Montessori opvoeding en onderwijs in de 21 e eeuw

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5 views
of 30

Please download to get full document.

View again

Description
Montessori opvoeding en onderwijs in de 21 e eeuw. 1907-2011 Drs. E. Westra-Mattijssen www.montessori.nl. 103 jaar montessorionderwijs. IN NEDERLAND 44 peuterspeelzalen 160 basisscholen 24 voortgezetonderwijs 9 opleidingen en begeleidingsdiensten.
Share
Transcript
Montessori opvoeding en onderwijs in de 21e eeuw1907-2011Drs. E. Westra-Mattijssenwww.montessori.nl103 jaar montessorionderwijs IN NEDERLAND44 peuterspeelzalen160 basisscholen24 voortgezetonderwijs9 opleidingen en begeleidingsdienstenSLEUTELBEGRIPPENZelfstandigheidzelfredzaamheidzelfdiscipline / verantwoordelijkheidUITGANGSPUNTEN MONTESSORI OPVOEDING
 • Actief zoeken naar het potentieel van kinderen
 • Maximale ontwikkeling stimuleren
 • Montessori sprak over: Perioden van groei
 • 0 tot 6 jaar: periode van schepping
 • 0-3 jaar: de schepper: absorberende geest 3-6 jaar: de ontdekker: bewuste ordening
 • 6-12 jaar: periode van verkenning
 • en van wetenschap 6-9 jaar: de verkenner: stabiliteit, kennisverwerving 9-12 jaar: de wetenschapper: rust en helderheidM. Montessori 1951En over: Gevoelige perioden
 • Voor het bewegen
 • Voor het waarnemen
 • Voor de taal
 • Voor kennisverwerving
 • Voor creativiteit
 • Voor socialiteit
 • Voor moraliteit
 • 2010Hoe kun je kinderen helpen?Wat kunnen kinderen zelf?Help mij het zelf te doenKiezen op schoolKiezen thuisWat voor werkWelk tempoHoelangIn welke volgordeWaarmee speel ikWat doe ik aanWelke taak doe ikWaar zorg ik voorZelf 1: alle opvoeding is zelfopvoedingGrenzen van de keuzevrijheid
 • Het eigen belang/veiligheid wordt geschaad
 • Het sociale belang/veiligheid wordt geschaad
 • “Een gedisciplineerd mens is meester over zichzelf”Zelf 2: groeien van innerlijke naar uiterlijke orde
 • Van onbewuste naar bewuste orde
 • Door:Goed waarnemenVeel bewegenVeel spreken en luisterenVerwerven van culturele vaardighedenVerkeren in sociale en morele situatiesorde
 • Innerlijke orde en coördinatie van de bewegingen: concentratie
 • Het handelend kind bevrijdt zich: kan werken
 • Het genormaliseerd kind:
 • spontane discipline voortdurend werkzaamheden sociaal gevoel en gedragZelf 3: zelfverantwoordelijke zelfbepaling
 • Kind is van nature actief in onderzoek van zichzelf en de omgeving
 • Leert om te gaan met grenzen
 • Zelfstandigheid als ‘vrijheid in gebondenheid’
 • Verschillen bepaald door eigen (endogene) factoren en exogene factoren
 • samengevat
 • Zelf kiezen
 • Zelf zorgen voor orde
 • Zelf verantwoordelijk zijn
 • DE ‘HULP’Montessori :
 • Voorbereide omgeving
 • Specifiek materiaal
 • Speciaal gedrag van volwasenen
 • OUDERS/VERZORGERSaffectie
 • Spontaan en gepland
 • stabiliteit
 • Zekerheid en ritme
 • eerlijkheid
 • Rolmodel zijn
 • DE ONTDEKKING VAN HET KIND: TOEN EN NUTOEN: BEGIN 20e EEUWHet kind had geen eigen status, men onderscheidde geen kindertijdNU: BEGIN 21e EEUWHet kind heeft zeer veel eigen status (rechten van het kind 1989) maar vaak als volwassene in zakformaat, kindertijd is kortbeiden :RUIMTE GEVENGeven we voldoende ruimte?1: kiezen van vrienden 2: kleding keuze 3: haardracht 4: hobby / clubs 5: eten 6: broodbeleg 7: invullen van voor- en naschoolse tijd 8: bedtijd 9: besteding van het weekend 10: speelplaatsen in huis 11: honoreren van verlanglijst 12: inrichting van eigen kamer 13: zakgeldbestedingGeef 0, 1 of 2 punten
 • 0 - 12 13 punten: matige ruimte
 • 12 - 20/21 punten: voldoende ruimte
 • 21 - 25 / 26 punten: (te) veel ruimte
 • SignalerenGericht observerenDiagnosticerenBegeleidenAfwachtenInwijden/ingrijpenEvaluerenVragen stellenFeedback gevenregistrerenAfwachten IngrijpenIk-boodschappenVertellen van gewenst gedragHerinneren/controlerenSaamhorigheid en waardering uitsprekenAfspraken en regels bepalen en aanpassenBeslissingen nemenleraren en oudersMontessori: belonen en straffen zijn uit den bozebelonen en straffen zoveel mogelijk overbodig maken door op tijd juiste beslissingen te nemenbelonen en straffen wakkeren machtstrijd aan, vanuit een ongelijkwaardige situatienooit werk laten doen voor een beloning of niet ervoor straffenwel altijd bemoedigen of indien nodig afzonderenHet kind in het gezin
 • Maakt deel uit van het gezin als systeem, dmv taken
 • Leeft met afspraken en regels
 • Heeft ruimte voor eigenheid van de ontwikkeling en prestaties
 • Kan persoonlijke behoefen uiten en overlegt over uitzonderingen
 • Het kind op school
 • Doet onderzoek
 • Gaat op zoek naar verbanden
 • Toont verbeeldingskracht
 • Toets zijn eigen kennis
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de kennis (cognitief / sociaal / moreel)
 • DE OPBRENGST CITAAT MARIA MONTESSORI:“Aldus beschermd zal het kind uitgroeien tot een ethisch volwaardige volwassene die door zijn persoonlijkheid mee kan bouwen aan een nieuwe samenleving.In het kind zelf liggen de potenties besloten”VERWONDERINGNIEUWSGIERIGHEID EN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING Ik wens alle kinderen in het montessorionderwijs toe dat ze zo mogen groeien. Els Westra
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks