adunati aici cu totii

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6 views
of 5

Please download to get full document.

View again

Description
ADUNAŢI AICI CU TOŢII AZI DUPĂ CUVÂNTUL SFÂNT /: BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNE PE TOŢI CARE AICIA SUNT:/. Ş I PRIVEŞTE CU-NDURARE LA PRIETENII-ASCULTĂTORI /: BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNE ŞI PE FRAŢI Ş I PE SURORI :/.
Share
Transcript
ADUNAŢI AICI CU TOŢIIAZI DUPĂ CUVÂNTUL SFÂNT/:BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNEPE TOŢI CARE AICIA SUNT:/ŞI PRIVEŞTE CU-NDURARELA PRIETENII-ASCULTĂTORI/:BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNEŞI PE FRAŢI ŞI PE SURORI:/ O, TRECI AZI PRIN ADUNAREISUS, MIELULE DIVIN/:RIDICĂORICE-NTRISTAREŞI ŞTERGE ORICE SUSPIN:/ÎN CURÂND A SA VENIRESE VA ARĂTA PE NORI/:PUNE-ŢI ASTĂZI ÎNTREBAREACUM AŞTEPŢI PE CREATOR:/DACĂHAINA ŢI-E MURDARĂSAU PĂTATĂDE PĂCAT/:SPALĂ-ŢI-O ASTĂZI NU MÂINEDACĂVREI SĂFI SALVAT:/-AMIN-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks