Kultura dhe trashegimia

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 4

Please download to get full document.

View again

Description
Kultura dhe trashegimia. Infermieri. Kultura. Nje kompleks , njohuri , besime , morale, ligje,zakone , qe ndiqen nga anetaret e nje shoqerie Prezanton menyra perceptimi , sjelljeje , dhe vleresimi te botes Persona nga kultura te ndryshme kane sjellje te ndryshme
Share
Transcript
KulturadhetrashegimiaInfermieriKulturaNjekompleks, njohuri, besime, morale, ligje,zakone, qendiqenngaanetaret e njeshoqeriePrezantonmenyraperceptimi, sjelljeje, dhevleresimitebotesPersona ngakulturatendryshmekanesjelljetendryshmeInfermieriaduhettejetekompetente per tekuptuarkulturen e cdonjeritvleratdhebesimetshendetsoreMeso se sitepermbusheshdeshirat e pacientitPerdorgjuhetethjeshtedhetedrejtperrejtePermbushpreferencat e dietessipaskulturesPraktikatdietetikesipaskulturesPraktikafetareDietatJudistetOrtodoxKatoliketRomaneRusetOrtodoxBudistetHinduteIslamDeshmitaret e JehovaitUshqimi Kosher (peshkun, kafshetqeushqehen me perime, perime, asnjeherequmeshtdhe mishMishiindaluar ne ditetepercaktuarafetare.Jo mish dheproduktequmeshtitemerkuarvedhetePremetevegjate Lent Vegjetariane ne pergjithesiVegjetarianeMishiiderritindaluarpoashtualkoliMish pa gjakKonsiderimetkulturoreKomunikimiOrientimi ne koheRoletsocialeMendimi per shendetindhesemundjenRreziqetshendetsoreKonsiderimetinfermierore.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks