Senarai Tugas Unit Jaminan Kualiti

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 204 views
of 5

Please download to get full document.

View again

Description
Tugas
Share
Transcript
  1 KOLEJ VOKASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SENARAI TUGAS KETUA JAMINAN KUALITI GRED JAWATAN : DG 48 BERTANGGUNG JAWAB KEPADA : PENGARAH 1. Sekretariat Pengurusan Kualiti Kolej Voksional. a.  Membentuk dan melantik sekretariat Pengurusan Kualiti KV iaitu: JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI Pengerusi : Pengarah Timbalan Pengerusi : Ketua Jaminan Kualiti Naib Pengerusi 1 : Timbalan Pengarah Akademik (Wakil Pengurusan) Naib Pengerusi 2 : Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Setiausaha : ....................................................  AJK : Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal Ketua Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik Ketua Jabatan Perniagaan Ketua Jabatan Pendidikan Umum Ketua Jabatan (tambah ikut KV masing-masing) Ketua Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Setiausaha Jawatankuasa SKPM Penyelaras Unit Latihan Kemajuan Staf Ketua Auditor Dalaman Penyelaras KIK Pegawai Tadbir Khidmat Pengurusan. b.  Menyelaras dan memantau skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) KV dipatuhi. c.  Menjadi sumber rujukan kualiti akademik dan sokongan akademik KV. d.  Menerapkan nilai-nilai kualiti kepada semua warga KV. e.  Menerapkan pemahaman dan penghayatan SPK dari segi :   Visi, misi dan etika organisasi   Dasar dan Objektif organisasi    Brand business, brand vision  dan brand values  organisasi   Piagam pelanggan.  2 2. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program / aktiviti pengurusan kualiti KV. a.  Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa dengan cara :   Mengenal pasti dan membentuk pasukan pelaksana.   Mengenal pasti proses utama yang menjadi skop pelaksanaan SPK KV.   Memastikan Pelan Tindakan pelaksanaan pengurusan kualiti KV disediakan.   Menjalankan analisis jurang untuk menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.   Mengkaji Semula Dasar dan Objektif-Objektif Kualiti KV. b.  Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya bagi memupuk, menerap dan meningkatkan kefahaman amalan budaya kerja cemerlang ke atas setiap peranan yang diamanahkan. 3. Memberi bimbingan ( coaching and mentoring ) pengurusan kualiti pendidikan, pengajaran dan pembelajaran dan program sokongan kualiti. (Unit Latihan dan Kemajuan Staf (ULKS)). a.  Menyelaras pelaksanaan program-program peningkatan kualiti dan produktiviti serta program sokongan kualiti. b.  Memastikan tindakan bimbingan, pemantauan dan penambaikan SPK dilakukan secara berterusan. c.  Memastikan tahap kesedaran dan komitmen staf kolej terhadap kepentingan SPK menepati kehendak pelanggan dan dilakukan secara berterusan. d.  Memberi taklimat/ ceramah kepada Jabatan/ Unit dalaman dan pihak luar berkaitan kualiti bila diperlukan.  3 4. Mengawal selia program dan perkhidmatan tidak akur, pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan program dan aktiviti. a.  Mengawal selia Sistem Pengurusan Kualilti (SPK) KV termasuk program dan proses PdP. b.  Mengawal selia Dokumen Kualiti iaitu Manual Kualiti, Prosedur Kualiti,  Arahan Kerja dan dokumen sokongan yang diluluskan. c.  Memantau, memberi cadangan, mengenal pasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK di peringkat Sekretariat, Jabatan, Bahagian dan Unit dalam SPK. d.  Menyelaraskan maklumat mengenai segala maklumbalas pelanggan yang diterima bagi perkhidmatan tidak akur dengan tujuan penambahbaikan yang berterusan. e.  Mencadang dan memastikan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan dalam setiap program dan aktiviti dijalankan mengikut keperluan. f.  Menganjurkan aktiviti penambahbaikan seperti bengkel, kursus, taklimat dan lawatan untuk Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Unit dan staf Kolej mengikut keperluan semasa berdasarkan kepada laporan yang diperolehi. g.  Melapor kepada Pengarah/Pengurusan Atasan berhubung dengan prestasi SPK dan sebaran keperluan penambaikan sistem. 5. Merancang dan mengurus pengauditan program (akademik) dan aktiviti serta kewangan di peringkat KV. a.  Merancang pengauditan program dan aktiviti SPK yang ditetapkan. b.  Memantau dan memastikan pelaksanaan SPK KV mengikut jadual dan mematuhi piawaian yang ditetapkan. c.  Merancang pengauditan Program dan Aktiviti Akademik. d.  Memantau, mengaudit dan memastikan Amalan 5S dijalankan dan diamalkan secara berterusan. e.  Memantau dan mengaudit pelaksanaan SKPM dalam tempoh yang ditetapkan f.  Memantau dan mengaudit pelaksanaan OHSAS 1800 dalam tempoh yang ditetapkan  4 g.  Memantau dan mengaudit Pengurusan Kewangan. h.  Memantau proses perjalanan kerja setiap Jabatan dan Unit untuk memastikan masing-masing mempunyai dokumen yang diperlukan bagi staf seperti Rancangan Sesi Latihan ( RSL ), Rekod Pengajaran ( RP ), Portfolio Pengajaran, Fail Kursus, Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja yang lengkap. 6. Menyebarluas amalan kepimpinan terbaik di semua peringkat pengurusan KV bagi peningkatan profesionalisme melalui maklumbalas pelanggan dan aduan pelanggan. a.  Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklum balas serta cadangan daripada pelanggan/warga KV berhubung perkhidmatan yang diberikan serta menyebarluaskan untuk menjadi amalan kepimpinan terbaik. b.  Menganalisis kehendak pelanggan/warga KV bagi memastikan keperluan mereka dipenuhi berlandaskan peraturan dan kemampuan yang sedia ada serta amalan kepimpinan yang baik. c.  Memastikan maklum balas dan aduan daripada pelanggan/warga KV diambil tindakan dengan sewajarnya dan membuat kajian semula pengurusan kualiti. d.  Menguruskan taklimat/ceramah kepada warga KV dan pihak luar berkaitan Kualiti Kepimpinan. 7. Menyelaras pembudayaan inovasi dan penyelidikan. a.  Merancang dan menyelaras program untuk membimbing Ketua-ketua Jabatan menjalankan aktiviti-aktiviti inovasi dan penyelidikan khususnya kajian tindakan dalam melaksanakan dasar dan keputusan. b.  Mewujudkan dan mengawak selia pelaksanaan aktiviti Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) dan inovasi PdP. 8. Menyelaras pengumpulan laporan, data dan rekod di bawah bidang Jaminan Kualiti iaitu:   Program dan Aktiviti Akademik
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks