გოტლიბ ფრეგე – საზრისი და ნომინანტი

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 160 views
of 35

Please download to get full document.

View again

Description
ენის ფილოსოფია
Share
Transcript
    aucileblobis aspeqtebi: aprioruloba igiveoba winaaRmdegoba redaqtorebi leri mWedliSvili da Tamar cxadaZe savle wereTlis filosofiis instituti Tbilisi 2009  goTlob frege sazrissa da nominatze *   [25] toloba 1  masTan dakavSirebul bevr iseT kiTxvaze dagvafiqrebs, romlebzec ioli ar aris pasuxis gacema. aris is mimarTeba? mimarTeba sagnebs Soris? Tu sagnebis saxelebs an niSnebs Soris? me es meore Tvalsazrisi gavi-ziare Cems  Begriffsschrift- Si .  mis sasargeblod Semdegi sabu-Tebi unda arsebobdes: ` a=a ~ da ` a=b ~ aSkarad gnsxvavebu-li SemecnebiTi Rirebulebis mqone winadadebebia: ` a=a ~ apriorulad marTebulia da kantis mixedviT analizuri unda ewodos, xolo ` a=b ~ formis winadadebebi xSirad Seicavs Cveni conis uaRresad Rirebul gafarToebas da yovelTvis apriorulad ver dafuZndeba. aRmoCena, rom yovel diliT axali mze ki ar amodis, aramed erTi da igive, udavod iyo erT-erTi yvelaze mniSvnelovani aRmo-Cena astronomiaSi. dResac ki, romelime patara planetis an kometis amocnoba [26] yovlTvis ioli ar aris. Tu tolobaSi davinaxavdiT ` a ~ da `  b ~ saxelebiT aRniSnul sagnebs Soris mimarTebas, maSin gamovidoda, rom ` a=b ~ da  ` a=a ~ ar SeiZleba sxvadasxva iyos, Tuki ` a=b ~ WeSmaritia. radgan am ukanaskneli winadadebiT gamoxatuli iqneboda sagnis Tavis TavTan mimarTeba, saxeldobr, mimarTeba, ro-melic yovel sagans aqvs Tavis TavTan da arc erTs  –   romelime sxva saganTan. risi Tqmac ` a=b ~ winadadebiT  gvinda, TiTqos is unda iyos, rom ` a ~ da `  b ~ saxelebi an niSnebi erTsa da imaves aRniSnavs da maSin naTqvami Tvi-   *  Gottlob Frege, Über Sinn und Bedeutung //  Zeitschrift für Philosophie und  philosophische Kritik  , NF 100, 1892, 25-50.  kvadratul frCxilebSi miTiTebulia srcinalis gverdis nomrebi; arabulad danomrilia avtoris SeniSvnebi; varskvlaviT (*) miTiTebulia mTargmnelis SeniSvnebi. 1   am sityvas viyeneb igiveobis [identurobis] mniSvnelobiT da  ` a=b ~ mesmis Semdegi azriT: ` a  igivea, rac  b ~ an ` a  da  b   erTmaneTs emTxveva~.    go lob frege 186 Ton am niSnebs exeba da is maT Soris raRac mimarTebis arsebobis mtkiceba iqneba. magram saxelebs an niSnebs So-ris es mimarTeba mxolod imdenad SeiZleba arsebobdes, ramdenadac isini asaxeleben an aRniSnaven raRacas. es mi-marTeba gaSualebuli iqneba imiT, rom TiToeuli saxeli dakavSirebulia erTsa da imave aRniSnulTan. magram es  kavSiri TviTneburia. veravis avukrZalavT nebismierad SerCeuli procesis an sagnis nebismieri sxva raRacis niS-nad gamoyenebas. ase gamovidoda, rom ` a=b ~ formis wina-dadeba ukve exeba ara Tavad sagnebs, aramed mxolod aR-niSvnebis Cvens wess; da misiT veRar gamovTqvamdiT nam-dvil codnas. magram bevr SemTxvevaSi Cven swored es  gvinda. Tu niSani ` a ~ niSan `  b ~-sgan gansxvavdeba mxolod rogorc sagani (aq Tavisi moxazulobiT) da ara rogorc niSani, anu ara im wesiT, romliTac is raRacas aRniS-navs, maSin ` a=a ~-s SemecnebiTi Rirebuleba arsebiTad igi- ve iqneba, rac ` a=b ~-si, Tuki ` a=b ~ WeSmaritia. gansxvaveba mxolod maSin SeiZleba arsebobdes, Tu niSnebs Soris  gansxvaveba Seesabameba gansxvavebas im wesebs Soris, rom-lebiTac maT mier aRniSnuli sagnebi mogvecema. davuSvaT, a  ,  b  da c  monakveTebi samkuTxedis wveroebs mopirdapire  gverdebis Sua wertilebTan aerTebs. maSin a- sa da  b -s ga-dakveTis wertili iqneba igive, rac  b -sa da c -s gadakveTis wertili. amrigad, gvaqvs erTi da igive wertilis ori  gansxvavebuli aRniSvna da es saxelebi (` a -sa da  b -s gadak- veTis wertili~, `  b -sa da c -s gadakveTis wertili~) aseve miuTiTebs misi mocemis wesebs. amitomac Seicavs es wina-dadeba namdvil codnas. TavisTavad Cndeba azri, rom niSans (saxels, Sesityve-bas, werilobiT niSans) garda aRniSnuli sagnisa, romel-sac SeiZleba niSnis nominati vuwodoT, aseve ukavSirdeba is, rasac me vuwodebdi niSnis sazriss da rac moicavs sagnis mocemis wess. *  maSin gamova, rom Cvens magaliTSi [27] frazebs ` a -sa da  b -s gadakveTis wertili~ da `  b -sa da c -s gadakveTis wertili~ erTi da igive aqvT swored *   TargmanisTvis   terminebis `nominatisa~ da `sazrisis~ SerCevis Sesaxeb ixileT bolos darTuli komentari.  sazrissa da nominatze 187 nominati, magram ara sazrisi. aseve erTi da igivea `mwux-ris varskvlavis~ da `ciskris varskvlavis~ nominati, mag-ram ara sazrisi. zemoTqmulidan naTelia, rom aq me `niSani~ an `saxe-li~ mesmis, rogorc nebismieri aRniSvna, romelic sakuTa-ri saxelis rols asrulebs da romlis nominatic, amri- gad, aris garkveuli sagani (am sityvis ufarToesi mniS- vnelobiT) da ara  –   cneba an mimarTeba, romelTa ganxil- vas calke gamokvleva unda mieZRvnas. *  calkeuli obieqtis aRniSvna SeiZleba ramdenime sityvisgan an sxva niSnebisaga-nac Sedgebodes. simoklisaTvis yvela aseT aRniSvnas saku-Tar saxels vuwodebT. sakuTari saxelis sazriss wvdeba yvela, vinc sakmari-sad icis is ena an aRniSvnaTa mTlianoba, romelsac saxe-li miekuTvneba; 2  magram amiT nominati, Tu is arsebobs, yovelTvis mxolod calmxrivad aris gaSuqebuli. nomina-tis yovelmxrivi codnisaTvis saWiroa, rom yoveli moce-muli sazrisisaTvis dauyovneblad SegveZlos vTqvaT, mie- kuTvneba Tu ara is am nominats. amas verasdros Sev-ZlebT. niSans, mis sazrissa da mis nominats Soris kanonzo-mieri kavSiri iseTia, rom niSans Seesabameba erTi garkve-uli sazrisi, xolo am ukanasknels  –   erTi garkveuli no-minati, maSin, rodesac erTsa da imave nominats (sagans) ara mxolod erTi niSani miekuTvneba. erTi da igive saz-risi sxvadasxva enaSi, erTsa da imave enaSic ki, sxvadasxva-   *   freges mxedvelobaSi aqvs Tavisi imave, 1892 wels gamoqveynebu-li statia `cnebasa da saganze~  ( Über Begriff und Gegenstand // Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie , Bd. 16, 1892, 192-205) . 2  Tavisuflad SeiZleba azrTa sxvadasxvaoba arsebobdes namdvi-li sakuTari saxelis, rogoricaa `aristotele~, sazrisis Sesa-xeb. magaliTad, vinmem mis sazrisad SeiZleba miiRos: platonis moswavle da aleqsandre didis maswavlebeli. visac es saxeli ase esmis, is winadadebasTan `aristotele stagiraSi daibada~ ar daakavSirebs imave sazriss, rasac is, vinc am saxelis sazri-sad iRebs: aleqsandre makedonelis stagireli maswavlebeli. im-denad, ramdenadac nominati igive rCeba, sazrisSi es gadaxrebi dasaSvebia; Tumca, maT unda veridoT demonstraciuli mecni- erebis sistemebSi, srulyofil enaSi ki isini ar unda davuSvaT .
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks