Philips Mcm355

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7 views
of 31

Please download to get full document.

View again

Description
Micro System MCM355/12 TABLE OF CONTENTS Page Location of PCBs .................................................................. 1-2 Specifications ....................................................................... 1-3 Measurement Setup ............................................................. 1-4 Service Aids, Safety Instruction, etc ..................................... 1-5 CD Playability Check ..................................................1-6 to 1-7 Software Version Checking ..
Share
Tags
Transcript
  ICI388 ,>1  ¢  Cl}rqbjo{ 1==2 ]obfb}s Clgsxihq Hfhc{qlgbcs A'T' Hbgkolthg& [oh Gh{ohqfngks Nff qbjo{s qhshqthk' Gl }nq{ ld {obs }xafbcn{blg inr ah qh}qlkxchk& s{lqhk bg n qh{qbhtnf srs{hi lq{qngsib{{hk& bg ngr dlqi lq ar ngr ihngs& hfhc{qlgbc& ihcongbcnf& }ol{lcl}rbgj& lq l{ohqzbsh zb{olx{{oh }qblq }hqibssblg ld ]obfb}s']xafbsohk ar SF =2>8 Shqtbch Nxkbl ]qbg{hk bg [oh Gh{ohqfngks Sxaehc{ {l ilkbdbcn{blg Ibcql Srs{hi Thqsblg >'= CFNSS >FNSHQ ]QLKXC[ ¢ 3>;> :?8 3323= [NAFH LD CLG[HG[S   ]njh Flcn{blg ld ]CAs ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>)1S}hcb ﬎ cn{blgs '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>)3Ihnsxqhihg{ Sh{x} '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>);Shqtbch Nbks& Sndh{r Bgs{qxc{blg& h{c '''''''''''''''''''''''''''''''''''''>)8CK ]fnrnabfb{r Cohc` ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>)4 {l >):Sld{znqh Thqsblg Cohc`bgj '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1Sh{ Zbqbgj $ Aflc` Kbnjqni ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3Nxkbl NI] Alnqk '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';ICX $ XSA $ Ohnk}olgh Alnqks '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8[lxco ]nghf $ TDK $ ]lzhq @hr Alnqks '''''''''''''''''''''''''''''''4Sh{ Ihcongbcnf H}flkhk Tbhz $ ]nq{s Fbs{ '''''''''''''''''''''''''''':Qhtbsblg Fbs{ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?  >)1 THQSBLG TNQBN[BLGS [r}h ,Thqsblgs5 Alnqk bg xshk5ICI1=8Shqtbch }lfbcrINBG ALNQKICX ALNQKXSA ENC@ ALNQK% [B]S 5 C )) Cli}lghg{ Fhthq Qh}nbq'I )) Ilkxfh Fhthq Qh}nbq)) XshkC  ,>1 ,=8 ,88?2 , >4 , ?8 ,  KBS]FNR $ @HR ALNQKCC[XGHQ ALNQKI  OHNK]OLGH ALNQKC  ,3: C,I KBS]FNR $ @HR ALNQKOHNK]OLGH ALNQKICX ALNQK[XGHQ ALNQKXSA ALNQK INBG ALNQK ]CAS FLCN[BLG  S}hcbdbcn{blgs Ni}fbdbhq Qn{hk Lx{}x{ ]lzhq;_8=Z QISDqh~xhgcr Qhs}lgsh43 ) >;=== Ou& ¾3kASbjgnf {l Glbsh Qn{bl741kA Kbsc Fnshq [r}hShibclgkxc{lqKbsc Kbnih{hq>1ci,?ciSx}}lq{ KbscCK)KN& CK)Q&CK)QZ& I]3)CK&ZIN)CKNxkbl KNC1;Ab{s , ;;'>`Ou[l{nf OnqilgbcKbs{lq{blg6>(Dqh~xhgcr Qhs}lgsh43Ou ) >;`OuS,G Qn{bl748kAN [xghq /DI [xgbgj Qngjh?:'8 ) >=? IOu[xgbgj jqbk8= @OuShgsb{btb{r) Ilgl& 14kA S,G Qn{bl611 kAxShnqco Shfhc{btb{r61? kAx[l{nf Onqilgbc Kbs{lq{blg63(Sbjgnf {l Glbsh Qn{bl7;8 kA S}hn`hqs S}hn`hq Bi}hkngch4loi Jhghqnf bgdlqin{blg NC }lzhq11= ) 13=T&8=OuL}hqn{blg ]lzhqClgsxi}{blg;1ZS{ngkar ]lzhqClgsxi}{blg61=ZHcl S{ngkar ]lzhqClgsxi}{blg6='?ZKbihgsblgs) Inbg Xgb{ /Z  O  K ) S}hn`hq Al /Z  O  K >:3  18: 1;=ii>:3  18: 1;=iiZhbjo{) Zb{o ]nc`bgj) Inbg Xgb{) S}hn`hq Al>='? `j1'3 `j1  1'? `j XSA }fnrnabfb{r bgdlqin{blg Cli}n{bafh XSA khtbchs5XSA dfnso ihilqr /XSA 1'= lq‡XSA>'> XSAdfnso }fnrhqs /XSA 1'= lq‡XSA>'> ihilqr cnqks /qh~xbqhs ng nkkb{blgnf‡cnqk qhnkhq {l zlq` zb{o {obsICI388 Sx}}lq{hk dlqin{s5XSA lq ihilqr dbfh dlqin{ DN[>1&‡DN[>4& DN[31 /shc{lq sbuh5 8>1 ar{hs I]3 ab{ qn{h /kn{n qn{h 5 31)31= @a}s‡ngk tnqbnafh ab{ qn{hZIN t2 lq hnqfbhq‡Kbqhc{lqr ghs{bgj x} {l n inbixi‡ld ? fhthfsGxiahq ld nfaxis, dlfkhqs5‡inbixi 22Gxiahq ld {qnc`s,{b{fhs5 inbixi‡222BK3 {nj t1'= lq fn{hq‡Dbfh gnih bg Xgbclkh X[D?‡/inbixi fhgj{o5 >1? ar{hs Xgsx}}lq{hk dlqin{s5Hi}{r nfaxis5 ng hi}{r nfaxi bs ng‡nfaxi {on{ klhs gl{ clg{nbg I]3, ZIN dbfhs& ngk bs gl{ ah solzg bg{oh kbs}fnr'Xgsx}}lq{hk dbfh dlqin{s nqh‡s`b}}hk' Dlq hni}fh& Zlqkklcxihg{s /'klc lq I]3<dbfhs zb{oh{hgsblg 'kfd nqh bjglqhk ngk gl{}fnrhk'NNC& ZNT& ]CI nxkbl< dbfhs‡KQI }ql{hc{hk ZIN<dbfhs /'znt&‡'i;n& 'i;}& 'i};& 'nnc ZIN db fhs bg Flssfhss dlqin{‡ Sx}}lq{hk I]3 kbsc dlqin{s BSL244=& Elfbh{‡Inbixi {b{fh gxiahq5 8>1 /kh}hgkbgj‡lg dbfh gnih fhgj{o Inbixi nfaxi gxiahq5 188‡Sx}}lq{hk sni}fbgj dqh~xhgcbhs5 31 `Ou&‡;;'>`Ou& ;? `OuSx}}lq{hk Ab{)qn{hs5 31w184 /`a}s &‡tnqbnafh ab{ qn{hs >)3  >); FHTHF IH[HQ h'j' Shggohbshq X]I88=zb{o DD)dbf{hq  S,G ngk kbs{lq{blg ih{hq  h'j' Slxgk [hcoglfljr S[>:==A FQ KX[ CK  Xsh Nxkbl Sbjgnf Kbsc/qh}fnchs {hs{ kbsc 3 SAC;12 ;?11 32: 3=>?;Angk}nss18=Ou)>8`Ou h'j' :>11 :=: ;?==> FD Tlf{ih{hq  h'j' ]I183; KX[S,G ngk kbs{lq{blg ih{hq  h'j' Slxgk [hcoglfljr S[>:==A Dqnih nhqbnf h'j' :>11 :=: ?2==> [xghq NI /IZ&FZ   [l ntlbk n{ils}ohqbc bg{hqdhqhgch nff NI)ihnsxqhihg{s onth {l ah cnqqbhk lx{ bg n Dnqnknr»s cnjh'Xsh n angk}nss dbf{hq /lq n{ fhns{ n objo }nss dbf{hq zb{o 18=Ou {l hfbibgn{h oxi /8=Ou& >==Ou 'QD Jhghqn{lq  h'j' ]I8314       Q      b    9      8      = Angk}nss18=Ou)>8`Ou h'j' :>11 :=: ;?==> FD Tlf{ih{hq  h'j' ]I183; KX[QD Jhghqn{lq  h'j' ]I8314 S,G ngk kbs{lq{blg ih{hq  h'j' Slxgk [hcoglfljr S[>:==A Xsh n angk}nss dbf{hq {l hfbibgn{h oxi /8=Ou& >==Ou ngk kbs{xqangch dqli {oh }bfl{{lgh />2`Ou& 3?`Ou '       Q      b    9      8      = [xghq DI  IHNSXQHIHG[ SH[X]
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks