Innowacje pedagogiczne w gimnazjach

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7 views
of 18

Please download to get full document.

View again

Description
Innowacje pedagogiczne w gimnazjach. W roku szkolnym 2012/2013 innowacje pedagogiczne zgłosiły: Gimnazjum nr 8 w Płocku (5) „Kształcenie kulturowe” „Świadomy, młody obywatel” „Wokół przyrody” „Bliżej świata” „Tak dla politechniki” Publiczne Gimnazjum w Maszewie Dużym (4)
Share
Transcript
Innowacje pedagogiczne w gimnazjach W roku szkolnym 2012/2013 innowacje pedagogiczne zgłosiły: Gimnazjum nr 8 w Płocku (5) „Kształcenie kulturowe” „Świadomy, młody obywatel” „Wokół przyrody” „Bliżej świata” „Tak dla politechniki” Publiczne Gimnazjum w Maszewie Dużym (4) „Interaktywna matematyka” „Matematyka innego wymiaru – Organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” „Świat jest teatrem, aktorami ludzie” „Komunikacja na lekcjach języka angielskiego w oparciu o kulturę krajów anglojęzycznych” Gimnazjum nr 6 w Płocku (4) zgłosiły: „Matematyka z komputerem” „Matematyka i fizyka z komputerem” „Dobrze mówić polonistycznie, to dobrze żyć patriotycznie” „Biologia i chemia z promocją zdrowia” Gimnazjum nr 13 w Płocku (4) „Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego z elementami kultury i historii krajów anglojęzycznych w gimnazjum dla klas dwujęzycznych” „Innowacja pedagogiczna z matematyki” „Innowacja pedagogiczna z biologii w gimnazjum dla klas ze Szkołą Promocji Zdrowia” „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno--przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE” Gimnazjum zgłosiły:nr 5 w Płocku (3) „Innowacja pedagogiczna korelująca treści programowe z wychowania fizycznego oraz języka angielskiego” „Elementy kultury świata anglojęzycznego w nauce języka angielskiego” „W świecie mediów” Gimnazjum Miejskie w Sierpcu (1) „W świecie fizyki” Gimnazjum w Starych Proboszczewicach (1) zgłosiły: „Program własny wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum z ukierunkowaniem na lekkoatletykę, piłkę siatkową i piłkę nożną” Gimnazjum nr 2 w Płocku (1) „Realizacja bloku o tematyce paramilitarno-sportowej” Gimnazjum nr 4 w Płocku (1) „Wirtualna Europa” – edukacja europejska z elementami grafiki komputerowej” W trakcie realizacji innowacji pedagogicznych są: zgłosiły: Gimnazjum nr 5 w Płocku (6) Gimnazjum nr 6 w Płocku (6) Gimnazjum nr 8 w Płocku (5) Gimnazjum Miejskie w Sierpcu (3) Gimnazjum nr 13 w Płocku (3) Gimnazjum w Słupnie (2) Gimnazjum w Małej Wsi (1) Gimnazjum w Gąbinie (1) Gimnazjum w Brudzeniu Dużym (1) Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych zgłosiły:w szkołach regulują:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zgłosiły:z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
 • Procedura zgłaszania innowacji pedagogicznych w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej: i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. I. DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI przekazuje kuratorowi oświaty w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole (termin porządkowy):
 • uchwałę i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji – spełniającą wymogi § 4 ww. rozporządzenia wraz z:
 • opisem zasad innowacji – zgodnym z wymogami określonymi w § 1 ust. 1 i ust. 3, § 2 ust. 1 oraz § 3 ww. rozp.,
 • opinią rady szkoły,
 • pisemną zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole.
 • b) wypełnioną Kartę informacyjną Innowacji Pedagogicznej.
 • Kurator Oświaty i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.Dokonuje wpisu innowacji pedagogicznej do Rejestru Innowacji Pedagogicznych, po stwierdzeniu zgodności przesłanej dokumentacji z wymogami określonymi w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506 ze zm.) na podstawie informacji o wdrożonych innowacjach. KARTA INFORMACYJNA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Rejestr innowacji pedagogicznych (wyszukiwarka) znajduje się na stronie:www.kuratorium.waw.plw zakładce Nadzór pedagogiczny/ Innowacje i eksperymenty pedagogiczne MKO i jest aktualizowany na bieżąco.
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks