr.86 / 26.06.2008). Scopul predării este de a instrui cursanţii să gândească în mod inovativ, învăţând să realizeze elementele unui proces de inovare. Munca viitoare în cadrul formării profesionale va lua, forma continuării iniţiativelor actuale.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Obiectiv 2 – Dobândirea de cunoştinţe cu privire la metode inovative şi competenţe antreprenoriale în cadrul prsonaluluiReNITT.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Concret, aceasta înseamnă: -Evaluarea competenţelor antreprenoriale ale angajaţilor trebuie să fie inclusă în examene, în cadrul disciplinelor relevante; -Formatorii trebuie să aibă oportunitatea de a obţine calificări şi instruiri pentru predare de ITT şi antreprenoriat; -Personalul talentat, cu înclinaţii spre ITT şi antreprenoriat, în mod special,trebuie să aibă oportunitatea de a participa la programe pentru dezvoltarea talentului, cu scopul de a-şi dezvolta propriul proiect inovatorIRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Obiectiv 3 – Elaborarea de programe care să dezvolte abilităţile de comunicare interpersonală şi competenţele de dezvoltare individuală, precum şi spiritul de iniţiativă:-Ca parte integrantă a competenţelor pe care le predau, aceste programe de studiu trebuie să dezvolte abilităţile antreprenoriale ale personaluluicu scopul de a îndeplini nevoile societăţii pentru aptitudini antreprenoriale şi orientare profesională de nivel ridicat. -Programele de studiu trebuie să folosească modalităţi de predare care să dezvolte aptitudinile cursanţilor de a sesiza şi profita de oportunităţile existente, precum şi, înţelegerea de a pune în practică şi a vinde ideile creative.IRECSON - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”Concret, aceasta înseamnă:-Elaborarea de tipuri de testări şi examene care să ofere posibilitatea documentării competenţelor antreprenoriale reale din domeniul studiat;-Formatorilor din aceste programe de formare profesională trebuie să li se ofere posibilitatea să obţină calificări şi să se perfecţioneze profesional în baza unei strânse legături între abilităţile profesionale şi gândirea inovativă în ceea ce priveşte sfera de activitate în care profesează;-Stabilirea unui ghid de evaluare a formatorilor care să introducă elemente de evaluare a competenţei în abordarea ITT şi antreprenoriatului.IRECSON - P
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks