Doa Majlis Izin Ilmu

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 91 views
of 2

Please download to get full document.

View again

Description
Doa Majlis Izin Ilmu
Share
Transcript
    َىَعَو   ِحِَا   َِحُَر   َىَع   ُمَّاَو   ُةَّاَو   ُتَِّا   ِَ   ِهِَحِِ   حيِذّا   ِهّِ   ُحَحاِهِ  . َحِَحجَ   ِهِَحصََو   حَا   ِَِَعَو   َِئاََدَو   ِبحُُحا   ِط   ٍّَُ   َِَ   َىَع   َص   ّُّاِرحُ   َو   َِئَِَو   ِنا . ِا   ِُحَ   ُك   ِدََِ   ٍسََ     َو   ٍَح   َ   ُك   ف   ِهِحَصَو   ِهِ َىَعَو   َِَِضَو   ِرَحَا   Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menjayakan majlis izin ilmu sempena peperiksaan PT3 dan SPM yang akan berlangsung tidak lama lagi..  Ya Allah Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya pada pagi ini kami berkumpul kerana-Mu Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu  Ya Allah Ya Zal Jalaliwal Ikram , Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat manusia yang berada di bumi Mu ini. lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberian-Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau hindarkan daripada kami. Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini, kami akan menjadi remaja yang cemerlang, terbilang, remaja yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun keperibadian.  Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalaliwal’ikram ,  Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah, supaya kami yang hadir pada pagi ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikanDan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan .  Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid ,   Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya    Ya Allah Ya Hakim Ya Halim,Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah semula kepada kami jika kami memerlukannya dan  janganlah Engkau buat kami melupainya  Ya Allah  Ya munzilalkitab wa Ya Hazimal ahzab Kurniakanlah kepada kami kefahaman yang mendalam, ilmu pengetahuan, hikmah dan fikiran dengan rahmat-Mu. Tiadalah sesuatu urusan itu mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau kehendaki. Apalah kiranya dengan sifat rahim-Mu, Engkau permudahkanlah urusan peperiksaan yang sedang kami hadapi , mudah-mudahan Engkau kurniakan kecemerlangan kepada kami di dunia dan di akhirat.  Ya Allah , Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan, Semoga Engkau terima keuzuran kami, Engkau mengetahui hajat kami, Semoga Engkau kabulkan permohonan kami, Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon keampunan-Mu Ya Ghaffar,  Ya Allah , jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati . Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. ِ   َهِ   َ   ُهّا   َِحَبَر   َُَو   ُحّكَ      ِهحََع   َُِحِَحا   ِشحَحا   َحِِَحا   َِ   ّَحُََ   َحَحَ     َ   ََحِحغَ        حَل   حنِَو   ََُح     َ   َحََظ   َّ     َر   حِ   ََحا   بَر   ِ   ُحَحاَو   ِرّا   َباَذَع   َِَو   ًَََ   ِةَِخا   فَو   ًَََ   َح   ا   فِَِ َّ     َر   Disediakan oleh : Mohd Aminullah bin Saliman SMK St. Gabriel
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks