Bilanturi 2017 - ANAF

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5 views
of 6

Please download to get full document.

View again

Description
1. 1 www.anaf.ro ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA SITUAłIILOR FINANCIARE ŞI A RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ANUL 2017 LA UNITĂłILE…
Share
Transcript
 • 1. 1 www.anaf.ro ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA SITUAłIILOR FINANCIARE ŞI A RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ANUL 2017 LA UNITĂłILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANłELOR PUBLICE Persoanele prevăzute la articolul 1 alineatele (1) - (4) din Legea contabilităŃii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, inclusiv în situaŃia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiŃiile legii, au obligaŃia să întocmească şi să depună situaŃii financiare anuale sau raportări contabile anuale, după caz, încheiate la 31 decembrie 2017, la unităŃile teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice, la următoarele termene: SituaŃii financiare anuale: - societăŃile, societăŃile/companiile naŃionale, regiile autonome, institutele naŃionale de cercetare-dezvoltare, subunităŃi din România care aparŃin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepŃia subunităŃilor deschise în România de societăŃi rezidente în state aparŃinând SpaŃiului Economic European - în termen de 150 de zile de la încheierea exerciŃiului financiar, respectiv până cel târziu la data de 30 mai 2018 ; - pentru celelalte persoane prevăzute la articolul 1 alineatele (1) -(3) din Legea 82/1991, printre care şi asociaŃiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exerciŃiului financiar, respectiv până cel târziu la data de 30 aprilie 2018. Raportări contabile anuale: - subunităŃile deschise în România de societăŃi rezidente în state aparŃinând SpaŃiului Economic European-- în termen de 150 de zile de la încheierea exerciŃiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2018; - persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, respectiv până cel târziu la 31 martie 2018; - entităŃile care au optat pentru un exerciŃiu financiar diferit de anul calendaristic, societăŃile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată- în termen de 150 de zile de la încheierea exerciŃiului financiar, respectiv până cel târziu la data de 30 mai 2018. DeclaraŃii de inactivitate: EntităŃile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinŃării până la sfârşitul exerciŃiului financiar nu întocmesc situaŃii financiare urmând să depună în acest sens o declaraŃie pe propria răspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciŃiului financiar până cel târziu la 01 martie 2018, care să cuprindă toate datele de identificare a entităŃii: AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice - Braşov Serviciul AsistenŃă pentru Contribuabili MINISTERULMINISTERULMINISTERULMINISTERUL FINANTELORFINANTELORFINANTELORFINANTELOR PUBLICEPUBLICEPUBLICEPUBLICE DirecŃia Generală Regională A FinanŃelor Publice Braşov B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr.7 Brasov Tel. 0268-308421 FAX. 0268547730
 • 2. 2 www.anaf.ro - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare): - adresa şi numarul de telefon; - numărul de înregistrare la registrul comerŃului; - codul unic de înregistrare; - capitalul social. DeclaraŃiile de inactivitate - cod S1046- se vor depune: - în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau - în format hârtie şi în format electronic. * Erorile constatate după depunerea situaŃiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. * SituaŃiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Cursul valutar În vederea întocmirii situaŃiilor financiare anuale pentru anul 2017 se utilizează lista cuprinzând cursurile pieŃei valutare din data de 31 decembrie 2017, comunicate de BNR, afişată pe site-ul MFP: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementări contabile/cursurile pieŃei valutare (4,6597 lei/euro). În funcŃie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din OMFP 1802/2014 entităŃile se grupează în trei categorii: microentităŃi, entităŃi mici şi entităŃi mijlocii şi mari. Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la sfârşitul exerciŃiului financiar, pe baza indicatorilor determinaŃi din situaŃiile financiare anuale aferente exerciŃiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaŃi pe baza datelor din contabilitate şi a balanŃei de verificare încheiate la finele exerciŃiului financiar curent. EntităŃile care au ales un exerciŃiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaŃi din situaŃiile financiare anuale aferente exerciŃiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaŃi pe baza datelor din contabilitate şi a balanŃei de verificare întocmite la finele exerciŃiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018. 1. MicroentităŃile întocmesc situaŃii financiare anuale - cod S1005. În această categorie se cuprind entităŃile care la data bilanŃului NU depăşesc limitele a cel puŃin două dintre următoarele criterii de mărime: a) totalul activelor: 1.500.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaŃi în cursul exerciŃiului financiar: 10. MicroentităŃile întocmesc situaŃii financiare anuale care cuprind: - bilanŃ prescurtat (cod 10); - cont de profit şi pierdere (cod 20); - formularul “Date informative (cod 30); - formularul “SituaŃia activelor imobilizate” (cod 40);
 • 3. 3 www.anaf.ro - informaŃiile prevăzute la punctul 576 alineatul (2) din OMFP 1802/2014- note explicative care cuprind printre altele şi politicile contabile utilizate la întocmirea situaŃiilor financiare anuale; - raportul administratorilor; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 2. EntităŃile mici întocmesc situaŃii financiare anuale -cod S1003. În această categorie se cuprind entităŃile care la data bilanŃului NU se încadrează în categoria microentităŃilor şi care NU depăşesc limitele a cel puŃin două dintre următoarele trei criterii de mărime: a) totalul activelor: 17.500.000 lei ; b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaŃi în cursul exerciŃiului financiar: 50. EntităŃile mici întocmesc situaŃii financiare anuale care cuprind: - bilanŃ prescurtat (cod 10); - cont de profit şi pierdere (cod 20); - formularul “Date informative (cod 30); - formularul “SituaŃia activelor imobilizate” (cod 40); - note explicative la situaŃiile financiare anuale. OpŃional aceste entităŃi pot întocmi situaŃia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaŃia fluxurilor de trezorerie. - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; - o declaraŃie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 3. EntităŃile mijlocii şi mari întocmesc situaŃii financiare anuale - cod S1002. În această categorie se cuprind entităŃile care la data bilanŃului DEPĂŞESC limitele a cel puŃin două dintre următoarele trei criterii de mărime: a) totalul activelor: 17.500.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaŃi în cursul exerciŃiului financiar: 50. EntităŃile mijlocii şi mari întocmesc situaŃii financiare anuale care cuprind: - bilanŃ (cod 10); - cont de profit şi pierdere (cod 20); - formularul “Date informative (cod 30); - formularul “SituaŃia activelor imobilizate” (cod 40); - note explicative la situaŃiile financiare anuale, - situaŃia modificărilor capitalului propriu; - situaŃia fluxurilor de trezorerie; - raportul administratorilor; - raportul de audit; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; - o declaraŃie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 4. 4 www.anaf.ro SituaŃiile financiare anuale vor fi însoŃite de: - note explicative la situaŃiile financiare anuale; - situaŃia modificărilor capitalului propriu şi situaŃia fluxurilor de numerar, după caz; - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; - o declaraŃie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaŃiilor financiare anuale şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaŃiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaŃiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziŃiei financiare, performanŃei financiare şi a celorlalte informaŃii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiŃii de continuitate. * Sunt supuse auditului şi entităŃile care, la data bilanŃului, depăşesc limitele a cel puŃin două dintre următoarele trei criterii în două exerciŃii financiare consecutive: a) totalul activelor: 16.000.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaŃi în cursul exerciŃiului financiar: 50. ObligaŃia de auditare pentru aceste entităŃi se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective. * ExerciŃiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaŃiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. * ExerciŃiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciŃiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciŃiu financiar distinct faŃă de cel precedent, indiferent de durata sa. * Raportare contabilă anuală - cod -S1004 - se depune de către - persoanele juridice aflate în lichidare, - entităŃile care au optat pentru un exerciŃiu financiar diferit de anul calendaristic, - subunităŃile deschise în România de societăŃi rezidente în state aparŃinînd SpaŃiului Economic European. Această raportare cuprinde următoarele formulare: a) SituaŃia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) SituaŃia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20); c) Date informative (cod 30); d) SituaŃia activelor imobilizate (cod 40). * SituaŃiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaŃiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării - cod S1039- persoanelor respective se depun la unităŃile teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice în condiŃiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens. [articolul 36 alineatul (4) din Legea 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]
 • 5. 5 www.anaf.ro * Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaŃii financiare anuale la 31 decembrie 2017 -cod S1014-1015-compuse din: - bilanŃ; - contul rezultatului exerciŃiului, - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; - procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situaŃiilor financiare anuale; - o declaraŃie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaŃiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Pentru activităŃile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. * SituaŃii financiare anuale consolidate -cod S 1030- constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exercitiului financiar al societăŃii- mamă. Acestea cuprind: - bilanŃul consolidat; - contul de profit şi pierdere consolidat; - informaŃii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; - note explicative la situaŃiile financiare anuale consolidate; - raportul consolidat al administratorilor; - raportul de audit ; - declaraŃie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. * SocietăŃile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată, inclusiv cele al căror exerciŃiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaŃia să întocmească şi să depună situaŃii financiare anuale la unităŃile teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară (IFRS), aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea depun: - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 - cod S1040- se vor întocmi de către entităŃile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată şi vor conŃine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40. - SituaŃii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2017 -cod S1041- se vor întocmi de entităŃile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglemntată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare. * EntităŃile care au optat pentru un an diferit de anul calendaristic portivit art. 27 din Legea contabilităŃii (inclusiv pentru entităŃile care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin OMFP 2844/2016 cu modificările şi completările ulterioare, şi care au optat pentru un exerciŃiu financiar diferit de anul calendaristic), întocmesc SituaŃii financiare anuale - cod S 1042.
 • 6. 6 www.anaf.ro EntităŃile vor depune SituaŃiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, semnate potrivit legii, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităŃilor teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. ATENłIE! Formatul electronic al situaŃiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenŃă (soft A şi Soft J) este pus la dispoziŃia entităŃilor, gratuit, de unităŃile teritoriale ale ale MFP sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, secŃiunea DeclaraŃii electronice/ Descărcare declaraŃii/ SituaŃii financiare anuale/ Raportări anuale an 2017 Baza legală: - Ordinul MFP 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaŃiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităŃile teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile; - Legea contabilitătii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaŃiile financiare anuale individuale şi situaŃiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (abrogat de Ordinul MFP 3103/2017 ); - Ordinul MFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare. Material elaborat de Serviciul AsistenŃă Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Braşov în data de 11.04.2018
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks