Henrik Axelsson

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 18 views
of 15

Please download to get full document.

View again

Description
Henrik Axelsson. Nivålarms info. Vad är Nivå-Larm ? Olika Nivåer beroende på händelse? Framkörningskanaler? Övrig info?. Vad är Nivålarm ?. Nivålarm, utlarmning av specifika enheter utifrån vilken händelse som inträffat. Nivån talar om storleken på händelsen. Nivåer; - Nivå 5
Share
Transcript
Henrik Axelsson Nivålarms info
 • Vad är Nivå-Larm ?
 • Olika Nivåer beroende på händelse?
 • Framkörningskanaler?
 • Övrig info?
 • Vad är Nivålarm ?
 • Nivålarm, utlarmning av specifika enheter utifrån vilken händelse som inträffat.
 • Nivån talar om storleken på händelsen.
 • Nivåer; - Nivå 5 - Nivå 10 - Nivå 20 - Nivå 30
 • Taktiska Enheter
 • Räddningsenhet, RE 4-5 man
 • Höjdenhet, HE 1-2 man
 • Vattenenhet, VE 1-2 man
 • Ledningsenhet, LE 1 man
 • Specialenhet, SE
 • Förstainsatsperson, F 1 man
 • Vilken Nivå? Generella larmplanen Vilken Nivå? Generella larmplanen Utlarmning
 • Förberedande larm till troligast närmast enhet när SOS-operatören tror att ärendet berör räddningstjänsten.
 • Huvudlarm till de Taktiska enheter som behövs utifrån händelsen.
 • Fortlöpande analys av uppgifter från larmande, minska/Öka larmstyrkan.
 • SOS 112, vad har inträffat ? Första Index Kapitel + aktuell Zon Förlarm, närmaste station Tidsvinst Vad ringer du ifrån ? (tfn.nummer,adress) Vad är det som brinner? Objektstyp? Omfattning ? Människor i fara ? Huvudlarm till Rä-tjänst. Optimering av larm till rä-tjänst (minska el. öka styrkan) Mer upplysningar från larmande Larmutrop
 • Nivå 10 larm stn 150, gäller villabrand storgatan 22, Räddningsenhet och Höjdenhet !!
 • Framkörning/Arbetskanaler idag/igår 26 06 06 06 42 26 42 42 59 35 61 59 42 35 Framkörning/Arbetskanaler idag/igår UtlarmningsKanaler idag/igår 26 26 53 06 06 06 42 42 26 26 06 42 42 42 42 59 35 35 59 61 59 42 61 42 59 35 35 Kanalfördelning RäddSam-F Arbets/Framkörningskanaler Utlarmningskanaler 35, 42, 37, 02 06 26, 61, 37, 02 42 59, 35, 37, 02 35 Skadeplatskanaler: 49, 51, 74, 80, 91-96, 97 (Sjukvården) Kvittering/Framkörning Utlarmning SOS Kanal: 06 Kanal: 35 Insats 1: Arbetskanal 35 35 42 Insats 2: Arbetskanal 42 Räddningstjänst ärende med Ambulans
 • Kvittens på normal framkörningskanal för regionen
 • SOS meddelar om annan kanal används vid kvittens
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks