Pelan-Strategik-Bola-Sepak-2017-2020.doc

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 215 views
of 5

Please download to get full document.

View again

Description
Analisis Persekitaran (TOWSSWOT/COWSSWOC Matriks) Bidang/Unit*: KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman  Guru Besar dan pentadbir mempunyai asas  Sebahagian guru kurang pengurusan yang kuat dan berpengalaman. kemahiran melatih murid  Barisan guru yang bersemangat,
Share
Transcript
   Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KELAB BOLA SEPAK    Dalaman   LuaranKEKUATAN :  Guru Besar dan pentadbir mempunai asas pen!urusan an! kuat dan berpen!alaman  Barisan !uru an! berseman!at# k$mited# e%ekti% dan e%isen  Mempunai pela&ar an! berminat dalam bidan! k$kurikulum dan k$'akademik KELEMAHAN :  Sebaa!ian !uru kuran! kemairan melati murid dalam permainan dan unitunit uni%$rm tertentu  ekan!an ke*an!an PELUANG :  S$k$n!an dan ker&asama sepenuna daripada *aris dari se!i m$ral dalam semua penertaan dan pertandin!an  Mendapat s$k$n!an daripada P+BG Strategi SO Menin!katkan kemairan bermain dan daa taan Menin!katkan peratus penertaan di perin!kat,$n dan daera Strategi WO - Memastikan semua murid men!uasai kemairan asas dalam sukan dan permainan ABA!AN :'.atar belakan! murid an! serba sederana 'Sukar datan! ke sek$la untuk latian intensi% ( latian *aktu petan!  *aktu 0uti ) Strategi S Menin!katkan kemairan asas dan lan&utandalam permainan dan unit uni%$rmkepada pemimpin dan murid Memastikan -112 murid terlibatdalam akti3iti sukan dan permainan Strategi W  PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2017-2020 NKRAMeluaskan Akses Kea!a Pen! ! kan #e$kual % !an #e$ke&a&uanJADUAL 1Su'-NKRALINUS( Sek)la* #e$$es+as T n,, !an Taa$an #a$u JPS/SJK-PSS/01  # !an, Keu+a&aan PPPM Kualit Sekolah KPI Pen,a$a*/PPD/Sek Meningkatkan Penyertaan Murid Di Peringkat Zon dan Daerah Sebanyak 50%. Sek+)$/PPD/Sek)la*SEKOLAH MENENGAH JENIS KE#ANGSAAN KATHOLIK# !an, /Un +K)ku$ kulu&- Sukan Dan Pe$&a nan . kela' #)la Seak TERAS STRATEGIKISU-ISU STRATEGIKSTRATEGI PELAN TINDAKANKPISASARANTO20172012012020 (Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/asa!ah tentang B atau #ungsi organisasi)(Berdasarkan $$ anakan PPPM atau  #ungsi organisasi/S&')(Berdasarkan 5   $0$inisia*# atau +e!an *ndakan/at!aat di ,P-/PPD/seko!ah) (  Pernyataan indikator yang bo!eh diukur) Meningkakan pencapaian ahli dalam perandingan bolasepak peringka Daerah.ahap pencapaian murid !ang masih rendah di peringka Daerah.Mempun!ai pemain !ang boleh bermain dengan asas dan kemahiran !ang manap dalam permainan bola sepak. Mensasarkan empa ketga di peringka daerah. pencapian !ang memuaskan diperingka daerah.Mendapa empadi peringka #on/daerah.$% &0 %0 '% (0   PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017-2020 NKRAMeluaskan Akses Kea!a Pen! ! kan #e$kual % !an #e$ke&a&uanJADUAL 2Su'-NKRAP$asek)la*( LINUS( Sek)la* #e$$es+as T n,, !an Taa$an #a$u3 JPS/SJK-PS/0)  # !an, Keu+a&aan PPPMKu$ kulu& !an Pen+aks $anKPI Pen,a$a*/PPD/Sek Meningkat +enyertaan urid di +eringkat on dan daerah sebanyak 50% Sek+)$/PPD/Sek)la*SEKOLAH MENENGAH JENIS KE#ANGSAAN KATHOLIK# !an, /Un +K)Ku$ kulu& 4 Kela' #)la SeakS+$a+e, Meningkakan pencapaian ahli dalam perandingan bola sepak peringka MSSD. # lP$),$a&/P$)5ekO'5ek%6Tan,,un,5aa'Ta$ k*/Te&)*K)s/Su&'e$KPITOSasa$an1 Program klinik bola sepak* Karni+al bola sepak peringka sekolah* Penerapan eknik Permainan ,ola Sepak.1.Meningkakan pencapaian pasukan bola sepak dari segi kualit dan kuantt.).Menanam semanga uang dan kesukanan dikalangan murid.$.Mensasarkan pemilihan pemain-pemain berkebolehan dan berkeupa!aan unuk beranding.PK Kokurikulum* S/ Sukan* uru penasihaJan  o+ )01'2M 100niKokurikulum %0 muridberkemahirandalam permainanbola sepak.Kemahiranasas !angdiunukkanoleh murid -Mu$ ! !aa+ &e&ela5a$ +ekn k 7an, 'e+ulun+uk 'e$&a n8 -Mu$ ! %n,ka+an1 !an 2 7an, &e&un7a 'aka+ !ala& e$&a nan ')la seak8 -#)le* ! asa* 'aka+ un+uk 'e$+an! n, ! e$ n,ka+ le' * %n,, PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019  Sek+)$/PPD/Sek)la* S '1H M--21H B1-2S11- 13H'   JADUAL :# !an,/Un + ' 6 M 7 1B B'1 SP1   JPS/SJK-PS/0:O'5ek%6  Meningkakan pencapaian pasukan bola sepak dari segi kualit dan kuantt. P$),$a&/P$)5ek Program klinik bola sepak* Karni+al bola sepak peringka sekolah* penerapan eknik permainan bola sepak Ta$ k*/Te&)*  ,1-8-'9 0$:  Ku&ulan Sasa$anMu$ ! %n,ka+an 1( 2( : !an 9Tan,,un,5aa' PK Kokurikulum/uru Penasiha P$)ses Ke$5a 1.Sediakan keras kera).Penubuhan a3aankuasa perandingan$.Perumpaan mingguan kelab bola sepak&.Pengenalan asas-asas pemain bola sepak%.Klinik bola sepak4.Demonsrasi permainan'.Karni+al bola sepak(.Pengenalan kepada undang-undang dan eknik5.Pra onon permainan bola sepak.10.Penuup11.Pos moerm. Kekan,anPe&an+auanPen la anPena&'a*'a kanNa&a Pen la ; Tan!a+an,an Pen la ; Ta$ k*;   N)+a Ja!ual :; 1.Perlu dibina mengiku bilangan program/akt+it dari Jadual ) pada setap ahun.).,ahagian perama perlu dilengkapkan dengan pern!aaan penuh sepert sasaran dalam obekt6.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks