Νομοι Newton Με Τριβη

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7 views
of 3

Please download to get full document.

View again

Description
Ασκήσεις Φυσικής Α Λυκείου
Share
Transcript
  Β. Με τριβή 1  Ένα κιβώτιο μάζας m=4Kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζεισυντελεστή οριακής τριβής μ ορ =!1! ν ασκήσουμε στο σώμα στα#ερή οριζόντια δ$ναμη %=&'( να βρε#εί η δ$ναμη τριβής! )ίνεται g=1m*+,- . ! / π! &0 . 2ε αρ3ικά ακίνητο σώμα μάζας .Kg όταν ασκο$με οριζόντια δ$ναμη 0( μετατοπίζεται .m όταν η τα3$τητά του είναι 5m*+,-! 0α βρε#εί ο συντελεστής τριβής! )ίνεται g=1m*+,- . ! /μ=(15 &  Ένα σώμα μάζας m=1Kg βάλλεται με αρ3ική τα3$τητα υ=1m*+,- σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=!1! 0α βρε#ο$ν6 α 7 επιβράδυνση που #α αποκτήσει το σώμα β 8 3ρόνος που απαιτείται μ93ρι να σταματήσει : ;ο διάστημα που διαν$ει μ93ρι να σταματήσει! )ίνεται g=1m*+,- . ! /1m*+,-.<1+,-<m 4  Ένα αρ3ικά ακίνητο κιβώτιο μάζας m=Kg πρόκειται να μετακινη#εί κατά διάστημα =.m( ολισ#αίνοντας πάν> σε οριζόντιο επίπεδο! 8 συντελεστής τριβής μετα?$ του κιβ>τίου και του δαπ9δου είναι μ=!1! α 0α βρε#εί η ελά3ιστη τιμή του μ9τρου της οριζόντιας δ$ναμης % που πρ9πει να ε@αρμόσουμε στο κιβώτιο ώστε να κινη#εί! A ν ε@αρμόσουμε οριζόντια δ$ναμη %=10( να βρε#εί ο 3ρόνος που 3ρειάζεται :ια την μετακίνηση του κιβ>τίου! )ίνεται g=1m*+,-.! /'<+,-  πό τη βάση κεκλιμ9νου επιπ9δου :>νίας κλίσης @=& ο  εκτο?ε$εται προς τα πάν> σώμα με αρ3ική τα3$τητα υ  ! 8 συντελεστής τριβής ολίσ#ησης σώματος B επιπ9δου είναι &  και g=1m*+,-.! ! ν το σώμα ανεβαίνει διαν$οντας διάστημα (1m στο κεκλιμ9νο επίπεδο( να  υπολο:ιστεί η υ  !A! 0α ε?εταστεί αν το σώμα #α αρ3ίσει στη συν93εια να κατ9ρ3εται! Cάν αυτό συμβεί( να υπολο:ιστεί η επιτά3υνση με την οποία κατ9ρ3εται το σώμα! 8 συντελεστής οριακής τριβής σώματος B επιπ9δου είναι ίσος με τον συντελεστή τριβής B ολίσ#ησης! / π! α .m*+( β )εν κατεβαίνει :ιατί ;Dmgημ@ 5  2ώμα μάζας m=1Kg α@ήνεται να ολισ#ήσει από την κορυ@ή κεκλιμ9νου επιπ9δου :>νίας @=& ο  και μήκους =.!m με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=&4 0α βρε#εί ο 3ρόνος που απαιτείται μ93ρι να @τάσει στη βάση του κεκλιμ9νου επιπ9δου! )ίνεται g=1m*+,-. /.+,- E ! Ένα σώμα μάζας 1Kg( βρίσκεται σε κεκλιμ9νο επίπεδο( :>νίας κλίσης & ο ( με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσ#ησης  & ! ν g=1m*+,- . ( να  υπολο:ιστεί το μ9τρο της δ$ναμης % που πρ9πει να ασκείται στο σώμα παράλληλα προς το κεκλιμ9νο επίπεδο( ώστε το σώμα6  0α ανεβαίνει με στα#ερή τα3$τητα! A 0α ανεβαίνει με επιτά3υνση .m*+,- . F 0α κατεβαίνει με στα#ερή τα3$τητα! / π! . 0( A .. 0( F 1 0 προς τα κάτ>  G  Ένα κιβώτιο μάζας 1Kg( βρίσκεται σε κεκλιμ9νο επίπεδο( :>νίας κλίσης 4 ο ( με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσ#ησης (1! 2το σώμα ε?ασκείται οριζόντια δ$ναμη %=.0 και το σώμα ολισ#αίνει κινο$μενο προς τα πάν>! ν g=1m*+,- . ( να υπολο:ιστο$ν η συνισταμ9νη τ>ν δυνάμε>ν και η επιτά3υνση του σώματος!/ π! &  2  0( &(  2 m*+ .  H!  Ένα αρ3ικά ακίνητο κιβώτιο μάζας m=Kg πρόκειται να μετακινη#εί κατά διάστημα =.m( ολισ#αίνοντας πάν> σε οριζόντιο επίπεδο! 8 συντελεστής οριακής τριβής μετα?$ του κιβ>τίου και του δαπ9δου είναι μ ορ =(1! 8 συντελεστής τριβής ολισ#ήσε>ς μετα?$ του κιβ>τίου και του δαπ9δου είναι μ=(1! α 0α βρε#εί η ελά3ιστη τιμή του μ9τρου της οριζόντιας δ$ναμης % που πρ9πει να ε@αρμόσουμε στο κιβώτιο ώστε να κινη#εί! A ν ε@αρμόσουμε οριζόντια δ$ναμη %=10( να βρε#εί ο 3ρόνος που 3ρειάζεται :ια την μετακίνηση του κιβ>τίου! )ίνεται g=1m*+,-.!/E('<+,- 1  0α βρε#εί η οριζόντια επιτά3υνση ενός κατακόρυ@ου δαπ9δου ώστε 9να σώμα που τοπο#ετείται παραπλε$ρ>ς σε αυτό6α να μην ολισ#αίνει β να ολισ#αίνει προς τα κάτ> με .m*+,- . !)ίνονται g=1m*+,- .  και ο συντελεστής τριβής (! / π! . m*+( 15 m*+ .  11  0α βρε#εί η κατακόρυ@η επιτά3υνση α I  ενός οριζόντιου επιπ9δου ώστε σJ 9να σώμα μάζας m που του ασκείται οριζόντια δ$ναμη6α να παραμ9νει ακίνητο(β να κινείται με επιτά3υνση προς την πλευρά της %!)ίνονται μ( g! /π! α I    μm% <g( α I = μ<mm% L α <g 1.  Ένα κιβώτιο μάζας m=1Kg είναι τοπο#ετημ9νο στην καρότσα ενός @ορτη:ο$ που κινείται σε οριζόντιο δρόμο με επιτά3υνση M! 8 συντελεστής οριακής τριβής μετα?$ του κιβ>τίου και της καρότσας του @ορτη:ο$ είναι μ=!1! 0α βρε#εί η μ9:ιστη τιμή της επιτά3υνσης του @ορτη:ο$ :ια την οποία το κιβώτιο δεν ολισ#αίνει στο @ορτη:ό! )ίνεται g=1m*+,- . ! /1m*+,-. 1& Ένα  κιβώτιο μάζας m=4Kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή οριακής τριβής μ ορ =(1 και συντελεστή τριβής ολισ#ήσε>ς μ ολ  =(1! σκο$με στο σώμα οριζόντια δ$ναμη % που το μ9τρο της μεταβάλλεται σ$μ@>να με τη σ39ση6 %=.N! 0α βρε#εί η δ$ναμη τριβής συναρτήσει του 3ρόνου και να παραστα#εί :ρα@ικά! )ίνεται g=1m*+,- . ! / π! ;=.N(   +N  3   και 40(ND&+ 14  Oε>ρο$με 9να σώμα το οποίο ηρεμεί σε 9να κεκλιμ9νο επίπεδο η :>νία # του οποίου μπορεί να μεταβάλλεται! υ?άνουμε σι:ά<σι:ά την :>νία του επιπ9δου και παρατηρο$με ότι μόλις ?επερνάμε την :>νία # 1 =&   αρ3ίζει να παρατηρείται ολίσ#ηση στο κεκλιμ9νο επίπεδο! @ο$ το σώμα 93ει μπει σε κίνηση μειώνουμε την :>νία του κεκλιμ9νου επιπ9δου και διαπιστώνουμε ότι :ια :>νία # . =.E   η κίνηση :ίνεται ομαλή! 0α βρε#ο$ν α 8 συντελεστής οριακής τριβής και β 8 συντελεστής τριβής ολισ#ήσε>ς μετα?$ σώματος και δαπ9δου! 2την συνε3εία να βρείτε την επιτά3υνση που εί3ε το σώμα όταν η  :>νία κλίσης ήταν &  ! )ίνεται ε@.E  =(1( ε@&  =(E( ημ.E  =(4( ημ&  =( και g=1m*+,- . ! / π! μ ορ =(E( μ=(1( α=(G m*+ . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1!8 τρο3ός μιας μη3ανής 93ει ακτίνα P=-m και εκτελεί 0=1G στρο@9ς το λεπτό! 0α βρε#ο$ν6α η συ3νότητα Q και η περίοδος ; β η :>νιακή τα3$τητα > : η :ραμμική τα3$τητα υ τ>ν σημεί>ν της περι@9ρειας του τρο3ο$!.!8ι τρο3οί ενός αυτοκινήτου 93ουν διάμετρο δ=5-m! 2ε 3ρόνο N=.mRS το αυτοκίνητο μετατοπίζεται κατά 3=E&5m με στα#ερή τα3$τητα! 0α βρε#εί η συ3νότητα Q της κίνησης τ>ν τρο3ών( η τα3$τητα του αυτοκινήτου και η :ραμμική τα3$τητα τ>ν σημεί>ν της περι@9ρειας τ>ν τρο3ών!&!Ένα σώμα 93ει μάζα m=4g και εκτελεί 8!T!T! με τα3$τητα υ=.m*+ πάν> σε κ$κλο ακτίνας P=-m! Uοια η κεντρομόλος επιτά3υνση α κ  ( η κεντρομόλος δ$ναμη % κ   και η περίοδος ;V Uόση :ίνεται η κεντρομόλος δ$ναμη αν η περίοδος :ίνει .; ή ;*.V
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks