Uniwersyteckie Poradnie Prawne

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5 views
of 43

Please download to get full document.

View again

Description
Uniwersyteckie Poradnie Prawne. Podsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004. Gdańsk. Szczecin. Białystok. Toruń. Poznań. Warszawa. Słubice. Łódź. Wrocław. Lublin. Opole. Katowice. Kraków. Rzeszów. Poradnie w Polsce. Białystok - Uniwersytet w Białymstoku
Share
Transcript
Uniwersyteckie Poradnie PrawnePodsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004GdańskSzczecinBiałystokToruńPoznańWarszawaSłubiceŁódźWrocławLublinOpoleKatowiceKrakówRzeszówPoradnie w PolsceBiałystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji PublicznejGdańsk - Uniwersytet GdańskiKatowice - Uniwersytet ŚląskiKraków - Uniwersytet JagiellońskiLublin - Katolicki Uniwersytet LubelskiLublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-CurieŁódź - Uniwersytet ŁódzkiOpole - Uniwersytet OpolskiPoznań - Uniwersytet im. Adama MickiewiczaRzeszów - Uniwersytet RzeszowskiSłubice - Collegium PolonicumSzczecin - Uniwersytet SzczecińskiToruń - Uniwersytet Mikołaja KopernikaWarszawa - Fundacja Academia IurisWarszawa - Uniwersytet WarszawskiWrocław - Uniwersytet WrocławskiPoradnie spełniające standardy
 • Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB)
 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)
 • Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi
 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
 • Centrum Edukacji Prawnej, Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie
 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu
 • Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie
 • Półrocze działalności poradni w liczbach
 • 3143 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2003 do marca 2004;
 • najwięcej – 598 spraw przyjęła Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej działająca na Uniwersytecie Warszawskim;
 • najmniej – 23 Studencka Poradnia Prawna - Koło Naukowe działająca na Uniwersytecie Śląskim;
 • najczęściej – w 19 proc. przypadków klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach karnych;
 • w poradniach działało 805 studentów i 94 pracowników dydaktycznych;
 • jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami;
 • na jednego studenta przypadają przeciętnie 4 sprawy w ciągu pół roku.
 • Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?Ilu studentów działa w poradniach?Ilu pracowników naukowych działa w poradniach?Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie
 • rodzinne (rozwody, rodzice samotnie wychowujący dzieci itp.);
 • związane z pracą i bezrobociem;
 • związane z prawami uchodźców i cudzoziemców;
 • mieszkaniowe (bezdomni, eksmisje, dodatki mieszkaniowe itp.);
 • związane z niepełnosprawnością;
 • związane ze służbą zdrowia;
 • związane ze świadczeniami z pomocy społecznej;
 • „urzędowe” (obywatel w urzędzie, prawo do odmowy służby wojskowej itp.);
 • finansowe (podatki, zadłużenia itp.);
 • karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia itp.);
 • związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO - pomoc ekspercka i poradnicza);
 • inne.
 • Podział spraw ze względu na rodzajeŁącznie: 3143Podział spraw ze względu na rodzajeŁącznie: 3143Sprawy karne
 • Przykładowe sprawy:
 • wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu;
 • wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności;
 • wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary;
 • ustalanie podstaw prawnych do stosowania tymczasowego aresztowania oraz okoliczności uzasadniające jego uchylenie;
 • dopuszczalność wszczęcia w Polsce postępowania karnego w sprawie o przestępstwo popełnione na terytorium Niemiec;
 • wniosek o utajnienie danych dotyczących miejsca zamieszkania;
 • kwestia cenzurowania korespondencji w zakładzie karnym;
 • skarga na adwokata z urzędu.
 • Łącznie: 591Sprawy rodzinne
 • Przykładowe sprawy:
 • rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy);
 • ubezwłasnowolnienia;
 • władza rodzicielska, ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa;
 • alimentacja (ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny, dochodzenie alimentów od cudzoziemców);
 • zniesienie współwłasności majątkowej;
 • Intercyza małżeństwa;
 • porada w sprawie małoletniego dziecka, które matka wraz z konkubentem, bez zgody ojca dziecka, chcieli zabrać ze sobąwyjeżdżając do Niemiec;
 • obowiązki rodziny zastępczej wobec małoletniego.
 • Łącznie: 563Sprawy mieszkaniowe
 • Przykładowe sprawy:
 • ustalenie prawa własności budynkowej;
 • eksmisje (podstawy, postępowanie, koszty, eksmisje „dzikich” lokatorów);
 • dodatki mieszkaniowej, wkłady na książeczce mieszkaniowej;
 • odzyskanie kaucji za lokal mieszkalny;
 • stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości;
 • uprawnienia członka spółdzielni w relacjach z zarządem spółdzielni;
 • uprawnienia do lokalu zastępczego;
 • zamiana lokalu na mniejszy.
 • Łącznie: 310Sprawy związane z pracą i bezrobociem
 • Przykładowe sprawy:
 • uprawnienia dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach;
 • obowiązki pracodawcy względem pracownika małoletniego;
 • warunki wcześniejszej emerytury;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • rozwiązanie umowy o pracę;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
 • obowiązki pracodawcy jako płatnika ZUS;
 • świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych;
 • uprawnienia pracownika w sytuacji likwidacji stanowiska pracy.
 • Łącznie: 307Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców
 • Przykładowe sprawy:
 • nadanie statusu uchodźcy;
 • pomoc socjalna w trakcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy;
 • udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w tym legalizacja pobytu w ramach tzw. abolicji);
 • udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;
 • wydalenie cudzoziemca z Polski;
 • zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim;
 • zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce.
 • Łącznie: 174Sprawy „urzędowe”Łącznie: 137
 • Przykładowe sprawy:
 • postępowanie administracyjne – przystąpienie w charakterze strony, zażalenia;
 • skargi do NSA na bezczynność organów;
 • wnioski o przeprowadzenie kontroli Nadzoru Budowlanego;
 • skargi na decyzje w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. skarga na czynności komornicze);
 • odpowiedzialność organizatorów imprez masowych.
 • Sprawy finansoweŁącznie: 101
 • Przykładowe sprawy:
 • zaległości podatkowe;
 • dług z tytułu zawarcia umowy kredytu;
 • odpowiedzialność za długi z majątku wspólnego małżonków;
 • kwestie prawne związane z powstaniem debetu na koncie bankowym;
 • waloryzacja kaucji za mieszkanie;
 • kwestie finansowe związane z rozwiązaniem umowy dzierżawy;
 • dochodzenie spłaty kredytu od kredytobiorcy.
 • Sprawy związane z niepełnosprawnościąŁącznie: 51
 • Przykładowe sprawy:
 • warunki dofinansowania zakupu samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • odwołania od decyzji ZUS o przyznaniu prawa do renty oraz apelacje w tym zakresie.
 • Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznejŁącznie: 42
 • Przykładowe sprawy:
 • uprawnienia do renty socjalnej;
 • odwołanie od odmowy przyznania zasiłku celowego tytułem zwrotu za zakupione leki;
 • odwołanie od decyzji o obniżeniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej;
 • uprawnienia oraz przyznawanie świadczeń z tytułu dodatku rodzinnego i pielęgnacyjnego;
 • świadczenia związane z okresem porodowym i poporodowym;
 • wsparcie materialne dla osób starających się o pomoc społeczną.
 • Sprawy związane ze służbą zdrowiaŁącznie: 27
 • Przykładowe sprawy:
 • odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej (zarażenie klienta wirusem żółtaczki podczas wizyty w szpitalu);
 • odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia przerwy w karze dla przeprowadzenia badań;
 • oskarżenie lekarza o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za udzielanie pomocy medycznej;
 • skargi na warunki w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych.
 • Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO)Łącznie: 18
 • Przykładowe sprawy:
 • Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom:
 • „Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego”;
 • Komitet Praw Dziecka;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 • Pomoc innym organizacjom pozarządowym w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.).
 • Sprawy inne
 • Przykładowe sprawy:
 • systemy argentyńskie;
 • rekompensaty za mienie pozostawione na Kresach;
 • sprawy spadkowe (status prawny spadkobierców, dziedziczenie testamentowe, sporządzanie i odwoływanie testamentów, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku);
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • odwołanie darowizny;
 • odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej;
 • wystąpienie ze spółki cywilnej;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • kwestie prawa autorskiego;
 • odwołanie od decyzji o uniemożliwieniu dalszego uczestnictwa w teleturnieju „Wielka Gra”.
 • Łącznie: 822Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku)Spraw łącznie: 215Studentów: 63Opiekunów: 11
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • uzyskanie zgody dziekana Wydziału Prawa na przekształcenie poradni w pracownię;
 • zorganizowanie drugiej edycji programu Studenckie Punkty informacyjne tzw. Komisariaty;
 • udział w konferencji w Bratysławie i prezentacja na temat „How to Develop a Service System for NGOs and its limitations” oraz konferencji Woman Right;
 • wyróżnienie Dziekana Wydziału Prawa za działalność poradni.
 • Z tego: spadkowe: 25zobowiązania: 20rzeczowe: 9międzynarodowe: 11Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w BiałymstokuSpraw łącznie: 36Studentów: 8Opiekunów: 5Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w GdańskuSpraw łącznie: 63Studentów: 45Opiekunów: 3
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • nawiązanie współpracy z Biurem Porad Obywatelskich;
 • zorganizowanie szkolenia na Helu dla nowych członków poradni i gości z innych klinik.
 • Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w KatowicachSpraw łącznie: 23Studentów: 54Opiekunów: 5Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradniwzbudzanie coraz większej świadomości w regionie o możliwości uzyskania pomocy w formie porad.Uniwersytecka Poradnia Prawna w KrakowieSpraw łącznie: 445Studentów: 44Opiekunów: 7
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • nadanie statusu uchodźcy w 7 sprawach prowadzonych przez poradnię;
 • uznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka naruszenia praw deklarowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w sprawie ze skargi przygotowanej z udziałem poradni.
 • Z tego: Skargi do ETPCz: 18Skargi do Komitetu Praw Człowieka: 2Pozostałe: 72Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)Spraw łącznie: 51Studentów: 45Opiekunów: 5Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradninawiązanie współpracy z Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń oraz ze Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”. Instytucje te pragną kierować do poradni osoby potrzebujące pomocy prawnej.Sprawy prawa konsumentów i prawa autorskiegoUniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)Spraw łącznie: 34Studentów: 38Opiekunów: 5Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradnizwiększenie liczby mieszczących się przy radach osiedli Punktów Konsultacyjnych Poradni.Studenci pełnią tam dyżury. Ta forma działalności z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przeważnie z zakresu nieruchomości i prawa spadkowegoStudencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w ŁodziSpraw łącznie: 140Studentów: 50Opiekunów: 5Przeważnie administracyjne oraz z zakresu prawa rzeczowegoStudencka Poradnia Prawna„Bona Fides” w OpoluSpraw łącznie: 30Studentów: 30Opiekunów: 2Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradnisędzia Sądu Rejonowego w Opoluzwrócił się do poradni z prośbą o reprezentowanie strony w sprawie toczącej się w niniejszym sądzie. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w PoznaniuSpraw łącznie: 238Studentów: 50Opiekunów: 5Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradninawiązanie współpracy z dwoma Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw.Uniwersytecka Poradnia Prawna w RzeszowieSpraw łącznie: 53Studentów: 23Opiekunów: 3Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w SłubicachSpraw łącznie: 149Studentów: 23Opiekunów: 3
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • uzyskanie możliwości zaliczania przez studentów pracy w poradni do tzw. godzin fakultatywnych w programie studiów;
 • nawiązanie współpracy z radcą prawnym Starostwa Słubickiego, która została drugim koordynatorem poradni.
 • Centrum Edukacji Prawnej, Studencka Poradnia Prawna w SzczecinieSpraw łącznie: 362Studentów: 50Opiekunów: 3
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • założenie Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej – „Ius et Ratio”;
 • ogólnopolskie seminarium – „Wina a kara” pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • przeprowadzenie drugiego z kolei szkolenia dla poradni prawnych z udziałem przedstawicieli poradni w Gdańsku i Białymstoku w Pobierowie.
 • Z tego:Cywilne: 109Spadkowe: 18pozostałe: 3Uniwersytecka Poradnia Prawna w ToruniuSpraw łącznie: 58Studentów: 31Opiekunów: 11
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • podpisanie umowy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;
 • współpraca z Laboratorium Społecznych Działań Politologii, w zakresie programu „Ojciec – to też rodzic!”.
 • Z tego:Nieruchomości i spadki: 11Postępowanie cywilne: 6Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w WarszawieSpraw łącznie: 598Studentów: 77Opiekunów: 7
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • klinika uzyskała status pracowni międzyinstytutowej,Wydział przyznałw związku z tym pół etatu dla pracownika merytorycznego orazjeden etat dla pracownika sekretariatu;
 • rozszerzenie programu szkoleń psychologicznych ze studentami udzielającymi porad o zagadnienia z zakresu zachowań asertywnych, dzięki temu program szkoleniowy obejmuje obecnie trzy dni;
 • w ramach materiałów szkoleniowych nagrano film z udziałem studentów w formie inscenizacji przyjmowania klienta w klinice, film przygotowano w polskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Fundacja Academia Iuris w WarszawieSpraw łącznie: 570Studentów: 150Opiekunów: 6
 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni
 • od lutego 2004 rozpoczął działalność kolejny punkt porad administrowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i fundację;
 • fundacja Academia Iuris podpisała porozumienie z Federacją Inicjatyw Oświatowych, w efekcie, którego wolontariusze fundacji pomagają szkołom niepublicznym, nad którymi pieczę ma Federacja;
 • wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych zostałtakże uruchomiony punkt konsultacyjny dla „małych szkół” (placówek oświatowych, które zostały przejęte przez rodziców od samorządu);
 • fundacja Academia Iuris w coraz szerszym zakresie współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (umowa o współpracy została podpisana 1 lipca 2003).
 • Z tego: Spadkowe: 89Inne cywilne: 178Pozostałe: 66Koło Naukowe „Uniwersytecka Poradnia Prawna” we WrocławiuSpraw łącznie: 78Studentów: 24Opiekunów: 8Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradnizaawansowany stan przygotowań do włączenia działalności poradni do programu studiów. Czas załatwiania spraw klientów poradniŹródła wiedzy o poradniachKobietyMężczyźniBrak danych z poradni w Słubicach oraz Fundacji Academia IurisCzy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej?KobietyMężczyźniBrak danych z poradni w Lublinie (KUL), Rzeszowie i Słubicach oraz Fundacji Academia IurisDziękujemy za uwagęFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnychul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawatel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29E-mail: zarzad@fupp.org.plInternet: www.fupp.org.pl
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks