Kinematika

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 25

Please download to get full document.

View again

Description
4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Kinematika. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204. Otázka 1: Jak se vypočítá změna veličiny (např. dráhy, času) mezi dvěma měřeními? Otázka 2: Jak se vypočítá velikost rychlosti na daném úseku během pohybu?
Share
Transcript
4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOSTKinematikaMgr. Jana OslancováVY_32_INOVACE_F1r0204Otázka 1: Jak se vypočítá změna veličiny (např. dráhy, času) mezi dvěma měřeními?Otázka 2: Jak se vypočítá velikost rychlosti na daném úseku během pohybu?Otázka 3: Co je okamžitá rychlost hmotného bodu v daném čase? Co říká o pohybu tělesa?Otázka 4: Jaká je základní jednotka rychlosti?Otázka 5: Čím měříme okamžitou rychlost automobilu, větru, letadla, lodi, proudění vody?OpakováníPrůměrná rychlost:
 • Během pohybu se na delším časovém úseku většinou rychlost mění (rozjíždění, zpomalení v zatáčkách, větší rychlost na dálnici než ve městě, brzdění, stání na křižovatkách…)
 • Jak určíme průměrnou rychlost a jaký je její význam?
 • Start CílPrůměrná RYCHLOSTÚkol 1:Urči, zda má 1.autíčko průměrnou rychlost na stejné trati od startu do cíle menší, větší nebo stejnou jako 2. autíčko. 1. 20m/s 2m/s 2. 20m/s 2m/s Průměrná RYCHLOSTDráha obou je stejná. Ale 1. autíčko zjevně dojede do cíle za kratší čas (většinu dráhy jede rychleji). Proto 1. autíčko má průměrnou rychlost větší.Průměrná rychlost není aritmetickým průměrem jednotlivých rychlostí na úsecích!Proto ji značímevP a ne v jako aritmetický průměr jednotlivých rychlostí.Zdůvodnění: aritmetický průměr určujeme např. u více stejně hodnotných měření nebo stejně důležitých členů. Velikosti rychlostí zde nemají stejnou „důležitost“, záleží na délkách a dobách pohybu na úsecích.Průměrná RYCHLOSTPrůměrná rychlost:Průměrná rychlost se nezabývá kolísáním velikosti okamžité rychlosti. Závisí pouze na celkové dráze, kterou těleso urazilo za celkový čas.Průměrná rychlost pohybu:Průměrná RYCHLOSTÚkol 2: Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu dráhy dlouhou 800m rychlostí 20m/s a druhou polovinu dráhy rychlostí 40m/s.Průměrná rychlostŘešení:vp= sc/tc = 1600m/60s = 27m/sObecné řešení 2:Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu dráhy rychlostí v1a druhou polovinu dráhy rychlostí v2.s1 = s/2, v1 s2 = s/2, v2 t1 = s/2 : v1= s/2 v1 t2 = s/2 :v2 = s/2v2Průměrná rychlost na stejně dlouhých úsecích nezávisí na délce dráhy a není aritmetickým průměrem jednotlivých rychlostí.Průměrná rychlostÚkol 3:Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu doby (tj. 30s) rychlostí 20m/s a druhou polovinu doby rychlostí 40m/s.Průměrná rychlostŘešení:vp= sc/tc = 1800m/60s = 30m/sObecné řešení 3 : Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu doby rychlostí 20m/s a druhou polovinu doby rychlostí 40m/s.t1 = t/2, v1 t2 = t/2, v2 s1= v1  t/2 s2 = v2 t/2 = Průměrná rychlost vyjde stejně jako aritmetický průměr pouze v případě, že oběma rychlostmi jedeme po stejně dlouhou dobu!Průměrná rychlostÚkol 4:Vypočti průměrnou rychlost autíčka z minulé hodiny na celé trati od startu do cíle. Průměrná RYCHLOST43 m7.55 m30s3.17 m6.24 m35s10s4.2.15s5.8.35 m25s6 m20s29 m72 m5s1.100 m40s0 m9.0s45sŘešení 4: Vypočti průměrnou rychlost autíčka z minulé hodiny na celé trati od startu do cíle.
 • Podstatné informace: Start : → Cíl:
 • celková dráha: scelk = 100m celkový čas: tcelk = 45s průměrná rychlost: vp = ?vp = scelk/ tcelkvp= 100m : 45s = 2,2 m/sPrůměrná RYCHLOST45s0s0 m100 mÚkol 5: Urči rychlost vozidla na úsecích A – C a jeho průměrnou rychlost na celé trati.s (km) t (h) Průměrná rychlost90C60B30A 02341Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku A:s (km) t (h) Průměrná rychlost90Δs = 30km, Δt = 2h,vA = Δs / Δt vA = 30/2 = 15km/hC60B3015A 023411Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku B:s (km) t (h) Průměrná rychlost90Δs = 60km – 30km = 30km Δt = 3h - 2h = 1hvB = Δs / Δt vB = 30/1 = 30km/hC60B30A 02341Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku C:s (km) t (h) Průměrná rychlost90Δs = 90km – 60km = 30km Δt = 3,33 h - 3h = 0,33hvC = Δs / Δt vC = 30/0,33 = 90km/hC60B30A 02341Řešení 5: Průměrná rychlost vozidla na celé trati:s (km) t (h) Průměrná rychlostscelk= 90km, tcelk = 3,33h,vP = s /t vP = 90/3,33 = 27km/hNepotřebujeme znát velikosti rychlostí na jednotlivých úsecích!90C60B30A 02341Úkol 6: Jak velkou rychlostí by musel jet automobil z poslední úlohy, aby celou trať projel stálou rychlostí a dorazil do cíle za stejný čas? Jak by vypadal jeho graf dráhy? Zakresli do původního grafu jinou barvou. Druhy pohybůŘešení 6: Musel by jet právě průměrnou rychlostí 27km/h.s (km) t (h) Průměrná rychlostProjet celou trať stálou rychlostí a přitom urazit stejnou dráhu za stejný čas – to je význam průměrné rychlosti vP.90C60B30A 02341Průměrná rychlost udává, jakou rychlostí by se těleso muselo pohybovat po celou dobu pohybu, aby urazilo danou celkovou dráhu za daný celkový čas .Průměrná RYCHLOSTOtázka: Je průměrná rychlost pohybujícího se tělesa také vektor jako rychlost okamžitá?Průměrná RYCHLOSTPrůměrná rychlost neříká nic o průběhu pohybu, velikosti ani směru okamžitých rychlostí v různých časech → není vektor, ale je skalár.Úkol 7:Určete, o jakou rychlost jde:Letadlo má cestovní rychlost 800km/h. …průměrnáTachometr motocyklu ukazuje rychlost 120km/h. …okamžitáMaximální rychlost nákladního automobilu je 80km/h. …maximální hodnota okamžité rychlostiPrůměrná RYCHLOSTSbírka úloh z Fyziky pro SŠ, Oldřich Lepil a kolektiv2.5 Cyklista projel dráhu 3 km za 10 minut. Jaká byla jeho průměrná rychlost? Jakou dráhu by ujel při této průměrné rychlosti za půl hodiny?2.7 Automobil jel tři čtvrtiny celkové doby jízdy rychlostí 90 km · h–1, zbývající dobu jízdy rychlostí 50 km · h–1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.2.8 Automobil projel tři čtvrtiny celkové dráhy rychlostí 90 km ∙ h–1 a zbývající část dráhy rychlostí 50 km ∙ h–1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.2.9 Turista šel 2 hodiny po rovině rychlostí 6 km ∙ h–1, další hodinu vystupoval do prudkého kopce rychlostí 3 km ∙ h–1. Jaká byla jeho průměrná rychlost?Průměrná rychlost - příkladySbírka úloh z Fyziky pro SŠ, Oldřich Lepil a kolektiv2.10 Nákladní automobil jel první polovinu dráhy po dálnici rychlostí 80 km ∙ h–1, druhou polovinu dráhy po polní cestě rychlostí 20 km ∙ h–1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.2.11 Cyklista jede úsek cesty o délce 18 km rychlostí 15 km ∙ h–1 a úsek o délce 9 km rychlostí 30 km ∙ h–1. Jaká je jeho průměrná rychlost?2.12 Řidič automobilu plánuje jízdu do vzdálenosti 30 km na dobu půl hodiny. Nejprve je však nucen jet 20 minut za kolonou pomalých vozidel rychlostí 30 km ∙ h–1. Jakou rychlostí by musel jet ve zbývajícím čase 10 minut, aby dorazil do cíle za plánovanou dobu?Průměrná rychlost - příkladyObr.1 Eskalátor: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Escalator%2C_Va%C5%88kovka%2C_Brno_%283%29.jpgObr.1 Cyklista: Klipart PPOdkazy obrázků
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks