Pravo konkurencije - sankcije

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6 views
of 13

Please download to get full document.

View again

Description
Pravo konkurencije - sankcije. Vladimir Pavić P avic@ius.bg.ac.rs. Aspekti zaštite konkurencije. R epresivni K ažnjavanje onih koji krše zakon Preventivni S prečavanje stvaranja ‘nepoželjnih’ tržišnih struktura G eneralna i specijalna preventivna funkcija kažnjavanja Ostalo
Share
Transcript
Pravo konkurencije - sankcijeVladimir PavićPavic@ius.bg.ac.rsAspekti zaštite konkurencije
 • Represivni
 • Kažnjavanje onih koji krše zakon
 • Preventivni
 • Sprečavanje stvaranja ‘nepoželjnih’ tržišnih struktura
 • Generalna i specijalna preventivna funkcija kažnjavanja
 • Ostalo
 • Vraćanje u pređašnje stanje, itd.
 • Vrste sankcija
 • Građanskopravne
 • Sankcija ništavosti za restriktivne sporazume
 • Administrativne
 • Uskraćivanje odobrenja
 • Mere ponašanja
 • Izricanje novčanih kazni i procesnih penala
 • Krivične
 • Kazne zatvora za odgovorna lica u pravnom licu
 • Osnovna tipologija sistema sankcionisanja
 • Američki sistem
 • Težište se pomera pred sudove
 • Privatni i državni akteri (FTC, DOJ, državni tužioci) pokreću parnice i krivične postupke
 • sudovi sude kao i ostale slučajeve, dostupni su odgovarajući pravni lekovi kao i u ostalim sudskim postupcima
 • Ishod je pravosnažna sudska presuda
 • Podsticaji za ‘privatne-javne tužioce’ – višestruka naknada iznosa štete (penalni karakter)
 • Evropski sistem
 • Težište je na administrativnom telu koje sprovodi zakon
 • Postupak je upravni
 • Administrativno telo samo izriče novčanu kaznu (ili – ređe - utvrđuje povredu i podnosi prekršajnu prijavu), odnosno izriče mere ponašanja
 • Protiv rešenja kojim se utvrđuje povreda i kažnjava moguće je pokrenuti spor pred sudom
 • ZZK – građanskopravni aspekti
 • Restriktivni sporazumi su ništavi (čl. 10)
 • Apsolutna ništavost ex tunc
 • Exc: zahvaćeni pojedinačnim ili kolektivnim izuzećem; de minimis
 • Naknada štete u parnici (član 73)
 • Komisija rešila o povredi
 • Rešenje Komisije ne pretpostavlja da je šteta nastupila – to se mora dokazati u parnici
 • ZZK - novčane kazne
 • ZZK 2005 – ‘dupla sprega’
 • Komisija utvrđuje povredu i podnosi prekršajnu prijavu
 • Prekršajni sudovi izriču kazne
 • “Mere zaštite konkurencije” (član 68)
 • Falsa nominatio non nocet
 • ‘mera’...’u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa...’
 • Do 10% ukupnog godišnjeg prihoda (nema minimuma):
 • Zloupotreba dominantnog položaja
 • Zaključivanje restriktivnog sporazuma
 • Sprovođenje koncentracije bez odobrenja
 • Ne izvrši meru, odnosno ne sprovede ‘dekoncentraciju’
 • Rok za plaćanje se određuje odmah 3 mes – 1 god
 • Mera se ne može odrediti niti naplatiti protekom 3 godine od dana činjenja/nečinjenja/poslednje g dana izvršenja radnje
 • Srazmerno snazi, može i u ratama
 • Procesni penali (član 70)
 • 500-5000 evra (protivvrednost) dnevno za svaki dan koji :
 • Ne dostavi tražene podatke
 • Dostavi lažne, netačne ili nepotpune podatke
 • Ne postupi po privremenoj meri
 • Ne podnese prijavu koncentracije 15 dana od dana sticanja kontrole
 • Max 10% godišnjeg prihoda
 • Rok 1-3 meseca, ne može se odrediti niti naplatiti protekom godine dana
 • Kriterijumi za odmeravanje kazne i penala
 • Uredba...Sl list 50/2010
 • Namera
 • Težina, posledica i trajanje povrede
 • Povrat
 • Podstrekavanje drugih
 • Vreme obustavljanja, naročito pre pokretanja postupka
 • Sam otklonio posledice i pre donošenja mera
 • Saradnja u postupku
 • Oslobađanje od novčane kazne (čl. 69 ZZK)
 • Whistleblower restriktivnih sporazuma
 • Potpuno oslobađanje:
 • Prvi prijavio ili dostavio dokaze;
 • Komisija nije imala saznanja, ili je imala saznanja, ali ne i dovoljno dokaza da pokrene postupak
 • Ostali: srazmerno korisnosti
 • Kolovođa ne može biti oslobođen plaćanja kazne
 • Mere (član 59)
 • Mere otklanjanja povrede (mere ponašanja)
 • Strukturne mere (‘Ako se utvrdiznačajnaopasnostodponavljanjaisteilisličnepovredekaoneposredneposledice same struktureučesnikanatržištu...’)
 • Ako mere ponašanja nisu delotvorne
 • Ako nisu sprovedene u potpunosti
 • Ako je ‘manji teret’
 • Može da predviđa ‘obavezu razvrgavanja strukture, naročito putem prodaje pojedinih delova ili imovine’
 • KZ član 232
 • Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga, kazniće se zatvorom od 6 meseci do pet godina i novčanom kaznom.
 • Norma neprikladna i van kontakta sa objektom zaštite i terminologijom ZZK
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks