Syajarah Toyyibah Bahasa

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 76 views
of 44

Please download to get full document.

View again

Description
Naqshabandi
Share
Transcript
  1 Syajarah Toyyibah Silsilah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Mahbubul Ulama was SulahaHazrat Maulana Pir Zulfiqar Ahmad Naqsyabandi Mujaddidi  Penyusun: Ustaz Abu Uqasyah Naqsyabandi Mujaddidi (Uploaded to www.suluk.com with permission from Ustaz Abu Uqasyah Naqsyabandi Mujaddidi)  2   ﺳِﷲﱠرﻟاْﺣﻣنﱠرﻟاﺣِ   َﺣﻣد    ﺣﻣده َﺳﻌﮫَﺳﻐﻔره َْﻣُنِﺑﮫََﻛلﻋﮫ َﻌْذِ  ﺎ ﻣْن   ﺷرْِرﻔِﺳَ   ﺎﻣْنﺳﺄتﻋﻣﺎﻣ   ﺎْنﮭدهﷲﻓ َﻼﻣ   ِﺿلﮫَﻣْنﺿﮫﻓ َﻼھ   دﺎَيﮫ   ﺷﮭدْنَ   ﮫﱠﷲ   َْﺣدهَﺷ   ِركﮫَﺷﮭدﱠنﺳدﻣ   ﺎَﺣﻣدﻋادﷲ ََرﺳْﮫ .   ﻣ   ﺎﻌد , Setiap insan di dunia ini mahu menjalani kehidupan yang tenang. Dengansebab inilah mereka berusaha siang dan malam malah beranggapan bahawa inilahukuran kejayaan ataupun kegagalan yang sebenar. Kemajuan teknologi yangterkini telah memudahkan insan untuk mendapatkan ketenangan jasmani.Namun, dalam masa yang sama, manusia terlepas daripada ketenangan qalbi(hati) dan juga rohani.Untuk mendapatkan nikmat yang besar ini iaitu ketenangan hati, makazikrullah adalah satu perkara yang lazim. Firman Allah Taala:-  ) َ   ذﻛِرﷲطﻣ ﱡناﻘْُب ( Ar-Ra’d : 28 Ertinya: Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Betapa tenang kurniaan ini, dengan menyebut namamu,Diri akan menjadi aman, walaupun tidur di atas duri-duri. Lafaz zikir mengandungi pengertian yang luas. Ia membawa maksudmengingati Ilahi. Kadang-kadang memberi maksud kalam Ilahi. Di dalam kitabkecil ini, yang dimaksudkan dengan zikir adalah mengingati Ilahi, kepentingannyadijelaskan di dalam Al-Quran dan Ahadith Nabawi. Sebagai contoh, disebutkanbeberapa fadhilat dan kepentingannya:- Yang pertama , “Barangsiapa mengingati Allah Taala dengan menguzurkan diriterhadap dosa-dosa, maka Allah Taala akan mengingatinya secara maghfirah(keampunan). Firman Allah Taala:-   ﻓ ) ذﺎﻛرْﻰذﻛرﻛم (.......... Al- Baqarah : 152  3 Ertinya: Ingatlah kamu semua akan Daku, nescaya Daku akan mengingatimu.Sesiapa yang mengingati Allah Taala secara berterusan, maka Allah Taalaakan menberinya taufiq untuk melaksanakan amalan-amalan (ibadah) yang baru. Yang kedua , maksud asal solat (sembahyang) juga adalah mengingati Ilahi. FirmanAllah Taala:-  ) ﻗِﺻﻟاَﻼةذﻛ ِرْي (....... Toha : 14 Ertinya: Dirikanlah solat untuk mengingati-Ku.Solat yang tidak terdapat tawajjuh Ilallah padanya bukanlah solat yangsebenar. Nabi Sallallahu alaihi wa salam bersabda:-   َ ) ﺻ   َﻼةﱠ   ﺣﺿْِرﻗب ( Ertinya: Tidaklah sempurna solat itu kecuali dengan kehadiran hati. Oleh itu,sebagaimana menghadiri solat   ﺣ ) ِﺿِري (  adalah penting, begitu juga kehadiranhati dalam solat   ﺣ ) ﺿْِري (  juga penting. Yang ketiga , zikir akan menberi faedah dalam menjalankan da’wah Ilallah daripermulaan   ِﻹا ) د ا (  hingga akhir   ِﻹا ) ﮭ ﺎ (  . Allah Taala telah mengurniakan kepadaNabi Musa Alaihi salam dan Nabi Harun Alaihi salam kenabian lalu mengutusmereka berdua untuk berda’wah. Lalu, Allah Taala menberi sedikit nasihat -antaranya ialah- janganlah lalai daripada mengingati Allah Taala. Allah Taala telahberfirman:-  ) ذھْب َتَﺧْكﺑﺄﺎﻲ ََ   ﻧﻓ   ﺎﻲذﻛ ِري ( Toha : 42 Ertinya: Pergilah kamu bersama-sama saudaramu dengan membawa ayat-ayatKutetapi janganlah kamu berdua lalai dari mengingatiKu.Pada kemuncak da’wah akan sampai peluang untuk   ﻗ ) لﺎ (  (berperang).Allah Taala telah memerintahkan kepada orang-orang mu’min bahawa padawaktu peperangan pun hendaklah mereka mengingati Allah Taala. Maka dengansebab itu, kejayaan akan menyebelahi mereka. Allah Taala berfirman:-  )  ﺎﮭذﻟا   ﺎَن ﻣْ   اذﻘمﻓﺔﻓﺎْ َ   اذاﻛرْﷲ   اﻛ ر   اﻌﻛمﻔﺣْ َن (  4Anfal : 45 Ertinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua berhadapandengan jemaah orang-orang kafir, maka tetapkan langkahmu dan ingatlah AllahTaala sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu semua akan mendapatkejayaan. Yang keempat , dalam usul peperangan apabila mana-mana musuh dapatditawan, maka perkara yang pertama sekali yang akan dilakukan ialah merampassenjatanya. Begitulah juga apabila syaitan dapat menawan manusia, maka syaitanpertama sekali akan melalaikan manusia daripada mengingati Allah Taala. FirmanAllah Taala:-  ) ﺳﺧَﻋﮭمﺷﻟاطُنﺎﻓﺄﺳھﺎمﻋ ْنذﻛِرﷲ ( Mujadalah : 19 Ertinya: Syaitan telah menguasai mereka lalu melalaikan mereka daripadamengingati Allah Taala. Yang kelima , zikir merupakan senjata orang mu’min. dengan perantaraan zikirmanusia dapat menghindarkan diri daripada serangan syaitan. Firman AllahTaala:- ) ﱠنذﻟاَناْﻣ   اﺳﮭمطﺎ ٌفﻣَنﺷﻟاطنﺎذﻛر ْﻓ   اﺈھامﻣﺻ ْرْَن ( A’raf : 201 Ertinya: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka diserang olehkumpulan daripada golongan syaitan lalu mereka mengingati Allah Taala, makamereka akan terlepas daripadanya. Yang keenam , dalam Al-Quran ul-Majid telah diberitahu mengenai tanda-tandaorang yang berakal iaitu mereka yang sentiasa mengingati Allah Taala dalamkeadaan duduk, bangun, malah dalam keadaan berbaring. Sebagaimana firmanAllah Taala:-   َ ) ذﻟاَنذﻛر ْَنﷲﻗﻣﺎ َ   ﺎﻗﻌْدَ   اﻋﺟ   ﻰْﮭم ( Ali Imran : 191 Ertinya: Mereka yang mengingati Allah Taala dalam keadaan berdiri, duduk dandalam keadaan berbaring.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks