Cele zawodowe

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6 views
of 23

Please download to get full document.

View again

Description
Cele zawodowe. opracowała: mgr Joanna Regulska. Projekt: „Aktywność się opłaca”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. A. ktywność się opłaca. Osobiste wyznaczenie celu – planowanie swojego życia.
Share
Transcript
Cele zawodoweopracowała: mgr Joanna RegulskaProjekt: „Aktywność się opłaca”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoAktywność się opłacaOsobiste wyznaczenie celu – planowanie swojego życiaWyznaczanie celów jest częścią osobistego planowania. Poprzez wyznaczenie celów decydujesz co chcesz osiągnąć i krok po kroku posuwasz się w kierunku tych celów. Proces wyznaczenia celów pozwala Ci wybrać gdzie chcesz zajść w swoim życiu. Jeśli precyzyjnie wiesz co chcesz osiągnąć, wiesz na czym się koncentrować aby to zrobić.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przez wybranie jasno zdefiniowanych celów, możesz mierzyć ich osiąganie. Możesz patrzeć na postępy w tym co mogło się przedtem wydawać odległe i bezcelowe. Przez wyznaczenie celów podwyższysz również wiarę w siebie: udowodnisz swoje zdolności i kompetencje widząc osiągnięte cele, które sobie uprzednio wyznaczyłeś. Proces osiągania celów dodaje Ci pewności, iż będziesz w stanie osiągnąć wyższe i trudniejsze cele.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCele zawodowe mają duże znaczenie w sytuacji kryzysu, jakim jest m.in. zwolnienie z pracy i szukanie nowego zatrudnienia. Dzięki posiadanym celom podejmowane przez człowieka działania są spójne i zmierzają do określonego kierunkuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDo celów jakie człowiek sobie wyznacza, można zaliczyć:
 • Cele długoterminowe, tzw. strategiczne – określają one to, co dla danej osoby jest najważniejsze, co wiąże się z pewnymi wartościami i przekonania. Te cele wyznaczają kierunek rozwoju zawodowego w długiej perspektywie czasu, np. pomagać innym, pracować jako niezależny specjalista, założyć własną firmę;
 • Cele średnioterminowe – określają działania, które podejmowane są w krótszej perspektywie czasu, wiążą się z zaangażowaniem w pewne projekty i zadania, dotyczą też podwyższania kwalifikacji, np. nauczyć się języka angielskiego, uzyskać uprawnienia w pewnym zakresie;
 • Cele krótkoterminowe, tzw. doraźne – są to cele, które porządkują życie codzienne, czyli wszystkie bieżące zadania i czynności, takie jak np. napisać raport, zrobić zakupy, poprowadzić zebranie, odpowiedzieć na ofertę pracy.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCel to:
 • to pożądany kierunek działania, który obieramy ze względu na zdiagnozowane przyczyny problemu – odpowiedź na problem!
 • musi być kwantyfikowalny – możliwy do weryfikacji w trakcie i po zakończeniu
 • realizacji projektuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCel powinien być sprytny (ang. SMART)
 • Specific = konkretny
 • Measurable = mierzalny
 • Acceptable = akceptowalny
 • Realistic = realistyczny
 • Timed = terminowy
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOkreślenie celu
 • Czego pragnę?
 • Co chcę teraz zmienić?
 • Jaki jest mój cel?
 • Co chcę osiągnąć?
 • Co chcę zrobić inaczej?
 • Czy myślę o tym co chcę zrobić?
 • O jakim rezultacie myślę?
 • Czego teraz chcę?
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoBądź świadoma tego, na co się decydujeszPodejmowane przez człowieka działania mogą wynikać z poczucia obowiązku, z jego pragnień lub z jego decyzji. W każdym z nas są obecne te trzy siły, które w różnym stopniu wpływają na naszą aktywność. Nieraz robimy coś, bo „musimy”, innym razem – bo „chcemy”, w innej sytuacji – bo tak „postanowiliśmy”.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPodejmowanie decyzji Bardzo istotną umiejętnością przy planowaniu kariery zawodowej i przy realizowaniu tego pomysłu jest umiejętność podejmowania decyzji. Szczególnie istotne jest to ze względu na warunki, w jakich podejmowana jest tego typu decyzja (Herr, Cramer; 2001)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDecyzja indywidualna. Nawet jeśli korzystasz z pomocy profesjonalistów (doradców zawodowych, psychologów) czy osób bliskich i życzliwych Ci (rodzina, przyjaciele), to i tak pamiętaj: ostateczna decyzja należy do Ciebie. Dotyczy ona Twojego życia i to Ty będziesz ponosił konsekwencje takiego, a nie innego wyboru, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDecyzja niematematyczna W pewnym sensie jest to decyzja nielogiczna, podejmowana intuicyjnie (choć oczywiście dostępne są także dane odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych konsekwencji, które też są brane pod uwagę). Niemożliwe jest zdobycie i przeanalizowanie wszystkich niezbędnych informacji podczas podejmowania decyzji zawodowych. Z tego względu każdy człowiek, Ty także, korzysta z tych danych, które uzna za ważne (z tego powodu wysoką wagę przykłada się do świadomości własnego systemu wartości).Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDecyzja związana z ryzykiem Nie ma szans na uzyskanie 100% pewności co do spodziewanych rezultatów (choćby ze względu na takie czynniki jak sytuacja gospodarcza, dostępność do oferty edukacyjnej czy szkoleniowej).Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoEtapy realizacji celu
 • Precyzyjne zdefiniowanie celu zgodnego z zasadą SMART
 • Aktualna sytuacja – dokładny opis miejsca, sytuacji w której się znajduję.
 • Określenie informacji których mi brakuje – co już wiem, a czego muszę się dowiedzieć by osiągnąć cel
 • Opis zasobów – moje mocne strony, ludzie przychylni, którzy mogą mi pomóc w konkretnych rzeczach
 • Określenie możliwych przeszkód, mogących utrudnić realizację celu – słabe strony, ludzie nieprzychylni, obawa przed niepowodzeniem
 • Określenie sposobów przezwyciężenia tych przeszkód, stworzenie pomysłów, czyli sposobów realizacji celu.
 • Określenie konsekwencji realizacji celu. Jakie zmiany spowoduje w moim życiu i moich najbliższych realizacja tego celu. Konsekwencje negatywne Konsekwencje pozytywne
 • Kontrola w trakcie realizacji celu – czy wszystko przebiega zgodnie z planem; Analiza co zrobiłam dobrze? Co następnym razem zrobiłabym lepiej?
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoKontrola tego w co inwestujesz swój czasProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZłodzieje czasuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„pokręcone” ścieżkiCel Prosta droga do celuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Nawet słonia można zjeść – byle po kawałku”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSzukając pracy warto:
 • Planować działania z tym związane;
 • Nie myśleć o szukaniu pracy w sposób ciągły – wykorzystywać czas wolny od szukania pracy na prawdziwy odpoczynek i relaks;
 • Być w relacji z innymi ludźmi;
 • Nawiązywać kontakty zawodowe;
 • Dbać o swoje zdrowie, odpowiednią ilość snu, racjonalne odżywiania się, nie nadużywać alkoholu i kawy;
 • Dbać o swój wygląd w takim samym stopniu, jak w okresie zatrudnienie.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks