Anaesthesia Policy

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22 views
of 105

Please download to get full document.

View again

Description
PEJA BA T T I M BA LA N K ET U A PE N GA RA H K ESI HA TA N ( PER U B A TA N) K EME N TE R IA N K ES I HA TA N MA LA YS IA Office of Deputy Director General of Health (Medical), Ministry Of Health Malaysia ARAS 7, BLOK E 1, PARCEL E KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN 62590 PUTRAJAYA Telefon : 03-88833888 Fax : 03-88831155 RUJ. TUAN RUJ. KAMI TARIKH : : KKM87/P1/28/3JLD2(59) : 24 APRIL 2008 Semua Pengarah Kesihatan Negeri Semua Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan) YBhg Dato’/Datin/Tuan/P
Share
Tags
Transcript
  RUJ. TUAN:RUJ. KAMI: KKM87/P1/28/3JLD2(59)TARIKH: 24 APRIL 2008 Semua Pengarah Kesihatan NegeriSemua Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan)YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan, OPERATIONAL POLICY; ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE SERVICE Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Untuk makluman YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan, beberapa langkah sedang dan akandiambil oleh Program Perubatan di dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatanperubatan yang disediakan oleh hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Selainmempertingkatkan usaha pembangunan infrastruktur dan sumber manusia, adalah pentingagar sistem yang digunapakai bagi operasi perkhidmatan perubatan diselaraskan dandiperbaiki dari semasa ke semasa. Penggunaan sistem serta proses kerja yang lebihsistematik dapat memastikan agar sumber yang sedia ada digunakan secara optimum danlebih berkesan.Oleh itu, bagi memastikan langkah ini dilaksanakan, Program Perubatan sedang berusahauntuk mendokumentasi polisi operasi perkhidmatan-perkhidmatan perubatan. Bersama-sama ini disertakan naskah dokumen polisi –  Anaesthesia and Intensive Care Service;Operational Policy , yang telah berjaya dirangka oleh Bahagian Perkembangan Perubatandengan kerjasama pakar-pakar anaesthesia dan rawatan rapi. Dokumen tersebutmerangkumi aspek-aspek penting di dalam operasi perkhidmatan termasuk pengurusansumber manusia, pembangunan infrastruktur, struktur organisasi, kualiti, pengurusanpesakit, etika dan lain-lain berkaitan urustadbir klinikal. Dokumen tersebut adalah relevanuntuk dipraktikkan di semua kategori hospital iaitu di hospital negeri, hospital pakar danhospital tanpa pakar. PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PERUBATAN)KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Office of Deputy Director General of Health (Medical), Ministry Of Health Malaysia ARAS 7, BLOK E 1, PARCEL E KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN62590 PUTRAJAYA Telefon : 03-88833888Fax : 03-88831155  Diharap pihak YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan dapat memastikan segala perkara yangdiperuntukkan di dalam dokumen polisi tersebut dilaksanakan di peringkat negeri/hospitalmasing-masing. Naskah buku tersebut juga hendaklah diedarkan kepada semua pengarahhospital, ketua-ketua jabatan yang berkenaan dan diletakkan di kawasan-kawasan tertentuseperti dewan bedah dan unit rawatan rapi sebagai rujukan anggota perubatan. Semuaanggota perubatan di dalam Jabatan Anaesthesia dan Rawatan Rapi termasuk anggota yangbaru juga diminta untuk meneliti dan melaksanakan dokumen tersebut.Kerjasama pihak YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan amat dihargai di dalam mempertingkatkanmutu perkhidmatan perubatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan.Sekian terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya menurut perintah, (DATUK DR NOORHISHAM ABDULLAH) Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan)S.k-Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia-Pengarah Perkembangan Perubatan-Penasihat Kebangsaan Perkhidmatan Anaesthesia dan Rawatan Rapi  MEDICAL DEVELOPMENT DIVISION,MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks