STAIL BERFIKIR DAN STAIL PEMBELAJARAN PELAJAR JURURAWAT: SATU KAJIAN KES DI KOLEJ JURURAWAT MURNI

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10 views
of 18

Please download to get full document.

View again

Description
AJTLHE
Share
Transcript
  ISSN : 1985-5826 AJTLHE Vol. 4, No.1, Jan 2012, 14-31STAIL BERFIKIR DAN STAIL PEMBELAJARAN PELAJAR JURURAWAT: SATUKAJIAN KES DI KOLEJ JURURAWAT MURNIAmnah Zanariah Abd. RazakNorzaini Azman   Universiti Kebangsaan Malaysia, MalaysiaAbstrak Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti profil stail berfikir dan stail pembelajaran dalamkalangan pelajar jururawat di Kolej Kejururawatan Murni, Nilai Negeri Sembilan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengukur hubungan serta sumbangan stail berfikir terhadap stailpembelajaran serta kesannya ke atas pencapaian pelajar. Seramai 157 orang sampel yangterdiri daripada pelajar-pelajar tahun dua telah dipilih secara rawak. Data dikumpulmenggunakan dua instrumen, iaitu instrumen Sternberg – Wagner (1997) bagi mengukurstail berfikir dan instrumen Grasha–Riechmann Student Learning Style Scales  (GRSLSS)digunakan untuk mengukur stail pembelajaran. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptifdan inferensi menggunakan program SPSS versi 11.5. Dapatan kajian menunjukkan stailberfikir dominan ialah eksekutif, judisial, monarki, oligarki, anarki, global, lokal dankonservatif, manakala stail pembelajaran dominan pula ialah kolaboratif dan kompetitif. Hasilkajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara stail berfikir dan stailpembelajaran pelajar. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara stail berfikirdominan dengan pencapaian akademik pelajar. Dapatan juga menunjukkan stail berfikirdominan menyumbang kepada konstruk stail pembelajaran kolaboratif dan kompetitif. Kajianini mencadangkan skor stail berfikir dan stail pembelajaran yang difikirkan ideal bagi pelajar.Berdasarkan hasil kajian, beberapa cadangan diutarakan untuk membantu meningkatkantahap stail berfikir pelajar dengan mengambil kira stail belajar yang diperlukan bagimeningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam usaha melahirkan jururawat yangberkualiti. Katakunci : jururawat berkualiti, stail berfikir, stail pembelajaran, pelajar jururawat, pelajardewasa THINKING AND LEARNING STYLES OF NURSING STUDENTS AT MURNI NURSINGCOLLEGEAbstract The purpose of this study was to investigate the profiles of thinking and learning styles ofnursing students at Kolej Kejuteraan Murni, Nilai, Negeri Sembilan. It also aimed to identifythe relationship and contribution of thinking styles to learning styles as well as the effect onstudents’ academic achievements. The sample consisted of 157 second year studentsselected at random. Data were obtained through two questionnaires which are the Sternberg – Wagner (1997) inventory to measure thinking styles and Grasha–Riechmann StudentLearning Style Scales (GRSLSS) to measure learning styles. Data collected were analysedusing descriptive and inferential statisctics with the aid of SPSS programme version 11.5.The findings revealed that the dominant thinking styles were executive, judicial, monarchy,oligarchy, anarchy, global, local and conservative while the dominant leaning styles were   15 found to be collaborative and competetive. There was a significant correlation betweenstudents’ thinking styles and their learning styles. However, there was no significantcorrelation between the dominant thinking styles and students’ academic achievement.Findings also reveled that the dominant thinking styles contributed to the variance ofcollaborative and competitive learning styles. Based on the findings of the study, we offerrecommendations to help increase nursing students’ critical thinking skills based upon theirpreferred learning styles that can inevitably help to enhance the quality of teaching andlearning in the quest to produce good quality nurses. Keywords: adult learners, learning styles, nursing students, quality nurses, thinking styles PENGENALAN Bidang pendidikan semakin berkembang maju di Malaysia dan ini boleh dinilai berdasarkanpertambahan bilangan pusat pendidikan seperti Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTS) danSwasta (IPTS), kolej-kolej serta pusat-pusat pengajian pendidikan. IPTA dan IPTSberperanan untuk sentiasa meningkatkan kualiti pelajar bagi menyediakan mereka untukpasaran kerja (Rasimah, et al., 2008; Bridgstock, 2009). Pasaran semasa memerlukan jururawat yang terlatih dan berpengetahuan. Pada masa kini, sudah banyak kolejkejururawatan yang dibina bagi melahirkan jururawat yang profesional. Daripada 75,000orang jururawat di Malaysia, hanya tiga peratus jururawat yang memiliki ijazahkejururawatan (Rohani, 2008). Oleh demikian, pendidikan jururawat amat penting untukmemastikan kuantiti dan kualiti jururawat di masa hadapan.Umumnya, dalam dunia pasaran pekerjaan yang kompetetif, pelajar mestilah bersifatfleksibel, mampu menyesuaikan diri serta bersedia untuk memikul sendiri tanggungjawabterhadap pembelajarannya dan untuk memikirkan tentang cara-cara bagi membangunkandiri masing-masing secara profesional (Stefani, et al., 2000; Williams, 2004). Bagimelahirkan jururawat yang berjaya, pendidikan yang berkesan perlu dimulai di dalam kelasdan penempatan klinikal kerana teori yang dipelajari akan cuba diaplikasikan oleh pelajar jururawat semasa di penempatan klinikal (Wittmann, 2007; Lisko & O’Dell, 2010).Menurut Billings dan Kolwaski (2004), pensyarah perlu menyedari bahawa setiap generasipelajar mempunyai nilai, pandangan dan idea yang berbeza yang dibawa perwatakannya kedalam kelas dan semasa klinikal. Oleh itu, penting untuk kita cuba memahami kepelbagaianstail berfikir dan belajar pelajar. Setiap individu yang bergelar pelajar dewasa menerima danmemproses informasi dengan cara yang berbeza termasuklah melalui pemerhatian, tindakbalas dan bertindak, kelogikan dan naluri serta menganalisis dan membayangkannya (Genc,2008; Russell, 2006).Semasa tempoh pengajian di kolej jururawat, pensyarah memainkan peranan bukan sahajamengajar, tetapi juga mendidik para pelajar jururawat. Seseorang pensyarah harusberusaha untuk menyajikan pendidikan yang berkualiti dengan cara mengkaji sertamemahami profil stail berfikir dan stail pembelajaran untuk meninggikan lagi kualiti pelajaryang bakal dilahirkan bagi memenuhi permintaan semasa. Dalam hal ini, Chickering danGamson (1987) telah menjelaskan bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitipengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi ialah pembelajaran aktif dalamkalangan mahasiswa. Pembelajaran aktif melibatkan tujuh prinsip yang perlu diamalkan olehpensyarah, iaitu (1) membina dan menjalin hubungan dengan pelajar; (2) menggalakkankerjasama antara pelajar; (3) menggalakkan penyertaan aktif semasa belajar; (4)memberikan respons pada kadar segera; (5) menekankan tempoh untuk tugasan; (6)pemberitahuan tentang jangkaan tinggi oleh pensyarah dan (7) menghormati kepelbagaian   16 kebolehan dan cara belajar. Chin (2007) berpendapat pensyarah juga perlu menerapkanpendidikan kejururawatan, mengetahui apa yang harus dilakukan dan menyedari betapapentingnya tanggungjawab untuk menyampaikan pendidikan yang terbaik kepada pelajar.Tujuan penubuhan kolej kejururawatan di Malaysia adalah bagi melahirkan pelajar jururawat yang cemerlang dan kompeten. Jururawat memainkan peranan penting dalammembantu merawat pesakit dan mereka adalah nadi kepada pusat penjagaan kesihatan,sama ada berkhidmat di hospital kerajaan atau swasta mahupun sebagai jururawat peribadi.Jururawat kadangkala terpaksa berhadapan dengan situasi yang genting dan memerlukanmereka membuat keputusan segera untuk menyelamatkan pesakit dan memerlukan merekasentiasa menunjukkan wajah yang sentiasa mesra dan senyum walaupun pada waktu yangtertekan. Hal ini memerlukan mereka mempunyai kemahiran belajar kendiri dan kemahiranberfikir secara kritikal.Kajian tentang stail berfikir dan stail belajar dalam kalangan pelajar jururawat di kolej jururawat di Malaysia masih kurang berbanding dengan kajian yang dijalankan di luarnegara. Kajian mengenai jururawat banyak membincangkan isu-isu seperti (1) masalahklinikal seperti kajian oleh Karen et al. (2011), Megan dan Twigg (2011); (2) kajian tentangpenyakit oleh Rokiah dan Krishna (2009), Foreman dan Stephanie (2011), Truesdale et al.(2011); (3) kajian tentang pendidikan jururawat oleh Md Zin dan Noor Hassim (1999),Fitzpatrick (2010) dan Niederhauser (2010) . Oleh itu, menjadi satu keperluan untukmeninjau stail berfikir dalam kalangan para jururawat di Malaysia dan kaitannya denganpemilihan stail pembelajaran bagi meningkatkan kualiti jururawat yang dihasilkan. Dalamkajian ini, pengkaji cuba melihat kaitan yang wujud antara konstruk stail berfikir berasaskanteori Sternberg (1997) dengan konstruk stail pembelajaran Grasha (1996) dalam kalanganpelajar jururawat di Kolej Jururawat Murni. Sebagai salah sebuah kolej yang sedangberkembang maju dan terkenal dalam kalangan kolej kejururawatan kerana pernahbeberapa kali menyandang seratus peratus kelulusan dalam peperiksaan LembagaJururawat Malaysia (LJM), sewajarnya kolej ini menerokai cara-cara bagi memperbaikikualiti input, proses dan produk yang hendak dihasilkan. Salah satu cara yang wajardilakukan adalah dengan mengetahui dan memahami stail-stail yang diamalkan oleh pelajardan kesesuaian stail kepada konteks pembelajaran dan pengajaran. SOROTAN LITERATUR Kajian-kajian tentang stail berfikir telah mula dipelopori oleh Allport (1937) dan bermula darisinilah stail mula diterokai terutamanya tentang peranan stail dalam pembentukan peribadiindividu. Terdapat tiga jenis stail yang biasa diperkatakan, iaitu stail kognitif, stailpembelajaran dan stail berfikir (Loo, 2004; McDonough & Osterbrink, 2005). Kajian dalamartikel ini akan berkisar tentang stail belajar dan stail berfikir. Stail berfikir didefinisikansebagai cara individu memperoleh, memproses dan meyusun maklumat, pembentukkanidea dan pandangan mengenai sesuatu perkara, menyelesaikan masalah, membuatkeputusan dan melahirkan ekspresi diri (Dunn & Biggs, 1995; Ruslin 2007; Rogers, 2009). Iatertumpu kepada proses dan operasi mental individu dalam menerima, memproses danbertindak balas kepada maklumat. Kebolehan berfikir dan mengaplikasi pengetahuanmenentukan kebolehan mental individu. Teori Governan Mental Sternberg (1997)menerangkan ada lima dimensi stail berfikir, iaitu dimensi fungsi, bentuk, tahap, skop dankecondongan. Dalam lima dimensi tersebut ada 13 jenis stail berfikir, iaitu legislatif,eksekutif, judisial, monarki, hiraki, oligarki, anarki, lokal, global, internal, eksternal, liberaldan konservatif. Sternberg (1997) berpendapat semua orang mempunyai 13 stail berfikir.Bagaimanapun, tidak semua stail itu dominan atau menonjol pada satu masa. Hal inibermakna ada stail yang dominan dan ada stail yang tidak dominan. Penentuan sama ada   17 stail berfikir itu dominan boleh ditentukan berdasarkan nilai min piawai yang ditetapkandalam beberapa inventori stail berfikir.Setiap individu juga mempunyai keupayaan yang berbeza yang menentukan cara dankecenderungan mereka menerima dan memproses maklumat. Dalam persekitaranpembelajaran, kecenderungan ini ialah stail pembelajaran (Rassool & Rawaf, 2007; Rogers,2009), iaitu cara seseorang individu mula menumpukan perhatian, memproses danmengekalkan maklumat yang baru dan maklumat yang sukar (Dunn & Dunn, 1995;McDonough & Osterbrink, 2005). Stail pembelajaran atau gaya belajar didefinisikan sebagaisatu corak tingkah laku yang konsisten tetapi mengikut tahap pemboleh ubah individu dimana setiap pelajar belajar mengikut cara-caranya yang tersendiri, berbeza dengan rakansebayanya (Dunn & Dunn,1995; Pashler et. al., 2008). Gaya pembelajaran yang diasaskanoleh Kolb (1984, 1999) menyatakan bahawa manusia belajar berdasarkan cara bagaimanadia mengamati dan memproses sesuatu. Ada yang memberi respon atau mempelajarisesuatu dengan cara menggunakan deria dan perasaan, manakala yang lain belajar dengancara berfikir. Hal ini bermakna, stail belajar berkait rapat dengan kecenderungan pelajaruntuk berfikir, berhubung dengan orang lain, suasana kelas dan aktiviti yang dijalankan(Grasha, 1996; Rogers, 2009 ).Menurut Rayner dan Riding (1998) serta Rassool dan Rawaf (2007) pula, stailpembelajaran seseorang menerangkan tabiatnya dalam mendekati tugas pembelajaran,terdiri daripada dua aspek asas, iaitu stail pembelajaran kognitif yang mencerminkan caraberfikir dan strategi pembelajaran yang mencerminkan proses yang digunakan untuk responterhadap keperluan aktiviti pembelajaran. Stail pembelajaran turut dikatakan sebagai strategiindividu yang digunakan dalam menghadapi persekitaran dan bahan pelajaran. Strategiyang dibina adalah bertujuan untuk menggunakan dengan berkesan stail pembelajarankognitif masing-masing. Justeru, pelajar mempunyai kecenderungan yang berlainan dalammemilih, menerima dan memproses maklumat luaran serta mengamalkan gaya tersendirisemasa belajar.Stail pembelajaran boleh dibahagikan kepada empat model berdasarkan ciri dimensi,strategi dan tingkah laku individu yang berbeza semasa berhadapan dengan prosespembelajaran:1.2.Stail pembelajaran berasaskan proses pembelajaran (Kolb 1985, 1998; Honey &Mumford, 2001; Coffield et. al., 2004)3.Stail pembelajaran berasaskan orientasi atau pendekatan belajar (Biggs 2003;Entwistle, 1997; Loo, 2004)4.Stail pembelajaran berasaskan pilihan pengajaran (Dunn& Dunn, 1995; Fleming,2001; Flanagan & McCausland, 2007)Stail pembelajaran berasaskan kemahiran kognitif (Keefe, 1990; Willingham, 2009).Kajian ini mengunakan model stail pembelajaran pelajar Grasha-Riechmann GRSLSS   (1996) yang terdiri daripada enam kategori, iaitu kompetetif/persaingan, kolaboratif,pergantungan/bergantung, penyertaan/turut serta, penghindaran/mengelak, danpembelajaran bebas. Model ini sesuai untuk pelajar jururawat kerana ia berdasarkanamalan-amalan pelajar dalam pembelajaran mengikut konteks interaksi pensyarah, rakandan persepsi terhadap bahan serta proses pengajaran dan pembelajaran.Kebanyakan hasil kajian mengenai stail berfikir dari luar negara melaporkan bahawakebanyakan pelajar lebih mengamalkan stail berfikir liberal dan kurang mengamalkan stailberfikir eksekutif (Stenberg et al., 1999). Menurut kajian Genc (2008) dan Stenberg et al .  (2008) pula, stail berfikir berbeza dari segi umur, pengalaman belajar, bekerja dan jantina.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks