SEJARAH PT3 2014

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 23

Please download to get full document.

View again

Description
FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA PENGUKUHAN PERPADUAN KAUM 1. usaha malaysia yang tidak berputus asa dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. 2. rakyat sentiasa bertolak ansur untuk mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. 3. kerajaan juga mengambil insiatif yang proaktif dengan menggalakkan rakyat saling mengambil berat dan mengunjungi antara satu sama lain. FAKTOR YANG MENYUMBANGKAN KEPADA PENGUKUHAN PERPADUAN KAUM 1. usaha Malaysia dalam menyatupadukan masyarakat berb
Share
Transcript
  FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA PENGUKUHAN PERPADUAN KAUM 1. usaha malaysia yang tidak berputus asa dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. 2. rakyat sentiasa bertolak ansur untuk mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. 3. kerajaan juga mengambil insiatif yang proaktif dengan menggalakkan rakyat saling mengambil berat dan mengunjungi antara satu sama lain. FAKTOR YANG MENYUMBANGKAN KEPADA PENGUKUHAN PERPADUAN KAUM 1. usaha Malaysia dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum nescaya tidak membuahkan hasilnya tanpa pegangan teguh konsep atau gagasan 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Sebenarnya, konsep 1Malaysia ini telah wujud semasa Perdana Menteri yang ke-6, yakni Datuk Seri Najib Tun Razak mula memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Gagasan 1Malaysia ini secara jelasnya mengutamakan keadilan dan kesaksamaan dalam perkongsian kekayaan dan kemajuan negara tanpa mengira kaum dan agama, iaitu usaha mewujudkan satu bangsa Malaysia berdasarkan pembentukan warganegara yang menganut pelbagai budaya dan agama, dan bukan bercirikan integrasi bangsa dan agama. 2. Selain itu, rakyat diseru supaya sentiasa bertolak ansur untuk mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. Sekolah yang merupakan alma mater telah menyisipkan nilai-nilai murni dalam atma setiap pelajar. Sebagai contohnya, nilai toleransi, nilai hidup bersama secara aman, nilai kasih sayang dan sebagainya. Dengan adanya nilai-nilai murni ini dalam diri, pelajar sedar bahawa mereka sebenarnya merupakan satu bangsa walaupun berlainan kulit tetapi matlamat untuk memperjuangkan nasib tanah air yang disayangi adalah sama. 3. kerajaan juga mengambil inisiatif yang proaktif dengan menggalakkan rakyat saling mengambil berat dan mengunjungi antara satu sama lain sejak di peringkat sekolah rendah lagi.    Khamis, 26 Jun 2014 tugasan PT 3 sejarah catatan 2 soalan 1. Tugasan PT 3 sejarah ni macam folio ke ? - tak - sebab prosesnya cuma dua minggu atau 6 waktu dalam kelas - kita cuma ada masa dalam dua minggu untuk menyiapkannnya - kat rumah kita cuma cuba cari bahan yang saya dah tuliskan ( kita kena huraikan setiap satu tu eg pengenalan nak tulis apa dan seterusnya. 2. cara nak tulis rujukan - rujukan hanya tulis maklumat berkaitan 3 bahan yang kita ambik untuk dijadikan sumber rujukan - biasanya buku/ internet dan majalah atau akhbar sahaja a. Buku Lofti Ismail,1988.Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.Bhd. Mohamad Noordin Sopiee,1967.From Malayan Union to SingaporeSeparation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. b. Jurnal  Ahmad Masjidin. ―Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara‖ dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah . Bil 8, April 1979. Ishak bin Tadin,1960. ―Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946 - 1951‖,dalam JSEAH.Vol 1.Mac 1960.  c. Ensiklopedia Tajuk, jilid dan tahun. d. Akhbar Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. e. Orang Sumber   Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak,68100 Selangor. f. Melawat Tempat Kajian · Pejabat Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato’ Onn, Pusat Dagangan DuniaPutra,45 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. · Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 Kuala Lumpur. · Tapak Ekskavasi Tingkayu, Kunak, Sabah. · Tapak Ekskavasi Gua Niah, Niah, Miri, Sarawak. g. VCD Tajuk program, terbitan. h. Radio Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian. i. Televisyen Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.  j.Majalah Nama majalah, tarikh, tahun. k. Sumber lain : Jenis sumber, alamat/punca sumber. Internet http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.htm http://www.geocities.com/tokohagung/Tokoh PMTunku   AbdulRahman.htm Dicatat oleh  CIKGU RAZAK di   Khamis, Jun 26, 2014    Reaksi: Tiada ulasan: Label:  SEJ PT 3    Selasa, 24 Jun 2014 Tugasan Sejarah PT 3 Pentaksiran Tingkatan Tiga [ PT3 ] - Pentadbiran Pelaksanaan Tugasan Mata pelajaran Sejarah   MAKLUMAT AWAL 1. Format instrumen pelbagai - tahun ini - kajian kes 2. Panjang tugasan  –  300 patah perkataan sahaja ( boleh lebih sedikit ) 3. Tugasan ditulis oleh pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas ( tidak dibawa balik ke rumah ) 4. Tugasan dilakukan oleh pelajar selepas bimbingan guru 5. Tugasan diselesaikan dalam 6 waktu pengajaran dan pembelajaran 6. Buat satu tugasan sahaja 7. Penilaian dibuat secara individu 8. Tugasan dilakukan di sekolah sahaja 9. Isu  –  pelajar tidak hadir  –  masih tertakluk pada tarikh penghantaran 10. Tajuk/ isi huraian penulisan pelajar  –  biasanya lebih kurang sama 11. Tugasan tidak boleh dilakukan di rumah/ disediakan terlebih dahulu 12. markah dimasukkan dalam pelaporan PT3 13. Tiada proses semak semula untuk tugasan kajian kes ini. Dicatat oleh  CIKGU RAZAK di   Selasa, Jun 24, 2014    Reaksi: Tiada ulasan: Label:  SEJ PT 3    TUGASAN SEJARAH PT 3 Jadual kerja / senarai semak   Objektif kajian Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia   Menetapkan kaedah kajian Membaca akhbar tempatan Merujuk buku teks atau rujukan Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan   Menetapkan tajuk  –  perpaduan kaum di Malaysia
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks