soalan tahun 5

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 13

Please download to get full document.

View again

Description
soalan
Share
Transcript
  1 Lihat halaman sebelah 011 2015 Hak Cipta Pejabat Pendidikan Daerah Julau SULIT  NO. KAD PENGENALAN / NO. SIJIL KELAHIRAN - - ANGKA GILIRAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JULAU UJIAN AR 1 TAHUN 6 (2016) BAHASA MALAYSIA  –   PEMAHAMAN 011 JANUARI Satu jam lima belas minit   JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.    Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A  dan Bahagian B.  2.    Kamu dikehendaki menjawab semua  soalan dalam kedua  –   dua bahagian ini. 3.   Tiap  –   tiap soalan dalam Bahagian A  diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C  dan D.  Bagi setiap soalan, pilih satu  jawapan sahaja. Hitamkan  jawapan kamu pada kertas onjektif yang disediakan. Jika kamu hendak munukar jawapan, padamkan tanda  yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. 4.   Ceraikan Bahagian B  dari kertas soalan ini.  2 Lihat halaman sebelah 011 2015 Hak Cipta Pejabat Pendidikan Daerah Julau SULIT BAHAGIAN A [20 Markah] Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1.    ____________ mestilah berdiri tegak semasa menyanyikan lagu kebangsaan. A.   Kami B.   Kita C.   Mereka D.   Engkau 2.   “____________   mahu bersiar  –    siar di taman bunga.” t itah Tuan Puteri Gunung Keriang kepada dayang  –   dayangnya. A.   Beta B.   Patik C.   Saya D.   Hamba 3.    _____________ yang cemerlang itu terpilih untuk menyambung pelajaran mereka ke Australia. A.   Budak  –   budak B.   Kanak  –   kanak C.   Lelaki  –  lelaki D.   Pelajar  –   pelajar 4.   Ayam  –   ayam itu _____________ apabila dikejar oleh abang. A.    berselerak B.    berkeliaran C.    berpelesiran D.    bertempiaran 5.   Kumpulan pelancong asing itu sedang mendengar taklimat _______________ wakil syarikat pelancongan yang mengurus percutian mereka. A.   dari  3 Lihat halaman sebelah 011 2015 Hak Cipta Pejabat Pendidikan Daerah Julau SULIT B.    pada C.   kepada D.   daripada 6.   Shamimi dinaikkan pangkat oleh majikannya _____________ dia seorang pekerja yang rajin dan gigih. A.   agar B.   kerana C.   apabila D.   meskipun Soalan 7  berdasarkan gambar di bawah ini. 7.   Harnia sedang memarkingkan keretanya di _________________ sebuah kedai buku. A.   tepi B.    bucu C.   hadapan D.    belakang 8.   “ Ayah berasa gembira kerana hubungan kamu berdua yang ____________ sejak kecil masih kekal hingga sekarang,” kata Tuan Nawzah kepada anaknya Fudhail.  A.   terjalin B.    jalinan C.   dijalin D.   menjalin  4 Lihat halaman sebelah 011 2015 Hak Cipta Pejabat Pendidikan Daerah Julau SULIT 9.   Tanah yang terbiar di hujung kampung itu akan dimajukan tidak lama lagi. Pilih perkataan sama erti bagi perkataan yang bergaris di atas. A.   dibina B.   ditanami C.   diusahakan D.   dibangunkan 10.   Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Kapak pemotong kayu itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh Pak Ali. A.   Pak Ali mengasah kapak pemotong kayubaharu itu sehingga tajam. B.   Pak Ali baru sahaja mengasah kapak pemotong kayu yang tajam itu. C.   Pak Ali baru sahaja mengasah kapak pemotong kayu itu sehingga tajam. D.   Pak Ali baru mengasah tajam kapak pemotong kayu itu. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11.   Pokok kelapa di belakang rumah itu telah tumbang dan _________ bumbung rumah Pak Cik Jan. A.   terkena B.   dikenai C.   mengena D.   mengenai
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks