Lars Henrik Larsen, Lektor PT.BSc.MSA. MScPT. Stud. PhD

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12 views
of 26

Please download to get full document.

View again

Description
University College Northern Jutland Aalborg, Denmark. Queen Margaret University Edinburgh, Scotland. Lars Henrik Larsen, Lektor PT.BSc.MSA. MScPT. Stud. PhD. Wisdom begins in wonder Socrates. Karakteristika for lænde- og bækkenområdet under gang -om vurdering af funktionel stabilitet.
Share
Transcript
University College Northern JutlandAalborg, Denmark Queen Margaret UniversityEdinburgh, Scotland Lars Henrik Larsen, Lektor PT.BSc.MSA. MScPT. Stud. PhD Wisdom begins in wonder Socrates Karakteristika for lænde- og bækkenområdet under gang-om vurdering af funktionel stabilitet Konklusion Primære konklusioner
 • Inter-rater enighed i visuel analyse af stabilitet blev fundet lav
 • Der mangler konsensus om hvordan stabilitet observeres
 • Baggrundslitteraturen viser stor uenighed om anvendelsen og definition
 • Området bør undersøges nærmere gennem yderligere forskning
 • Denne type forskning rejser centrale spørgsmål metodisk og filosofisk
 • Disse kerneområder er centrale for professionens udvikling!
 • Baggrund
 • Visuel analyse
 • Kinematisk analyse
 • Kompleks analyse
 • Metode
 • Vidensbegreb
 • Videnskabsfilosofi
 • Paradigme
 • Videnskabsteori
 • Baggrund
 • Visuel analyse
 • Kinematisk analyse
 • Kompleks analyse
 • Metode
 • Vidensbegreb
 • Videnskabsfilosofi
 • Paradigme
 • Videnskabsteori
 • Bevægelsesanalyse
 • Forskningsparadigme
 • Høj reliabilitet
 • Lav validitet?
 • Praksisparadigme
 • Lav reliabilitet
 • Høj validitet?
 • Praksis perspektivet Den kliniske praksis – visuel analyse af funktioner og færdigheder
 • Komplekse antagelser
 • Forbindelser, sammenhænge, samspil
 • Fortløbende fokus på en lang række parametre og deres samspil
 • Moderat til høj intra-reliabilitet  Lav til moderat inter-reliabilitet
 • Hvor høj er graden af ’anvendt validitet’ …..?
 • Praksisparadigme A step is a step is a step……….… is a variability variable! Subject 4 Stride 1 Stride 2 Subject 2 Stride 3 Larsen 2008, upubliceret pilot studie - Trail of marker Forskningsparadigme A step is a step is a step… and stability equals variability! Fig. 1. Pelvic obliquity1 Fig. 2. Pelvic  lumbar rotation1 Fig. 3 Lyapunov illustration2 1. M.W. Whittle, D. Levine / Human Movement Science 18 (1999) 681±692 2. M.J.Kurz et al. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2007, 4(1):30  Baggrund
 • ’Kvalitet i bevægelse’ er vigtig for at opretholde et aktivt liv (APTA 2007)
 • Dysfunktion øger risikoen muskuloskeletale syndromer (WHO 2007)
 • Degeneration ikke længere korreleret med hårdt fysisk arbejde / EGA
 • Prævalensen varierer, men fx slidgigt har høj og stigende prævalens
 • Vi ved ikke meget om kinematikken i ryggen under gang (Feipel 2001)
 • Der er stor variation i bevægemønstrene under gang (Feipel 2001)
 • Forskelle i bevægemønstre mellem raske og rygpatienter er påvist (Shum et al 2006, Hungerford et al 2004)
 • Dynamisk stabilitet Artikulære system
 • Lokal  global muskelfunktion1
 • Segmental  multisegmentalt1
 • Hypo- og hypermobilitet og associerede kompensationerog bevægestrategier1,2
 • Vurderes ved observation af bevægelser og kompensationer1,2,3
 • Behandles gennem træning på strukturel og/eller funktionelt niveau
 • Mangler viden om effekten på bevægelse
 • Bindevævs-system Myofascial system Neural system Dynamisk stabilitets-system- Efter Comerford 2004 og Panjabi 2003 1. Comerford og Mottram 2001 2. Shumway-Coook og Woollacott 2007 3. Vleeming et al 2007 Inter-observer agreement in visual video analysis of dynamic stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Mål Undersøge inter-observer agreement i visuel analyse af lumbo-pelvic dynamisk stabilitet scoret på 0-100 VAS skala fra 2-dimensional video optagelser af raske, unge forsøgsdeltageres gang på gangbånd Forskningsprojekt 2007-8 stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Forsøgsdeltagere Fysioterapeuter Forsøgsdeltagere stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Studerende - forsøgsdeltagere
 • 15 fysioterapeutstuderende fra University College Nordjylland
 • Alder 23.73 (SD 1.53), højde 177.13 Cm(165-196cm, SD 9.69) og body mass index 23.34 Kg/m2 (20.38-27.31, SD 2.36). Fysioterapeuter - ratere
 • 6 fysioterapeuter, ansat I funktion der primært var praksis-orienteret
 • (2K/4 M, alder 33.67 år (25-48)
 • primær jobfunktion: muskuloskeletalt 3, ortopædkirurgi 2, pædiatri
 • erfaring med videoanalyse:4
 • Forsøgets forløb stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants
 • Forberedende undersøgelse
 • Gang på løbebånd I selvvalgt hastighed (Gns:4.36 km/t (4.0-4.7))
 • Videooptagelse fra højre, venstre og bagfra (fuldkrop + zoom)
 • DVD´er distribueret til 6 fysioterapeuter
 • Fysioterapeuterne scorede lumbo-pelvis stabilitet i standfasen i højre og venstre side for hver af de 15 deltagere
 • Statistisk analyse af resultaterne
 • Resultater og konklusion stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Resultater
 • VAS scorerne blev analyseret for enighed med Intra Class Coefficient der viste 0.388 for venstre og 0.303 for højre side
 • Variationen analyseret med Bland-Altman plots - signifikant variation I alle plots med stor spredning fra middelværdier til limits of agreement Konklusion
 • Interrater enighed i visuel analyse af lumbo-pelvis dynamisk stabilitet blev fundet lav. Der er stor variation i resultaterne og sammenholdes dette med baggrundslitteraturen, der viser stor uenighed om anvendelsen og definitionen dynamisk stabilitet, bør området undersøges nærmere gennem yderligere forskning
 • Tak for hjælpen stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Studerende der deltog i forsøget ● Kolleger for stor opbakning ● Fysioterapeuter der deltog i forsøget ● Dr. Fiona Coutts, hovedvejleder ● University College Nordjylland for økonomisk støtte og muligheden for at benytte bevægelaboratoriet PhD-folio www.netfysioterapi.dk/blog.htm Kontakt Lars Henrik Larsen Mail: [email protected] Mobil: +45 26233806 Web: www.netfysioterapi.dk To see or stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participantsnot to see… That’ s the question PhD-folio www.netfysioterapi.dk/blog.htm Kontakt Lars Henrik Larsen Mail: [email protected] Mobil: +45 26233806 Web: www.netfysioterapi.dk www.bevægelaboratoriet.dk University College Northern Jutland stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participantsAalborg, Denmark Queen Margaret UniversityEdinburgh, Scotland Lars Henrik Larsen, PT, BSc., MSA, MScPT, Stud. PhD To see or not to see…That’ s the question Hamlet for længe siden og Larsen 2009 Karakteristika for lænde- og bækkenområdet under gang-om vurdering af funktionel stabilitet 2 Baggrund stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants
 • ’Kvalitet i bevægelse’ er vigtig for at opretholde et aktivt liv (APTA 2007)
 • Dynamisk stabilitet er vigtig for at opnå kvalitet i bevægelse
 • Vi ved ikke meget om kinematikken i ryggen under gang (Feipel 2001)
 • Der er stor variation i bevægemønstrene under gang (Feipel 2001)
 • Der er forskel på forståelse og tænkning af stabilitetsbegrebet i teori og praksis
 • Kvalitet i bevægelse og dynamisk stabilitet
 • The lumbo-pelvic area
 • low back pain (LBP) is one of the most common causes of disability in the UK in adults of working age (Sparkes 2005)
 • research in the lumbopelvic area is one of the most focused areas in relation to LBP prevalence and etiology (PubMed 2008)
 • Forskningsmetodologi stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Onthology
 • The issue is unfinished -> intervention and development
 • It i accepted that the researchers influences the issue by charting courses and directions
 • Continuous developmental spiral
 • Empowermental based Epistemology (From where does the knowledge arise?)
 • Knowledge arises from interaction… also a continuous developmental spiral
 • Dialetic – the hierarchy between researcher and researchee is leveled out – insiders and outsiders
 • Konstruktivisme og konstruktionisme - Læring, viden og erfaring er forbundet med processer hvor de involverede aktivt konstrukerer deres mentale modeller og teorier om verden omkring dem The core process in action research: reflexion, observation, action, planning The core aims of action research: Interpretation, understanding and change Antoft et al 2007
 • Kompleks bevægeanalyse stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Kinematisk analyse
 • Lineær  angular bevægelse
 • Spatial  temporal variables
 • Menneskets bevægelser er 3-dimensionelle
 • Variation er præmis for al bevægelse
 • Funktioner og færdigheder er et samspil og interaktion mellem adskillige parametre, individuelt i færdigheden i kontexten (Shumway-Cook & Woolacott 2007)
 • Linear motion + angular motion + velocity + acceleration + 6 degrees of freedom Result = complexity! State of the art analyse stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Forskning – kinematisk analyse af spatiale og temporale variabler
 • Komplekse teknikker
 • Simplifikation af antagelser og modellering
 • Fokus på en eller få variabler
 • Høj grad af reliabilitet, men hvad måles der på?
 • Research questions stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Hvad er dynamisk stabilitet
 • Ingen klare definitioner (Larsen 2007, Larsen 2008)
 • Ofte anvendt term I praksis (Comerford 2004)
 • Ofte anvendt term I forskning (Lamoth et al 2002, Hides et al 2001)
 • God intra-reliability / mindre inter-reliabilitet I observationer (Pomeroy et al 2003)
 • ICF-level: function, but performance rather than goal (Russell 1991)
 • Højere grad af kompleksitet I de bagvedliggende antagelser
 • How can we measure dynamic stability? Forskningsforløbet stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Scoring af dynamisk stabilitet på 0-10 VAS Diskussion og fokusgruppeinterview Gentage scoring af dynamisk stabilitet PhD phase 2 - quantification stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Quantitative research
 • Existing methods?
 • 3-dimensional movement analysis?
 • Variability analysis – lyapunov exponents etc.
 • 2-dimensional analysis?
 • Accelerometry? EMG?
 • Movement pattern analysis
 • Task-oriented approaches
 • Other quantitative approaches Aim: to quantify the recent defined dynamic stability
 • Tak for hjælpen stability in the lumbo-pelvic area in the stance phase during gait in healthy young participants Studerende der deltog i forsøget ● Fysioterapeuter der deltog i forsøget ● Danske fysioteraputer ● Pro-terapi ● PhD-folio www.netfysioterapi.dk/blog.htm Kontakt Lars Henrik Larsen Mail: [email protected] Mobil: +45 26233806 Web: www.netfysioterapi.dk www.bevægelaboratoriet.dk
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks