Kertas Kerja Papan Kenyataan

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 76 views
of 5

Please download to get full document.

View again

Description
PROJEK: MENGHIAS PAPAN KENYATAAN BAHASA MALAYSIA, SK KUALA BARAM 2 TEMPAT : SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BARAM 2 TEMPOH : 7 JULAI - 8 OGOS 2014 ANJURAN : GURU PELATIH PISMP AMBILAN JANUARI 2011 KERTAS KERJA PENGENALAN Papan kenyataan di dalam kawasan sekolah perlu dipenuhi dengan bahan-bahan yang menarik dan dapat menarik perhatian murid-murid walaupun hanya membaca sepintas lalu. Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada papan kenyataan sedikit sebanyak dapat
Share
Transcript
  PROJEK: MENGHIAS PAPAN KENYATAAN BAHASAMALAYSIA, SK KUALA BARAM 2 TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BARAM 2TEMPOH : 7 JULAI - 8 OGOS 2014ANJURAN: GURU PELATIH PISMP AMBILAN JANUARI 2011   KERTAS KERJA  PENGENALAN Papan kenyataan di dalam kawasan sekolah perlu dipenuhi denganbahan-bahan yang menarik dan dapat menarik perhatian murid-murid walaupunhanya membaca sepintas lalu. Maklumat-maklumat yang diperoleh daripadapapan kenyataan sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid untukmeningkatkan mutu pelajaran mereka. Ini adalah kerana pembelajaran secaratidak langsung di luar kelas juga perlu dititikberatkan selain daripadapembelajaran formal di dalam kelas. Oleh itu, dengan kami sebagai guru pelatihakan menghias papan kenyataan tersebut supaya nampak lebih menarik danceria. RASIONAL Rasional menghias papan kenyataan ialah membantu menceriakankawasan sekolah di samping menarik minat murid terutamanya untuk membacamaklumat yang terkandung di dalam papan kenyataan. elain itu, melatih muridagar sentiasa peka dengan informasi yang terkini yang terdapat pada papankenyataan melalui tarikan dekorasi yang akan dihasilkan. TUJUAN Projek menghiaskan papan kenyataan ini bertujuan untuk menambah keceriaan di kawasan sekolah melalui dekorasi papan kenyataan. elain itu hal ini juga bertujuan untuk menarik minat murid supaya sentiasa peka terhadap informasi-informasi terkini yang terdapat pada papan kenyataan.  OBJEKTIF Projek ini dijalankan agar warga ekolah !ebangsaan !uala aram # dapat$ 1. Memanfaatkan sepenuhnya penggunaan papan kenyataan ahasaMalaysia dengan baik. 2. Menambahkan ilmu pengetahuan dan maklumat terkini. 3. Menunjukkan kepekaan pihak sekolah tentang pentingnya ilmu danmaklumat terkini kepada murid-murid. 4. Melahirkan murid-murid berfikiran kreatif dan kritis melalui contoh dekorasiyang dihasilkan. TARIKH % &ulai - ' Ogos #()* MASA epanjang tempoh Internship TEMPAT Papan kenyataan$ ã udut ahasa Malaysia SASARAN emua murid  JAWATANKUASA PROJEK Penasihat$Puan +jh. an minah t. +j. an alihiPengerusi$/arrisson nak /eban0uru Pembimbing $ 1ik 1orina nak Mandi ANGGARAN PERBELANJAAN Bi!P #$%#%H%#&% ' ()i*K(%)*i*i J(+% )1at pelakaRM )(.((#RM #(.((#!ertas hiasanRM 2.((#RM 3.((2tepler RM 4.((#RM )(.((*ouble tapeRM *.((#RM '.((  J(+% RM 4!00 PENUTUP  dalah diharapkan projek ini dapat membantu menambahkan keceriaan dikawasan sekolah di samping dapat membantu murid untuk menambah minatuntuk membaca maklumat di papan kenyataan melalui hiasan-hiasan yangterdapat di papan kenyataan.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks